Indlæg

Digital dannelse i Rødovre PPR

Debat mellem Andreas Lieberoth og David Mad­sen om skærme i udsat­te børn og unges liv.

Com­put­er­spil og Sociale medi­er kan af forskel­lige årsager med­føre en afhængighed, hvor prisen hverken er økonomisk ruin eller biol­o­gisk for­fald, men i stedet betales med forbindelser. Det kan være øde­lagte forbindelser til arbe­jds­markedet, uddan­nelsessys­temet eller ven­ner og fam­i­lie og i afhængiges til­fælde som oftest en bland­ing. Områder som er vitale for men­neskers men­tale sundhed.

Dette kan være en vanske­lig opgave, da skærme på mange måder synes at have overtaget unge og unge-vok­snes  fritidsin­ter­ess­er, hvilket i sid­ste ende kan føre til et liv på offentlig forsørgelse, skolevæ­gring eller iso­la­tion fra fysiske fæl­lessk­aber. Denne iso­la­tion kan med­føre, at unge og unge-vok­snesøger læn­gere og læn­gere ind de virtuelle fæl­lessk­aber, hvor de eksponeres for had­fyldte ytringer og ekstreme holdninger.

Sportsefterskolen Aabybro

Cer­ti­fi­cerin­gen er mål­ret­tet alle organ­i­sa­tion­er, der del­er idéen om, at det er vigtigt at have fokus på de unges dig­i­tale liv. Med en cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er sender organ­i­sa­tio­nen et klart sig­nal til omver­den, til brugerne, til fam­i­lierne, til medar­be­jderne og poli­tik­erne om, at her er en skær­pet opmærk­somhed på børn- og unges dig­i­tale liv. Det vil sige, at skolen eller insti­tu­tio­nen vis­er at de har reflek­teret over, hvor­dan de bruger com­put­ere og tele­fon­er i under­vis­nin­gen og frikvartererne.

Det er insti­tu­tio­nen selv, der under kyn­dig vejled­ning, får lov at bestemme hvilke reflek­sion­er de men­er skal fremgå på deres hjemme­side. Vi bed­er blandt andet insti­tu­tio­nens per­son­ale tage still­ing til følgende:

Bru­gen af mobiltelefoner

Shop­ping på nettet

Gam­ing

Sociale medi­er

Skærmtid

Mob­n­ing på nettet

Den gode tone online

Billed­del­ing

Ekstreme dig­i­tale grup­per og hvor­dan man kan hjælpe og støtte til andre trivsels­frem­mende aktiviteter.

Vi under­vis­er desu­den I hvor­dan man kan tale med unge og foræl­dre hvor skær­men står i vejen for et liv med fysisk aktivitet, fysiske ven­sk­aber samt andet sundhedsfremme.

Certificering i sunde digitale vaner v. Gentofte skole

Cer­ti­fi­cerin­gen bety­der, at insti­tu­tio­nen i sin hel­hed får fokus på såv­el deværdier som de skyg­gesider, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Der­til får medar­be­jderne på insti­tu­tio­nen mulighed for at fastlægge menings­fulde dig­i­tale skær­m­van­er der pass­er til lige nøjagtig deres insti­tu­tion. Fokus for hele cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed og
deres moti­va­tion læring, sociale fæl­lessk­aber og fritidsinteresser.

Kronik i Information — Derfor er techindustrien så svær at hamle op med som forælder

Psykolog David Mad­sen og læge Cecilie Aalund Fed­er­spiel fra Dabeco har skrevet en uman­erligt vigtig kro­nik om det gode børne- og unge­liv med nærvær, natur­o­plevelser, leg og tilstrække­lig søvn — og hvor­dan dette kalder på reg­u­ler­ing af techindustrien.

De skriv­er bl.a. : “Vi inter­esser­er os for at skabe et trivsels­frem­mende miljø med plads til menings­fulde aktiviteter i tæt kon­takt med de men­nesker, der har betyd­ning… Vi ønsker at mindske det ans­var, børn og unge har for, at hver en han­dling, de fore­tager, skal udfor­dres af en techin­dus­tri, som kræver deres tid og opmærk­somhed. Vi ønsker, at poli­tik­erne i Dan­mark skal turde at reg­ulere en techin­dus­tri, som er ude af kon­trol.” (Louise Klinge — Skoleforsker)

Læs hele kro­nikkeni Infor­ma­tion her:
Foræl­dre er over­ladt til sig selv i en ulige kamp mod techindustrien

