Indlæg

Opdateret certificering i skærmpolitik landet til bosteder for udsatte unge

Dabeco cer­ti­fi­cer­er insti­tu­tion­er i sund skærmpolitik

Cer­ti­fi­cerin­gen er mål­ret­tet alle organ­i­sa­tion­er, der del­er idéen om, at det er vigtigt at have fokus på de unges skærmtid. Med en cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik sender organ­i­sa­tio­nen et klart sig­nal til omver­den, til brugerne, til fam­i­lierne, til medar­be­jderne, til køber-kom­muner og poli­tik­erne om, at her er en skær­pet opmærk­somhed på børnenes skærmforbrug.
Oplægsh­old­erne består af én læge og to psykologer, der alle har et bredt kend­skab til unges skærm­for­brug. Alle oplægsh­oldere forstår, at ind­drage kur­sis­terne så ingen kom­mer til at kede sig i løbet af dagen.
Den cer­ti­fi­cerede organ­i­sa­tion får et virtuelt emblem de frit kan benytte på deres hjemme­side samt andre rel­e­vante sted­er. Der­til får organ­i­sa­tio­nen et fysisk mess­ingskilt, hvor­på det fremgår, at organ­i­sa­tio­nen er cer­ti­fi­ceret med en ”sund skærmpolitik”.
Det er insti­tu­tio­nen selv, der under kyn­dig vejled­ning, får lov at bestemme hvilken skærm­poli­tik insti­tu­tio­nen ønsker. Vi bed­er insti­tu­tio­nens per­son­ale tage still­ing til skærmtider, mob­n­ing på net­tet, at sikre den gode tone online, billed­del­ing og hvor­dan man kan hjælpe og støtte til andre trivsels­frem­mende aktiviteter.

 

Dabeco cer­ti­fi­cer­er insti­tu­tion­er i sund skærmpolitik

Nyt fritidshjem vælger at lade sig certificere i sund skærmpolitik — digital dannelse

Efter et godt og kon­struk­tivt møde har led­eren af en ny fritid­sor­d­ning val­gt at lade sig cer­ti­fi­cere sig i sund skærmpolitik.

Vores mis­sion er, at så mange børn oplever ver­den følende og sanseligt med og uden skærme.

Et af de helt cen­trale punk­ter for cer­ti­fi­cerin­gen er, at foræl­dre skal have ind­sigt i, hvilken skærm­poli­tik deres barns insti­tu­tion før­er. Det sker ved, at den ved­tagne skærm­poli­tik fremgår på insti­tu­tio­nens hjemmeside.

Der­til er det vores ønske at fritid­sor­d­nin­gen får mulighed for at opfylde deres pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger. Det vil sige, at de skal gøre sig tanker om, hvor­dan, hvor­for og hvornår de anven­der Ipads, mobil­tele­fon­er og andet skærm­re­lateret. Og hvornår disse devices står til hin­dr­er for insti­tu­tio­nens pæd­a­gogiske målsætninger.

I cer­ti­fi­cerin­gen lig­ger der også et foræl­drefore­drag, da det er vigtigt at der skabes fælles ram­mer for børns for­brug af com­put­er­spil og sociale medi­er. Ingen børn skal nem­lig ekskluderes.
Der­til er det også nød­vendigt at foræl­drene opnår ind­sigt i, at det fysiske fæl­lesskab med jæv­nal­drende ikke kan erstattes af alenetid på værelset med gam­ing. Der­for vil vi opfor­dre alle foræl­dre til at genind­melde deres børn i den respek­tive fritid­sor­d­ning, og invitere foræl­drene til at støtte op omkring fritidsordningstilbuddet,

Vil du som forælder gerne have mere ind­sigt i dit barns insti­tu­tions skærm­poli­tik? Eller vil du som led­er gerne sende et sig­nal til omver­den om, at her har vi fokus på børns skærm­brug, så kon­takt os.

Vores mis­sion er, at så mange børn oplever ver­den følende og sanseligt med og uden skærme. Dette opnås gen­nem dig­i­tal dan­nelse, og sunde skærmvaner.

Sankt Helene børnehus og fritidsordning er certificeret i sund skærmpolitik

Det er med stolthed, at vi nu kan kalde Skt. Helene Børne­hus og Fritid­sor­d­ning for insti­tu­tion­er, cer­ti­fi­ceret i sund skærm­poli­tik. En cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik giv­er foræl­dre mulighed for at se, hvilken skærm­poli­tik den enkelte insti­tu­tion har ved­taget. Det vil sige, at børne­huset tilby­der foræl­dre mulighed for at få ind­b­lik i de overve­jelser insti­tu­tio­nen har haft i forhold til børnenes skærmforbrug.

I Dabeco er det i vores inter­esse at støtte insti­tu­tion­er i at ved­tage en skærm­poli­tik, der opfylder insti­tu­tio­nens pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger sam­tidig, med at skærm­poli­tikken ved­tages på et oplyst grund­lag. Skærm­poli­tikken fremgår på den cer­ti­fi­cerede insti­tu­tions hjemme­side lige­som et sam­let overb­lik over cer­ti­fi­cerede insti­tu­tion­er fremgår på Dabecos hjemme­side. Således imødekom­mer vi de mange foræl­dre, der har en oprigtig inter­esse i børnenes skærmforbrug.

En cer­ti­fi­cer­ing stiller ligeledes krav om, at insti­tu­tio­nen skal have skærm­for­brug på dag­sor­de­nen både til foræl­dremøder og per­son­alemøder. Dette skyldes vigtighe­den af, at man som insti­tu­tion aktivt tager still­ing til børnenes for­brug af skærm og andre stillesid­dende aktiviteter. Dette gælder både i læringssam­men­hænge og i børnenes fritid.

Active Healthy Kids som er forskn­ing fore­taget af Insti­tut for Idræt og Sund­hed på Syd­dan­sk Uni­ver­sitet, opl­yser at stillesid­dende adfærd, herun­der brug af com­put­er­spil, TV og sociale medi­er, skal betragtes som en selvstændig sund­hedsskadelig prob­lem­still­ing. I Dan­mark eksis­ter­er der for nuværende ingen anbe­falinger for stillesid­dende skærmtid for børn og unge, men i nogle lande, herun­der Cana­da og USA, anbe­faler de at børn og unge mellem 5–17 år ikke bør have mere end 2 timers skærmtid dagligt.

Ver­dens sund­hed­sor­gan­i­sa­tion anbe­faler, at børn fra 0–2 år ikke eksponeres for skærm af nogen art. Børn fra 2–5 år må ifølge WHO’s anbe­falinger kun eksponeres for skærm i 1 time dagligt.

Med denne cer­ti­fi­cer­ing giv­er Skt. Helene børne­hus og fritid­sor­d­ning foræl­drene ind­sigt i hvor­dan, hvor­for og hvornår de anven­der skær­men i børnenes institutionsliv.

 

I kan læse om Skt. Helenes skærm­poli­tik på deres hjemmeside:

 

Eller på Dabecos hjemmeside:

 

Hvis I men­er at jeres insti­tu­tion skal cer­ti­fi­ceres i sund skærm­poli­tik, så tøv ikke med at kon­tak­te os. Det han­dler om dig­i­tal dan­nelse, at skabe sunde ved­varende vaner.

 

Mange kærlige hilsner fra teamet i Dabeco

Danmarks første institution med certificering i sund skærmpolitik

Sankt Helene Fritid­sor­d­ning og børne­hus har val­gt at blive cer­ti­fi­ceret som de første insti­tu­tion­er i Danmark.

Sankt Helene har i det for­gangne halve år haft et skær­pet fokus på børnenes skærmtid. Dette kom sig af, at børnene – særligt dren­gene – fra mellemtrin­net, oftere og oftere val­gte fæl­lessk­a­bet om efter­mid­da­gen fra, til fordel for at gå hjem og spille online.

Line Kjøller, der er led­er fortæller : ” Som fag­pro­fes­sionelle oplevede vi, at vi kom til kort. Vi havde ikke viden nok om den virtuelle ver­den ungerne val­gte til og havde brug for, at få en fælles afsæt og sprog i fæl­lesskab med foræl­drene. Første step var et fore­drag med psykolog, David Mad­sen og læge, Cecilie Fed­er­spiel fra Dabeco som hen­vendte sig til både foræl­dre og lærere og pæd­a­goger. Herefter var det helt naturligt at tage næste skridt – den egentlige certificering.”

David Mad­sen fra Dabeco fortæller: ”Vi har i det for­gangne år oplevet en stor stign­ing af hen­ven­delser fra særligt fritid­sor­d­ninger, idræt­sklub­ber og folkeskol­er, som efterl­yser viden om skærmes påvirkn­ing af børn og unges men­tale, sociale og fysiske sund­hed. På denne bag­grund har vi udviklet en cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik, som tilby­der pæd­a­goger og andre fag­pro­fes­sionelle den nyeste viden om com­put­er­spil, sociale medi­er og andet skærm­for­brug blandt børn og unge. Således er hen­sigten at støtte insti­tu­tion­erne i at ved­tage en skærm­poli­tik på et oplyst grund­lag. En skærm­poli­tik som imødekom­mer den enkelte insti­tu­tions pæd­a­gogiske målsætninger.

I Dabeco ser vi frem til at cer­ti­fi­cere den første insti­tu­tion i Dan­mark. Vi har ambi­tion­er om at dig­i­talt danne hele Dan­marks børneområde

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.

Sider

Esrum kost- og friskoleEsrum kost- og friskole er certificeret i sunde digitale vaner 2021–2024

Esrum kost- og friskole
Vi er pr. 20 maj 2021 blevet cer­ti­fi­ceret af psykolog- og læge­huset www.dabeco.dk  i sunde dig­i­tale van­er. Vi har på Esrum kost- og friskole reflek­teret over følgende:

En overord­net tænkn­ing fra skolens ledelse har været, at skolen først og fremmest har en række pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger som den ønsker at leve op til. Disse pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger tager udgangspunkt i et systemisk/narrativt per­spek­tiv på det gode ungdomsliv.

Skolen skal med udgangspunkt i disse mål­sæt­ninger vur­dere hvorvidt skærmene kan hhv. under­støtte eller afholde skolen for at leve op til sine ønsker og værdier.

På hvilken menings­fuld måde kan man bruge dig­i­tale medier?

 • Det dig­i­tale er menings­fuldt når elev­erne skal søge viden
 • Indlede en dia­log omkring sam­fundsmæs­sige emner
 • Etablere fæl­lessk­aber med et pæd­a­gogisk for­mål — eks. (gamin­garrange­menter med fokus på fysisk fællesskab)
 • Snakken om elev­ernes dig­i­tale ver­den kan fun­gere som en adgangs­bil­let til andre livs­domæn­er i elev­ernes liv
 • Det dig­i­tale kan fun­gere som pausek­nap fra sociale arrange­menter — elev­erne skal dog kunne hjælpes til at komme tilbage til det analoge
 • Per­son­alet kan lære elev­erne at være kildekritiske

Er der tid­spunk­ter hvor det, at hjælpe den unge til at slukke vil være gavnligt?

 • Da skolens per­son­ale ikke læn­gere har hjem­mel til at slukke inter­net­tet om afte­nen — vil skolen i videst muligt omfang ved vis­i­ta­tion aftale med elev­erne, at de skal indle­vere deres tele­fon­er før sen­getid. Således får de fri­hed til at sove
 • I under­vis­nin­gen skal elev­erne også indvilge i, at afle­vere deres tele­fon­er. Således for de fri­hed til at lære
 • Ved aftens­mads­bor­det og til mødet skal elev­erne også indvilge i, at afle­vere deres tele­fon­er. Således får de fri­hed til at delt­age i et fysisk-socialt fællesskab

Regler, god tone og ube­hage­lighed­er på nettet

 • Det bety­der noget, at alle elever opnår bev­id­s­thed om at “What are in cyber­space — stays in cyber­space”. Det vil sige, at elev­erne skal have blik for at det ikke er lig­e­gyldigt hvad de lig­ger op på de sociale medier
 • Elev­erne skal fort­sat inspir­eres til, at være det men­neske de ønsker, og ikke lade sig presse ud i uhen­sigtsmæs­sige sit­u­a­tion­er — det gælder analogt og digitalt
 • Per­son­alet skal være nys­ger­rige på elev­ernes dig­i­tale liv
 • Per­son­alet skal være omsorgs­fulde og forstående over­for de unges dig­i­tale liv, således elev­erne ved at de kan gå til per­son­alet hvis de har oplevet en ube­hagelig oplevelse på nettet
 • Have et større fokus på det dig­i­tale — herun­der inviter­er Sex og sam­fund, poli­ti­et samt Børns vilkår ud for at under­vise elev­erne. Sætte det dig­i­tale på læseplanen
 • Oprette en ana­log-dig­i­tal café hvor fokus er på sam­taler om elev­ernes dig­i­tale verden
 • Alt hvad per­son­alet gør skal være i rela­tion til omsorg og tryghed — dig­i­talt såv­el som analogt
 • Elev­erne får temadage med fokus på net­tets mørkere afkroge