Foredrag Kildegård skolen

Indhold og aperitif til foredraget d. 31.1

 

Hvorfor vi skal huske det betydningsfulde – i en tid med digitale medier

At huske det betyd­nings­fulde i en dig­i­tal tid, er en vigtig forud­sæt­ning for at udleve et liv med plads til trivsels­frem­mende og sunde aktiviteter og rela­tion­er. Der­for han­dler sunde skær­m­van­er også om evnen til at løs­rive sig skær­men, da tiden brugt dig­i­talt ofte kan over­skygge det sunde liv med skole, fritidsin­ter­ess­er, arbe­jde, og tæt tilknyt­ning til sine nære rela­tion­er, herun­der sin fam­i­lie og gode venner.

Den dig­i­tale indus­tri er udgjort af en lang række Adtech virk­somhed­er. Alt fra sociale medi­er til gamingin­dus­trien tjen­er deres penge ved at sælge brugerens data. Dvs. viden om brugerens inter­ess­er, køn, socioøkonomisk sta­tus etc. Denne viden sæl­ger plat­formene videre til tred­jeparts virk­somhed­er som der­fra kan mål­rette annon­cer og reklamer til lige netop den mål­gruppe de ønsker.

For at kunne høste mest mulig viden om brugeren kræver det, at brugeren bruger mest mulig tid på lige netop deres plat­form, og der­for er der i samtlige spil og sociale medi­er installeret en lang række velimple­menterede fastholdelsesdesigns.

Og det har en pris.

Dan­mark er det land i Europa, hvor børn og unge er mindst fysisk aktive, er mindst fysisk-sam­men efter skole og sam­tidig er vi det land, hvor børn og unge sid­der mest foran en skærm.

Vi ønsker, at hjælpe fam­i­li­er med at etablere sunde skær­m­van­er der efter­lad­er plads til nærvær, fordy­belse, sved på pan­den og gode grin.

Vi vil med dette oplæg tilbyde reflek­sion­er og gå i dia­log om han­dlean­vis­ninger ift. hvor­dan man som fam­i­lie kan gen­finde hinan­den i en tid med dig­i­tale medi­er. Alle fam­i­li­er har fort­jent at trives både dig­i­talt og analogt.

Københavns Universitet — debatarrangement

Kur­sus­grup­pen i KBH er klar med to nye debat­fore­drag på insti­tut for psykologi.
9. feb­ru­ar får vi besøg af David Mad­sen og Math­ias Nim­gaard Larsen, som vil gøre os klogere på psykolo­gens rolle, når det kom­mer til børns dig­i­tale vaner.

Psykolog- og læge­huset skal debat­tere spørgsmålet: Psykolo­gens rolle i en tid med dig­i­tale medier.

David Mad­sen er autoris­eret psykolog, og vil indgå i debatten.

Alle kan tilmelde sig: Basen ønsker at sætte fokus på digitale medier og trivsel

Dig­i­tale medi­er påvirk­er os alle. Nogle på godt og andre på ondt. Basen ønsker at sætte fokus på dig­i­tale medi­er, og sam­men­hæn­gen til sår­bare unge og deres trivsel.

Alle kan tilmelde sig dette event på føl­gende LINK:

https://basenkompetencecenter.dk/vare/temaaften-d-24–11-22-samtalestrategier-og-miljoeterapeutiske-interventioner-med-digitale-unge/

 

At huske det betyd­nings­fulde i en dig­i­tal tid, er en vigtig forud­sæt­ning for at udleve et liv med plads til trivsels­frem­mende og sunde aktiviteter og rela­tion­er. Det gælder alle men­nesker, men det gælder i høj grad børn og unge. Der­for han­dler sunde skær­m­van­er også om evnen til at løs­rive sig skær­men, da tiden brugt dig­i­talt ofte kan over­skygge det sunde liv med skole, fritidsin­ter­ess­er, arbe­jde, og tæt tilknyt­ning til sine nære relationer.

Dan­mark er det land i Europa, hvor børn og unge er mindst fysisk aktive, er mindst fysisk-sam­men efter skole og sam­tidig er vi det land, hvor børn og unge sid­der mest foran en skærm.

Det har betyd­ning for skol­er, som oplever at flere elever ikke læn­gere vil engagere sig i skolear­be­jde eller offline fæl­lessk­aber og inter­ess­er. Børn og unge udvikler desu­den skolevæ­gring, i en grad vi ikke tidligere har set, og som symp­tom her­på risik­er­er de at sid­de alene på deres værelser i timevis og spiller com­put­er­spil eller ser pas­sivt til på deres SoMe feed alt imens de indrulleres i stadigt flere fasthold­ende adfærdsdesigns.