Cat­fish­ing, chikane og sek­suelle overgreb

 • Per­son­alet skal rea­gere, hvis de fornem­mer at en elev har oplevet krænk­ende adfærd på nettet
 • Per­son­alet skal sørge for, at skabe et rum hvor elev­erne tør at ytre sig til lær­erne hvis de oplever krænk­ende adfærd på nettet
 • Skolen vil forpligte sig på, at etablere en konkret bered­sk­ab­s­plan, således elev­erne ved nøjagtig hvad de har af han­dlemu­lighed­er hvis de oplever krænk­ende adfærd på net­tet — også uden at skulle gå til lærerne
 • Skolen vil have fokus på at styrke elev­ernes iden­titet digitalt
 • Skolen vil under­vise i, hvor­dan man kan passe på sig selv når man er online
 • Skolen vil sikre, at der er et bredt udbud af alter­na­tiv og trygge fæl­lessk­aber — både med fokus på det dig­i­tale liv (gamer­rum, café med sam­taler om det dig­i­tale), og det analoge liv (læse, reg­ne og andre færdighed­er som er udfor­dret af det digitale).

Gam­bling i gaming

 • Gam­bling i gam­ing vur­deres at lægge sig op af andre typer mis­brugsad­færd, og der skal således være større fokus på at gam­bling i gam­ing eksisterer
 • Skolen vil opl­yse elev­erne om gam­bling i gam­ing — således skabes der mulighed for at fore­gribe prob­le­merne med gamblingadfærd

Per­son­alet som dig­i­tale rollemodeller

 • Per­son­alet skal selv være opmærk­somme på egne dig­i­tale van­er i arbejdstiden
 • Per­son­alet skal være tilgæn­gelige for eleverne
 • Doku­men­ta­tion­sop­gaver skal i videst mulig omfang foregå på vagtværelset
 • Per­son­alets dig­i­tale van­er skal fremgå i per­son­ale­hånd­bo­gen som et selvstændigt punkt

————————————————————————————————————————————————————————————-

En cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er bety­der, at insti­tu­tio­nen i sin hel­hed får fokus på de værdier såv­el som skyg­gesider, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Medar­be­jderne på insti­tu­tio­nen får således mulighed for at udvikle og reflek­ter­er over menings­fulde dig­i­tale van­er  på et oplyst grund­lag. — Sunde dig­i­tale van­er tilgo­deser insti­tu­tio­nens pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger. Fokus for cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed samt deres moti­va­tion, læring, sociale fæl­lessk­aber og offline fritidsinteresser.

På denne bag­grund har insti­tu­tio­nen haft føl­gende reflek­sion­er, opmærk­somhed­er og ret­ningslin­jer omhan­dlende unge dig­i­tale liv: Dette berettiger dem til at være en insti­tu­tion cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.

[av_section min_height=‘’ min_height_px=‘500px’ padding=‘default’ shadow=‘no-border-styling’ bottom_border=‘no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333’ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_arrow_bg=” id=” color=‘main_color’ background=‘bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=‘vertical’ src=” attach­ment=” attachment_size=” attach=‘scroll’ position=‘top left’ repeat=‘no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=‘0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=‘0′ av_uid=‘av-44k6i7’] [av_textblock size=” font_color=” col­or=” av-medi­um-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=‘av-jxedt3xf’ admin_preview_bg=”]

Foredragsudtalelser

[/av_textblock] [av_hr class=‘invisible’ height=’-50′ shadow=‘no-shadow’ position=‘center’ custom_border=‘av-border-thin’ custom_width=‘50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=‘30px’ custom_margin_bottom=‘30px’ icon_select=‘yes’ custom_icon_color=” icon=‘ue808’ font=‘entypo-fontello’ av_uid=‘av-jxedtnmk’ admin_preview_bg=”] [av_testimonials style=‘grid’ columns=‘2′ grid_style=‘av-minimal-grid-style’ interval=‘10’ font_color=” custom_title=” custom_content=” av_uid=‘av-jwtoaq2j’ admin_preview_bg=”] [av_testimonial_single src=” name=‘Sankt Helene børne­have og fritid­sor­d­ning’ sub­ti­tle=” link=‘http://’ link­text=” av_uid=‘av-1bbuin’] Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i? Cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger? 5/5 — I meget høj grad Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget? 5/5 — Meget stort Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget Rel­e­vant og berigende  Ris og ros kan du notere her Det var super godt og meget opl­y­sende. Godt afsæt for vores videre arbejde  [/av_testimonial_single] [av_testimonial_single src=” name=‘Psykologisk Ressource Cen­ter’ sub­ti­tle=” link=‘http://’ link­text=” av_uid=‘av-1xyqxr’] Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i? Fore­drag til fag­per­son­er — Gamin­gafhængighed og inter­net­tets mørke afkroge I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger?  5/5 — I meget høj grad Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)? 5/5 Meget til­freds Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre? 5/5 Meget sandsyn­ligt Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget? Jeg fik svar på mine spørgsmål, som jeg havde inden fore­draget. og den fælles snak og Davids måde at sam­le det vi talte om ind i sine slides og fore­drag var super [/av_testimonial_single] [/av_testimonials] [av_button label=‘Se alle fore­drag­sud­talelser’ link=‘page,6360’ link_target=” size=‘large’ position=‘center’ label_display=” icon_select=‘no’ icon=‘ue800’ font=‘entypo-fontello’ color=‘theme-color’ custom_bg=’#444444’ custom_font=’#ffffff’ av_uid=‘av-ka51gbsa’ admin_preview_bg=”] [av_hr class=‘invisible’ height=’50′ shadow=‘no-shadow’ position=‘center’ custom_border=‘av-border-thin’ custom_width=‘50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=‘30px’ custom_margin_bottom=‘30px’ icon_select=‘yes’ custom_icon_color=” icon=‘ue808’ font=‘entypo-fontello’ av_uid=‘av-jxedsbbx’ admin_preview_bg=”] [/av_section][av_layout_row bor­der=” min_height=’10′ color=‘main_color’ mobile=‘av-fixed-cells’ id=” av_uid=‘av-2pw6a’] [av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#2388c2’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-mpmo2’] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#5fb4e4’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-d010q’] [/av_cell_one_half] [/av_layout_row] [av_postcontent link=‘page,4321’ av_uid=‘av-k19qkcob’] [av_postcontent link=‘page,5254’ av_uid=‘av-k1dtw128’] [av_masonry_entries link=‘portfolio_entries,26′ wc_prod_visible=” prod_order_by=” prod_order=” sort=‘no’ items=‘4′ columns=‘4′ paginate=‘none’ query_orderby=‘menu_order’ query_order=‘ASC’ size=‘fixed’ ori­en­ta­tion=” gap=‘no’ overlay_fx=‘active’ id=” caption_elements=‘title’ caption_styling=‘overlay’ caption_display=‘always’ col­or=” custom_bg=” av-medi­um-columns=” av-small-columns=” av-mini-columns=” av_uid=‘av-9ei7m’] [av_layout_row bor­der=” min_height=’10′ color=‘main_color’ mobile=‘av-fixed-cells’ id=” av_uid=‘av-2pw6a’] [av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#2388c2’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-mpmo2’] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#5fb4e4’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-d010q’] [/av_cell_one_half] [/av_layout_row]

Helsinge realskole — Spor 4, klubbenSpor 4 — Klubben er certificeret i sunde digitale vaner ved Dabeco

2020 — 2025

En cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er bety­der, at insti­tu­tio­nen i sin hel­hed får fokus på de værdier såv­el som skyg­gesider, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Medar­be­jderne på insti­tu­tio­nen får således mulighed for at udvikle og reflek­ter­er over menings­fulde dig­i­tale van­er  på et oplyst grund­lag. — Sunde dig­i­tale van­er tilgo­deser insti­tu­tio­nens pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger. Fokus for cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed samt deres moti­va­tion, læring, sociale fæl­lessk­aber og offline fritidsinteresser.

På denne bag­grund har insti­tu­tio­nen haft føl­gende reflek­sion­er, opmærk­somhed­er og ret­ningslin­jer omhan­dlende unge dig­i­tale liv: Dette berettiger dem til at være en insti­tu­tion cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.

SPOR 4 skærmpolitik

I SPOR 4 forhold­er vi os til udviklin­gen og viden om dig­i­tale medi­er. Vi har i år 2019 løbende arbe­jdet på en cer­ti­fi­cer­ing således, at vi alle har fælles til­gang og ret­ningslin­jer omkring hvor­dan og hvornår, vi vil benytte dig­i­tale medi­er. Vi har opsøgt og forholdt os til viden for at dygtig­gøre os, så vi kan lære fra os og dermed vejlede børnene bedst muligt.

Vi er pr. 1. jan­u­ar 2020 blevet cer­ti­fi­ceret af fir­maet www.dabeco.dk  i skærm­poli­tik og har i SPOR 4 ved­taget følgende:

Klubben:

 • Det er tilladt at have skærm med i Klubben, men den skal være på lydløs og i en taske.
 • Det er tilladt at spille på egen skærm efter kl. 15.00/ fredag kl. 14.00
 • Klubben har com­put­ere, PS4 og Wii. Her er der tids­be­græn­sning på 30 min.
 • Det er ikke tilladt at tage billed­er og film af hinan­den. https://redbarnet.dk/sletdet/hvad-maa-man-dele-om-andre/
 • Vi bruger aktivt dig­i­tale plat­forme i pæd­a­gogisk plan­lagte aktiviteter, hvor vi har fokus på læring og socialt sam­spil ift. dan­nelse i den dig­i­tale ver­den blandt børnene.
 • Vi hen­vis­er til PEGI (Pan Euro­pean Game Infor­ma­tion) ved spørgsmål om alder­s­grænser ift. spil og sociale medi­er som Tik Tok, Snapchat, Insta­gram, Face­book osv.

Gode råd til forældre:

 • Vi opfor­dr­er til at lade tele­fo­nen blive i lom­men, når du hen­ter dit barn.
 • Børn trives godt med grænser. Vær ikke bange for at lave skærm­re­gler, men fork­lar dit barn, hvor­for du laver regler.
 • Vær en god rolle­mod­el. Dit barn spe­jler sig i det, du gør. Det gælder også den måde, du bruger dine skærme på.
 • Vis inter­esse for dit barns liv i den dig­i­tale ver­den, og giv bar­net tid til at fortælle, hvad han eller hun laver på net­tet. På den måde udtrykker du også, at dit barn kan komme til dig, hvis der opstår noget på de dig­i­tale medi­er, som gør dit barn utrygt.
[av_section min_height=‘’ min_height_px=‘500px’ padding=‘default’ shadow=‘no-border-styling’ bottom_border=‘no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333’ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_arrow_bg=” id=” color=‘main_color’ background=‘bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=‘vertical’ src=” attach­ment=” attachment_size=” attach=‘scroll’ position=‘top left’ repeat=‘no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=‘0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=‘0′ av_uid=‘av-44k6i7’] [av_textblock size=” font_color=” col­or=” av-medi­um-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=‘av-jxedt3xf’ admin_preview_bg=”]