Vi vil med dette oplæg tilbyde reflek­sion­er ift. hvad der sker når et men­neske mis­ter kon­tak­ten til skolen, mis­ter den fysiske kon­takt til sine jæv­nal­drende, og i hvilket omfang kan det dig­i­tale mediefor­brug fork­lare den stign­ing i psykisk mis­trivsel vi er vidne til i øjeblikket.

Work­shop­pen vil ligeledes komme omkring virkn­ings­fulde sam­talestrate­gi­er og andre inter­ven­tion­er ift. arbe­jdet med unge som er faret vild i et dig­i­talt univers.

Mål­gruppe
Fag­per­son­er, der arbe­jder med børn og unge

 

 

Helsinge realskole

Dabeco skal afholde tred­je del af deres cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er. Dette er et foræl­drefore­drag til børnenes foræl­dre på Helsinge realskole.

Oplægget kom­mer til at han­dle om — det ønskværdi­ge fam­i­lieliv, hvor­dan man kan leve et fam­i­lieliv i overensstem­melse med de værdier vi har som fam­i­lie i en dig­i­tal tid.

Opdateret certificering i skærmpolitik landet til bosteder for udsatte unge

Dabeco cer­ti­fi­cer­er insti­tu­tion­er i sund skærmpolitik

Cer­ti­fi­cerin­gen er mål­ret­tet alle organ­i­sa­tion­er, der del­er idéen om, at det er vigtigt at have fokus på de unges skærmtid. Med en cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik sender organ­i­sa­tio­nen et klart sig­nal til omver­den, til brugerne, til fam­i­lierne, til medar­be­jderne, til køber-kom­muner og poli­tik­erne om, at her er en skær­pet opmærk­somhed på børnenes skærmforbrug.
Oplægsh­old­erne består af én læge og to psykologer, der alle har et bredt kend­skab til unges skærm­for­brug. Alle oplægsh­oldere forstår, at ind­drage kur­sis­terne så ingen kom­mer til at kede sig i løbet af dagen.
Den cer­ti­fi­cerede organ­i­sa­tion får et virtuelt emblem de frit kan benytte på deres hjemme­side samt andre rel­e­vante sted­er. Der­til får organ­i­sa­tio­nen et fysisk mess­ingskilt, hvor­på det fremgår, at organ­i­sa­tio­nen er cer­ti­fi­ceret med en ”sund skærmpolitik”.
Det er insti­tu­tio­nen selv, der under kyn­dig vejled­ning, får lov at bestemme hvilken skærm­poli­tik insti­tu­tio­nen ønsker. Vi bed­er insti­tu­tio­nens per­son­ale tage still­ing til skærmtider, mob­n­ing på net­tet, at sikre den gode tone online, billed­del­ing og hvor­dan man kan hjælpe og støtte til andre trivsels­frem­mende aktiviteter.

 

Dabeco cer­ti­fi­cer­er insti­tu­tion­er i sund skærmpolitik

Certificering i sund skærmpolitik v. Helsinge

En cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik bety­der, at insti­tu­tio­nen i sin hel­hed får fokus på de værdier såv­el som skyg­gesider, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Medar­be­jderne på insti­tu­tio­nen får således mulighed for at udvikle og imple­mentere en menings­fuld skærm­poli­tik på et oplyst grund­lag. — En skærm­poli­tik der tilgo­deser insti­tu­tio­nens pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger. Fokus for cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed samt deres moti­va­tion, læring, sociale fæl­lessk­aber og offline fritidsinteresser.

Per­son­alet har med denne cer­ti­fi­cer­ing fået indgående kend­skab til føl­gende temaer:

 • Ind­føring i det prob­lema­tiske for­brug af computerspil 
  • Insti­tu­tio­nens medar­be­jdere får en intro­duk­tion til skær­mens påvirkn­ing af børn og unges men­tale sund­hed. De får yder­mere ind­b­lik i de symp­tomer, man skal være opmærk­som på ved prob­lema­tisk for­brug af computerspil.
 • Sociale medi­er
  • Insti­tu­tio­nens medar­be­jdere får en intro­duk­tion til sociale mediers påvirkn­ing af børn og unges men­tale sundhed.
 • Neu­rol­o­giske påvirkninger af et over­for­brug af com­put­er­spil og dig­i­tale devices 
  • Insti­tu­tio­nens medar­be­jdere bliv­er intro­duc­eret til hjer­nens udvikling samt imp­lika­tion­erne af et stort for­brug af com­put­er­spil og sociale medier.
 • Sam­taleteknikker mål­ret­tet men­nesker med et prob­lema­tisk for­brug af de dig­i­tale devices. 
  • Insti­tu­tio­nens medar­be­jdere bliv­er intro­duc­eret for sam­taleteknikker, der kan anven­des med foræl­dre såv­el som børn og unge, der er blevet, eller er i risiko for at udvikle usund brug af dig­i­tale devices. Deru­dover får kur­sis­terne prak­tiske red­sk­aber til at hjælpe de unge til at bruge sociale medi­er på en mere bev­idst og reflek­terende måde.
 • Dig­i­tale mediers ind­fly­delse på men­nes­kets kog­ni­tive funk­tion­sniveau og læring 
  • Insti­tu­tio­nens medar­be­jdere bliv­er intro­duc­eret til evi­dens­baseret viden­skab omhan­dlende dig­i­tale mediers ind­fly­delse på men­nes­kets kog­ni­tion­er og indlæringsevne.
 • Imple­menterin­gen af nye ret­ningslin­jer for sund skærmpolitik
  • Insti­tu­tio­nens medar­be­jdere bliv­er intro­duc­eret for vigtighe­den af still­ing­ta­gen ift. skærmtider, mob­n­ing på net­tet, sikre en god tone online, billed­del­ing, ind­føring af spil som er alder­ss­varende ift. PEGI, alter­na­tive for­mer for aktiviteter, ind­dragelse af børn og foræl­dre.
  • De nye skærm­re­gler insti­tu­tio­nen fast­sæt­ter skal fremgå på skolens hjemme­side, således at foræl­dre og andre inter­essen­ter kan tilgå den.

Sider

Odense FriskoleOdense friskole er certificeret i sunde digitale vaner 2024–2027

Odense friskole er offi­cielt cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er for peri­o­den 2024–2027, en akkred­i­ter­ing tildelt af psykolog- og læge­huset, Dabeco fra marts 2024.

Ved denne cer­ti­fi­cer­ing har Odense friskole nøje overve­jet og reflek­teret over sin til­gang til dig­i­tale medi­er og mobil­brug i undervisningsmiljøet.

Odense friskole arbe­jder ud fra 7 værdimæs­sige mål, og alle overve­jelser for­bun­det til denne cer­ti­fi­cer­ing er tæt knyt­tet til disse mål.

Odense friskole er mobilfri!

 • Vi har ind­ført mobil­fri­hed for at styrke fæl­lessk­a­bet i pauserne.
 • Det er ikke tilladt for elev­erne at filme eller tage billed­er, for at undgå utryghed skabt af pranks og humor.
 • Elev­erne skal kunne være sig selv uden frygt for at blive fotograferet.
 • Vi pri­or­iter­er aktiviteter, der frem­mer sam­tale og fysisk aktivitet, især i pauserne.
 • Målet er at øve elev­erne i at inter­agere i den analoge verden.
 • Vi tager ans­varet for elev­ernes vel­befind­ende og ønsker ikke forstyrrelser ude­fra, hverken fra foræl­dre eller ven­ner, der ikke er på skolen.
 • Vores mål er at blive en skole fri for smarten­hed­er, som smart­watch­es og andre forstyrrende enheder.

Odense friskole bruger digitale medier når de opfylder et didaktisk, læringsmæssigt eller trivselsfremmende formål.

 • Vi anven­der dig­i­tale enhed­er, når de under­støt­ter uddan­nelses­mæs­sige, værdimæs­sige, læringsmæs­sige eller trivselsmæs­sige formål.
 • Vi benyt­ter dem bal­anceret og anerk­ender, at dig­i­tale midler har styrk­er i undervisningskontekster.
 • Dig­i­tale medi­er bruges til mor­gen­sang, hvor en his­to­rie støttes af visuelle ele­menter på skærmen.
 • Når dig­i­tale medi­er mulig­gør fordy­belse i ver­den uden for skolen, ser vi dem som en chance for kreativt udtryk.
 • Vi anven­der læringsplat­forme og ser dig­i­tale medi­er som en vej til viden­del­ing og samar­be­jde på nye måder.
 • Vi bruger Office 365 og skole­por­tal­en, samt Sko­le­tube, som anven­des af alle klassetrin.
 • Vores hjemme­side fortæller ugentlige his­to­ri­er fra Odense Friskole, så foræl­dre kan følge med i skolens liv.
 • Vi har en Face­book-pro­fil til at dele jobannoncer.
 • klasserne har en Insta­gram-pro­fil til del­ing af billed­er af deres arbe­jde, men kom­men­tar­sporene er deak­tiveret efter elev­ernes bekym­ring over ind­komne kommentarer.
 • Vi formi­dler, at vi ikke er aktivt til stede på sociale medi­er – vi kom­mu­niker­er generelt via Intra.