Foredragsudtalelser

[/av_textblock] [av_hr class=‘invisible’ height=’-50′ shadow=‘no-shadow’ position=‘center’ custom_border=‘av-border-thin’ custom_width=‘50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=‘30px’ custom_margin_bottom=‘30px’ icon_select=‘yes’ custom_icon_color=” icon=‘ue808’ font=‘entypo-fontello’ av_uid=‘av-jxedtnmk’ admin_preview_bg=”] [av_testimonials style=‘grid’ columns=‘2′ grid_style=‘av-minimal-grid-style’ interval=‘10’ font_color=” custom_title=” custom_content=” av_uid=‘av-jwtoaq2j’ admin_preview_bg=”] [av_testimonial_single src=” name=‘Sankt Helene børne­have og fritid­sor­d­ning’ sub­ti­tle=” link=‘http://’ link­text=” av_uid=‘av-1bbuin’] Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i? Cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger? 5/5 — I meget høj grad Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget? 5/5 — Meget stort Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget Rel­e­vant og berigende  Ris og ros kan du notere her Det var super godt og meget opl­y­sende. Godt afsæt for vores videre arbejde  [/av_testimonial_single] [av_testimonial_single src=” name=‘Psykologisk Ressource Cen­ter’ sub­ti­tle=” link=‘http://’ link­text=” av_uid=‘av-1xyqxr’] Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i? Fore­drag til fag­per­son­er — Gamin­gafhængighed og inter­net­tets mørke afkroge I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger?  5/5 — I meget høj grad Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)? 5/5 Meget til­freds Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre? 5/5 Meget sandsyn­ligt Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget? Jeg fik svar på mine spørgsmål, som jeg havde inden fore­draget. og den fælles snak og Davids måde at sam­le det vi talte om ind i sine slides og fore­drag var super [/av_testimonial_single] [/av_testimonials] [av_button label=‘Se alle fore­drag­sud­talelser’ link=‘page,6360’ link_target=” size=‘large’ position=‘center’ label_display=” icon_select=‘no’ icon=‘ue800’ font=‘entypo-fontello’ color=‘theme-color’ custom_bg=’#444444’ custom_font=’#ffffff’ av_uid=‘av-ka51gbsa’ admin_preview_bg=”] [av_hr class=‘invisible’ height=’50′ shadow=‘no-shadow’ position=‘center’ custom_border=‘av-border-thin’ custom_width=‘50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=‘30px’ custom_margin_bottom=‘30px’ icon_select=‘yes’ custom_icon_color=” icon=‘ue808’ font=‘entypo-fontello’ av_uid=‘av-jxedsbbx’ admin_preview_bg=”] [/av_section][av_layout_row bor­der=” min_height=’10′ color=‘main_color’ mobile=‘av-fixed-cells’ id=” av_uid=‘av-2pw6a’] [av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#2388c2’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-mpmo2’] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#5fb4e4’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-d010q’] [/av_cell_one_half] [/av_layout_row] [av_postcontent link=‘page,4321’ av_uid=‘av-k19qkcob’] [av_postcontent link=‘page,5254’ av_uid=‘av-k1dtw128’] [av_masonry_entries link=‘portfolio_entries,26′ wc_prod_visible=” prod_order_by=” prod_order=” sort=‘no’ items=‘4′ columns=‘4′ paginate=‘none’ query_orderby=‘menu_order’ query_order=‘ASC’ size=‘fixed’ ori­en­ta­tion=” gap=‘no’ overlay_fx=‘active’ id=” caption_elements=‘title’ caption_styling=‘overlay’ caption_display=‘always’ col­or=” custom_bg=” av-medi­um-columns=” av-small-columns=” av-mini-columns=” av_uid=‘av-9ei7m’] [av_layout_row bor­der=” min_height=’10′ color=‘main_color’ mobile=‘av-fixed-cells’ id=” av_uid=‘av-2pw6a’] [av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#2388c2’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-mpmo2’] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#5fb4e4’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-d010q’] [/av_cell_one_half] [/av_layout_row]

Helsinge realskole — Spor 4, IndskolingSpor 4 — Indskoling er certificeret i sunde digitale vaner ved Dabeco

2019–2024

En cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er bety­der, at insti­tu­tio­nen i sin hel­hed får fokus på de værdier såv­el som skyg­gesider, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Medar­be­jderne på insti­tu­tio­nen får således mulighed for at udvikle og reflek­ter­er over menings­fulde dig­i­tale van­er  på et oplyst grund­lag. — Sunde dig­i­tale van­er tilgo­deser insti­tu­tio­nens pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger. Fokus for cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed samt deres moti­va­tion, læring, sociale fæl­lessk­aber og offline fritidsinteresser.

På denne bag­grund har insti­tu­tio­nen haft føl­gende reflek­sion­er, opmærk­somhed­er og ret­ningslin­jer omhan­dlende unge dig­i­tale liv: Dette berettiger dem til at være en insti­tu­tion cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.

SPOR 4 skærmpolitik

I SPOR 4 forhold­er vi os til udviklin­gen og viden om dig­i­tale medi­er. Vi har i år 2019 løbende arbe­jdet på en cer­ti­fi­cer­ing således, at vi alle har fælles til­gang og ret­ningslin­jer omkring hvor­dan og hvornår, vi vil benytte dig­i­tale medi­er. Vi har opsøgt og forholdt os til viden for at dygtig­gøre os, så vi kan lære fra os og dermed vejlede børnene bedst muligt.

Vi er pr. 1. jan­u­ar 2020 blevet cer­ti­fi­ceret af fir­maet www.dabeco.dk i skærm­poli­tik og har i SPOR 4 ved­taget følgende:

Ind­skol­ing:

 • Ingen med­bragte skærme (iPad, tele­fon m.m.) i SPOR 4 tid. Hvis børnene har tele­fon med, skal den ligge slukket i skoletasken.
 • Vi bruger aktivt dig­i­tale plat­forme i pæd­a­gogisk plan­lagte aktiviteter, hvor vi har fokus på læring og socialt sam­spil ift. dan­nelse i den dig­i­tale ver­den blandt børnene.
 • Vi har dage, hvor vi har plan­lagte aktiviteter med dig­i­tale medi­er. Her vil der komme info ud på intra om hvorvidt, man selv skal have Ipad/telefon med.
 • Vi hen­vis­er til PEGI (Pan Euro­pean Game Infor­ma­tion) ved spørgsmål om alder­s­grænser ift. spil.

Gode råd til forældre:

 • Vi opfor­dr­er til at lade tele­fo­nen blive i lom­men, når du hen­ter dit barn.
 • Børn trives godt med grænser. Vær ikke bange for at lave skærm­re­gler, men fork­lar dit barn, hvor­for du laver regler.
 • Vær en god rolle­mod­el. Dit barn spe­jler sig i det, du gør. Det gælder også den måde, du bruger dine skærme på.
 • Vis inter­esse for dit barns liv i den dig­i­tale ver­den, og giv bar­net tid til at fortælle, hvad han eller hun laver på net­tet. På den måde udtrykker du også, at dit barn kan komme til dig, hvis der opstår noget på de dig­i­tale medi­er, som gør dit barn utrygt.
[av_section min_height=‘’ min_height_px=‘500px’ padding=‘default’ shadow=‘no-border-styling’ bottom_border=‘no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333’ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_arrow_bg=” id=” color=‘main_color’ background=‘bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=‘vertical’ src=” attach­ment=” attachment_size=” attach=‘scroll’ position=‘top left’ repeat=‘no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=‘0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=‘0′ av_uid=‘av-44k6i7’] [av_textblock size=” font_color=” col­or=” av-medi­um-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=‘av-jxedt3xf’ admin_preview_bg=”]

Foredragsudtalelser

[/av_textblock] [av_hr class=‘invisible’ height=’-50′ shadow=‘no-shadow’ position=‘center’ custom_border=‘av-border-thin’ custom_width=‘50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=‘30px’ custom_margin_bottom=‘30px’ icon_select=‘yes’ custom_icon_color=” icon=‘ue808’ font=‘entypo-fontello’ av_uid=‘av-jxedtnmk’ admin_preview_bg=”] [av_testimonials style=‘grid’ columns=‘2′ grid_style=‘av-minimal-grid-style’ interval=‘10’ font_color=” custom_title=” custom_content=” av_uid=‘av-jwtoaq2j’ admin_preview_bg=”] [av_testimonial_single src=” name=‘Sankt Helene børne­have og fritid­sor­d­ning’ sub­ti­tle=” link=‘http://’ link­text=” av_uid=‘av-1bbuin’] Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i? Cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger? 5/5 — I meget høj grad Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget? 5/5 — Meget stort Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget Rel­e­vant og berigende  Ris og ros kan du notere her Det var super godt og meget opl­y­sende. Godt afsæt for vores videre arbejde  [/av_testimonial_single] [av_testimonial_single src=” name=‘Psykologisk Ressource Cen­ter’ sub­ti­tle=” link=‘http://’ link­text=” av_uid=‘av-1xyqxr’] Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i? Fore­drag til fag­per­son­er — Gamin­gafhængighed og inter­net­tets mørke afkroge I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger?  5/5 — I meget høj grad Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)? 5/5 Meget til­freds Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre? 5/5 Meget sandsyn­ligt Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget? Jeg fik svar på mine spørgsmål, som jeg havde inden fore­draget. og den fælles snak og Davids måde at sam­le det vi talte om ind i sine slides og fore­drag var super [/av_testimonial_single] [/av_testimonials] [av_button label=‘Se alle fore­drag­sud­talelser’ link=‘page,6360’ link_target=” size=‘large’ position=‘center’ label_display=” icon_select=‘no’ icon=‘ue800’ font=‘entypo-fontello’ color=‘theme-color’ custom_bg=’#444444’ custom_font=’#ffffff’ av_uid=‘av-ka51gbsa’ admin_preview_bg=”] [av_hr class=‘invisible’ height=’50′ shadow=‘no-shadow’ position=‘center’ custom_border=‘av-border-thin’ custom_width=‘50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=‘30px’ custom_margin_bottom=‘30px’ icon_select=‘yes’ custom_icon_color=” icon=‘ue808’ font=‘entypo-fontello’ av_uid=‘av-jxedsbbx’ admin_preview_bg=”] [/av_section][av_layout_row bor­der=” min_height=’10′ color=‘main_color’ mobile=‘av-fixed-cells’ id=” av_uid=‘av-2pw6a’] [av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#2388c2’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-mpmo2’] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#5fb4e4’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-d010q’] [/av_cell_one_half] [/av_layout_row] [av_postcontent link=‘page,4321’ av_uid=‘av-k19qkcob’] [av_postcontent link=‘page,5254’ av_uid=‘av-k1dtw128’] [av_masonry_entries link=‘portfolio_entries,26′ wc_prod_visible=” prod_order_by=” prod_order=” sort=‘no’ items=‘4′ columns=‘4′ paginate=‘none’ query_orderby=‘menu_order’ query_order=‘ASC’ size=‘fixed’ ori­en­ta­tion=” gap=‘no’ overlay_fx=‘active’ id=” caption_elements=‘title’ caption_styling=‘overlay’ caption_display=‘always’ col­or=” custom_bg=” av-medi­um-columns=” av-small-columns=” av-mini-columns=” av_uid=‘av-9ei7m’] [av_layout_row bor­der=” min_height=’10′ color=‘main_color’ mobile=‘av-fixed-cells’ id=” av_uid=‘av-2pw6a’] [av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#2388c2’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-mpmo2’] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#5fb4e4’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-d010q’] [/av_cell_one_half] [/av_layout_row]

Sankt Helene Børnehus i VejbySankt Helene børnehus i Vejby er certificeret i sunde digitale vaner ved Dabeco

2019–2024

En cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er bety­der, at insti­tu­tio­nen i sin hel­hed får fokus på de værdier såv­el som skyg­gesider, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Medar­be­jderne på insti­tu­tio­nen får således mulighed for at udvikle og reflek­ter­er over menings­fulde dig­i­tale van­er  på et oplyst grund­lag. — Sunde dig­i­tale van­er tilgo­deser insti­tu­tio­nens pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger. Fokus for cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed samt deres moti­va­tion, læring, sociale fæl­lessk­aber og offline fritidsinteresser.

På denne bag­grund har insti­tu­tio­nen haft føl­gende reflek­sion­er, opmærk­somhed­er og ret­ningslin­jer omhan­dlende unge dig­i­tale liv: Dette berettiger dem til at være en insti­tu­tion cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.

Ret­ningslin­jer:

 • Sankt Helene Børne­hus er i foråret 2019 blevet cer­ti­fi­ceret af DABECO ApS i, at have sunde dig­i­tale van­er. Det bety­der, at vi aktivt har forholdt os til, hvad vi tilby­der børnene og hvad vi ikke tilby­der. I bund og grund han­dler det om, at vi ønsker at under­støtte det gode bør­ne­liv og hjælpe med at skabe en for­nuftig bal­ance — både fysisk og psykisk.
 • Konkret bety­der det at, børnene ikke bruger egne, med­bragte devices, men at vi stiller det til rådighed der giv­er mening. F.eks. har vi  forskel­lige spilkon­soller ; Wii, Playsta­tion og Wise­floor, som anven­des som et pæd­a­gogisk værk­tøj i hverdagen.
 • Ipads anven­des altid i en pæd­a­gogisk sam­men­hæng, hvor det under­støt­ter den givne aktivitet. Det kan være ind­sam­ling af viden, under­søgelse af ting eller som for­bere­delse til f.eks. pro­jek­ter, mulighed for at vise billed­er, sprogstim­ler­ing, lek­tielæs­ning, stop motion film etc.
 • Vi anerk­ender, at børnene præsen­teres for en attrak­tiv virtuel fan­ta­siver­den når de spiller com­put­er­spil etc. Vi vil være nys­ger­rige på, hvor­dan vi kan præsen­tere og udleve noget af det de efter­spørg­er i den virke­lige ver­den, f.eks. gen­nem bræt­spil, rolle­spil, Ner­f­gun­skampe, sport­sturner­inger etc. og sikre at det bliv­er en del af hverda­gens pæd­a­gogiske aktiviteter.
 • Vi anbe­faler, at børnene har deres tele­fon­er i deres tasker, så de bruger ressourcer på fæl­lesskab og leg. Vi har tele­fon­er til rådighed i alle husene, så det er muligt at komme i kon­takt med per­son­ale og børn.
[av_section min_height=‘’ min_height_px=‘500px’ padding=‘default’ shadow=‘no-border-styling’ bottom_border=‘no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333’ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_arrow_bg=” id=” color=‘main_color’ background=‘bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=‘vertical’ src=” attach­ment=” attachment_size=” attach=‘scroll’ position=‘top left’ repeat=‘no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=‘0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=‘0′ av_uid=‘av-44k6i7’] [av_textblock size=” font_color=” col­or=” av-medi­um-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=‘av-jxedt3xf’ admin_preview_bg=”]

Foredragsudtalelser

[/av_textblock] [av_hr class=‘invisible’ height=’-50′ shadow=‘no-shadow’ position=‘center’ custom_border=‘av-border-thin’ custom_width=‘50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=‘30px’ custom_margin_bottom=‘30px’ icon_select=‘yes’ custom_icon_color=” icon=‘ue808’ font=‘entypo-fontello’ av_uid=‘av-jxedtnmk’ admin_preview_bg=”] [av_testimonials style=‘grid’ columns=‘2′ grid_style=‘av-minimal-grid-style’ interval=‘10’ font_color=” custom_title=” custom_content=” av_uid=‘av-jwtoaq2j’ admin_preview_bg=”] [av_testimonial_single src=” name=‘Sankt Helene børne­have og fritid­sor­d­ning’ sub­ti­tle=” link=‘http://’ link­text=” av_uid=‘av-1bbuin’] Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i? Cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger? 5/5 — I meget høj grad Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget? 5/5 — Meget stort Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget Rel­e­vant og berigende  Ris og ros kan du notere her Det var super godt og meget opl­y­sende. Godt afsæt for vores videre arbejde  [/av_testimonial_single] [av_testimonial_single src=” name=‘Psykologisk Ressource Cen­ter’ sub­ti­tle=” link=‘http://’ link­text=” av_uid=‘av-1xyqxr’] Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i? Fore­drag til fag­per­son­er — Gamin­gafhængighed og inter­net­tets mørke afkroge I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger?  5/5 — I meget høj grad Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)? 5/5 Meget til­freds Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre? 5/5 Meget sandsyn­ligt Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget? Jeg fik svar på mine spørgsmål, som jeg havde inden fore­draget. og den fælles snak og Davids måde at sam­le det vi talte om ind i sine slides og fore­drag var super [/av_testimonial_single] [/av_testimonials] [av_button label=‘Se alle fore­drag­sud­talelser’ link=‘page,6360’ link_target=” size=‘large’ position=‘center’ label_display=” icon_select=‘no’ icon=‘ue800’ font=‘entypo-fontello’ color=‘theme-color’ custom_bg=’#444444’ custom_font=’#ffffff’ av_uid=‘av-ka51gbsa’ admin_preview_bg=”] [av_hr class=‘invisible’ height=’50′ shadow=‘no-shadow’ position=‘center’ custom_border=‘av-border-thin’ custom_width=‘50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=‘30px’ custom_margin_bottom=‘30px’ icon_select=‘yes’ custom_icon_color=” icon=‘ue808’ font=‘entypo-fontello’ av_uid=‘av-jxedsbbx’ admin_preview_bg=”] [/av_section][av_layout_row bor­der=” min_height=’10′ color=‘main_color’ mobile=‘av-fixed-cells’ id=” av_uid=‘av-2pw6a’] [av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#2388c2’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-mpmo2’] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#5fb4e4’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-d010q’] [/av_cell_one_half] [/av_layout_row] [av_postcontent link=‘page,4321’ av_uid=‘av-k19qkcob’] [av_postcontent link=‘page,5254’ av_uid=‘av-k1dtw128’] [av_masonry_entries link=‘portfolio_entries,26′ wc_prod_visible=” prod_order_by=” prod_order=” sort=‘no’ items=‘4′ columns=‘4′ paginate=‘none’ query_orderby=‘menu_order’ query_order=‘ASC’ size=‘fixed’ ori­en­ta­tion=” gap=‘no’ overlay_fx=‘active’ id=” caption_elements=‘title’ caption_styling=‘overlay’ caption_display=‘always’ col­or=” custom_bg=” av-medi­um-columns=” av-small-columns=” av-mini-columns=” av_uid=‘av-9ei7m’] [av_layout_row bor­der=” min_height=’10′ color=‘main_color’ mobile=‘av-fixed-cells’ id=” av_uid=‘av-2pw6a’] [av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#2388c2’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-mpmo2’] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#5fb4e4’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-d010q’] [/av_cell_one_half] [/av_layout_row]

Sankt Helene Fritidsordning i VejbySankt Helene Fritidsordning er certificeret i sunde digitale vaner  ved Dabeco

2019–2024

En cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er bety­der, at insti­tu­tio­nen i sin hel­hed får fokus på de værdier såv­el som skyg­gesider, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Medar­be­jderne på insti­tu­tio­nen får således mulighed for at udvikle og reflek­ter­er over menings­fulde dig­i­tale van­er  på et oplyst grund­lag. — Sunde dig­i­tale van­er tilgo­deser insti­tu­tio­nens pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger. Fokus for cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed samt deres moti­va­tion, læring, sociale fæl­lessk­aber og offline fritidsinteresser.

På denne bag­grund har insti­tu­tio­nen haft føl­gende reflek­sion­er, opmærk­somhed­er og ret­ningslin­jer omhan­dlende unge dig­i­tale liv: Dette berettiger dem til at være en insti­tu­tion cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.

 • Sankt Helene Fritid­sor­d­ninger i foråret 2019 blevet cer­ti­fi­ceret af DABECO i, at have sunde dig­i­tale van­er. Det bety­der, at vi aktivt har forholdt os til, hvad vi tilby­der børnene og hvad vi ikke tilby­der. I bund og grund han­dler det om, at vi ønsker at under­støtte det gode bør­ne­liv og hjælpe med at skabe en for­nuftig bal­ance — både fysisk og psykisk.
 • Konkret bety­der det at, børnene ikke bruger egne, med­bragte devices, men at vi stiller det til rådighed der giv­er mening. F.eks. har vi  forskel­lige spilkon­soller ; Wii, Playsta­tion og Wise­floor, som anven­des som et pæd­a­gogisk værk­tøj i hverdagen.
 • Ipads anven­des altid i en pæd­a­gogisk sam­men­hæng, hvor det under­støt­ter den givne aktivitet. Det kan være ind­sam­ling af viden, under­søgelse af ting eller som for­bere­delse til f.eks. pro­jek­ter, mulighed for at vise billed­er, sprogstim­ler­ing, lek­tielæs­ning, stop motion film etc.
 • Vi anerk­ender, at børnene præsen­teres for en attrak­tiv virtuel fan­ta­siver­den når de spiller com­put­er­spil etc. Vi vil være nys­ger­rige på, hvor­dan vi kan præsen­tere og udleve noget af det de efter­spørg­er i den virke­lige ver­den, f.eks. gen­nem bræt­spil, rolle­spil, Ner­f­gun­skampe, sport­sturner­inger etc. og sikre at det bliv­er en del af hverda­gens pæd­a­gogiske aktiviteter.
 • Vi anbe­faler, at børnene har deres tele­fon­er i deres tasker, så de bruger ressourcer på fæl­lesskab og leg. Vi har tele­fon­er til rådighed i alle husene, så det er muligt at komme i kon­takt med per­son­ale og børn.
[av_layout_row bor­der=‘’ min_height=’10′ color=‘main_color’ mobile=‘av-fixed-cells’ id=” av_uid=‘av-tirii’] [av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#2388c2’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-jcj3m’] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#5fb4e4’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-gh08y’] [/av_cell_one_half] [/av_layout_row] [av_section min_height=’50′ min_height_px=‘500px’ padding=‘huge’ shadow=‘no-shadow’ bottom_border=‘no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333’ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” id=” color=‘main_color’ custom_bg=” src=” attach­ment=” attachment_size=” attach=‘scroll’ position=‘top left’ repeat=‘no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=‘0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_uid=‘av-2iygnm’] [av_heading tag=‘h2’ padding=’10′ heading=‘Forældre, Børn og unge udtaler sig’ col­or=” style=‘blockquote mod­ern-quote mod­ern-cen­tered’ custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15′ custom_class=” admin_preview_bg=” av-desk­top-hide=” av-medi­um-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medi­um-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medi­um-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” mar­gin=” av_uid=‘av-2bdtvl’][/av_heading] [av_testimonials style=‘grid’ columns=‘2′ grid_style=‘av-minimal-grid-style’ interval=‘5′ font_color=” custom_title=” custom_content=” av_uid=‘av-2acn3u’ admin_preview_bg=”] [av_testimonial_single src=” name=‘Bruger 16–19 — Sebas­t­ian’ subtitle=‘5/5 Meget stor effekt’ link=” link­text=” av_uid=‘av-2wj5a9’] “Alle de gode råd som jeg fik og de gode sam­taler man fik. Det har ændret mit syn på hvor­dan der er at leve og hvad jeg kan gøre for at gøre mit liv bedre”. [/av_testimonial_single] [av_testimonial_single src=” name=‘Forælder’ subtitle=‘5/5 — Meget stor effekt’ link=” link­text=” av_uid=‘av-1l0pmq’] “Det har været en god kon­takt imellem behan­dler og min søn. Det har været godt at Dabeco har rea­geret hur­tigt på min hen­ven­delse og en god følelse af, at min søn og jeg blev taget alvorligt på vores prob­lem og anerk­endelse for at det er svært at tak­le afhængighed af online spil, og andre efter­føl­gende problemer” [/av_testimonial_single] [av_testimonial_single src=” name=‘Bruger 20–23 år — Asger’ subtitle=‘5/5 meget stor effekt’ link=” link­text=” av_uid=‘av-17xe1e’] “Sam­talerne var med til at moti­vere mig til at realis­ere mine mål og hjalp gevaldigt på min selvtil­lid. Da der altid var frem­skridt siden sid­ste gang var det også et godt enci­ta­ment for at komme næste gang…” “Tak for et rigtigt godt for­løb, jeg kom­mer til at savne vores samtaler!”  [/av_testimonial_single] [av_testimonial_single src=‘’ name=‘Bruger 27–31’ subtitle=‘5/5 Meget stor effekt’ link=” link­text=” av_uid=‘av-987b0h’] Trænin­gen om tirs­da­gen er altid en af ugens højdepunk­ter. Den giv­er ener­gi, selvtil­lid og vel­be­hag i hverda­gen. Fuld­byrdelse og mod under og lige efter træn­ing. Sam­talerne har især givet værk­tø­jer til at se på hvad com­put­eren fylder og påvirk­er hverda­gen, og til at vur­dere ens egen ind­sats overord­net. Væsentligst omkring at ændr­er per­spek­tiv fra neg­a­tiv tænkn­ing og fokuser­ing på prob­le­merne, til pos­i­tiv tænkn­ing og hvad der lykkes”. [/av_testimonial_single] [/av_testimonials] [av_button label=‘Se alle udtalelser’ link=‘page,6325’ link_target=” size=‘large’ position=‘center’ label_display=” icon_select=‘no’ icon=‘ue800’ font=‘entypo-fontello’ color=‘theme-color’ custom_bg=’#444444’ custom_font=’#ffffff’ av_uid=‘av-ka498jjn’ admin_preview_bg=”] [/av_section] [av_postcontent link=‘page,4321’ av_uid=‘av-k19qkcob’] [av_postcontent link=‘page,5254’ av_uid=‘av-k1dtw128’] [av_masonry_entries link=‘portfolio_entries,26′ wc_prod_visible=” prod_order_by=” prod_order=” sort=‘no’ items=‘4′ columns=‘4′ paginate=‘none’ query_orderby=‘menu_order’ query_order=‘ASC’ size=‘fixed’ ori­en­ta­tion=” gap=‘no’ overlay_fx=‘active’ id=” caption_elements=‘title’ caption_styling=‘overlay’ caption_display=‘always’ col­or=” custom_bg=” av-medi­um-columns=” av-small-columns=” av-mini-columns=” av_uid=‘av-9ei7m’] [av_layout_row bor­der=” min_height=’10′ color=‘main_color’ mobile=‘av-fixed-cells’ id=” av_uid=‘av-2pw6a’] [av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#2388c2’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-mpmo2’] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#5fb4e4’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-d010q’] [/av_cell_one_half] [/av_layout_row]