Odense friskole undgår digitale forstyrrelser

Kriterier for digitale forstyrrelser:

 • Når dig­i­tale enhed­er kom­mer i vejen for sam­tale, samvær, dan­nelse, værdier, læring eller trivsel
 • Noti­fika­tion­er, der forstyrrer undervisningen
 • Elever, der har flere fan­er åbne på én gang
 • Vi betragter hjemmesider med sex, shop­ping, spil, stream­ing og sociale medi­er som forstyrrende
 • Skolen har ladet sig inspirere af mobilfriskole.dk og under­søgt, hvilke hjemmesider skolen kan blokere. FAQ om skærm­poli­tik i prak­sis for grundskolen.pdf (mobilfriskole.dk)
 • Det, der fylder mest, er, at elev­erne mod­tager noti­fika­tion­er og bruger ”dobbelt­skærme”.

Håndtering af digitale forstyrrelser på Odense friskole:

 • Mobil­tele­fon­er er ikke tilgæn­gelige i løbet af skoledagen.
 • Vi har en tele­fonkasse, hvor elev­erne skal placere deres tele­fon­er i starten af dagen, og de kan først hentes ved dagens slutning.
 • Elev­erne må kun tage deres com­put­ere frem, når de får besked på det, og skal lukke dem ned efter brug.
 • Vi har en kul­tur, hvor elever føler sig trygge nok til at informere lær­erne, hvis andre bruger com­put­ere eller telefoner.
 • Vores største ønske er at skabe en skole med sun­dere van­er, som elev­erne kan tage med hjem og inspirere deres fam­i­li­er til at etablere en sun­dere dig­i­tal kultur.
 • Som fag­folk har vi en tele­fon, som foræl­drene kan kon­tak­te, og elev­erne kan låne en tele­fon, hvis de skal kon­tak­te deres forældre.

Analoge alternativer på Odense friskole:

 • Vi tilstræber, at pauserne er analoge.
 • Vi diskuter­er, hvor­dan vi kan skabe fælles aktiviteter.
 • Vi sørg­er for at have alter­na­tiv­er, som for eksem­pel bræt­spil og bordtennisbat.
 • Vi anerk­ender det dig­i­tale liv, når det foregår i fæl­lesskab med andre.
 • Vi er i færd med at indrette vores store skolegård til at fremme en bred vifte af aktiviteter.
 • Det er vigtigt for os, at der er lærere til stede, når elev­erne er i skolen.
 • De store skærme i klas­selokalerne bliv­er ikke anvendt i pauser.
 • Vi udnyt­ter byrum­met til undervisningsformål.

Personligt ejede devices i skoletiden:

 • Odense Friskole har beslut­tet, at elev­erne skal med­bringe deres egen com­put­er, af føl­gende årsager:
 • Elev­erne har ans­var for og kend­skab til deres egne computere.
 • Det udgør et stort admin­is­tra­tivt arbe­jde for skolen at låne com­put­ere ud.
 • Der er en per­son­lig fri­hed i at vælge sit eget udstyr.
 • Vi informer­er foræl­drene om de for­vent­ninger, vi har til de enhed­er, elev­erne medbringer.

Hvad er der fokus på i forhold til at med­bringe eget udstyr?

Uni­for­mitet
God dig­i­tal opførsel under­støttes af skolen
Per­son­lige noti­fika­tion­er føl­ger med ind i skolemiljøet
Vi vil diskutere med elev­erne om vigtighe­den af at have fri­hed til fordybelse

Overvejelser vedrørende billeddeling, spil og sociale medier og shopping på Odense friskole:

 • Vi erk­ender, at uhen­sigtsmæs­sig billed­del­ing kan have kon­sekvenser for den enkelte eller hele klassen.
 • Som skole er vi forpligtet til at tage os af sager om billed­del­ing, der påvirk­er skolelivet.
 • Vi fun­ger­er som brobyg­gere, ikke som detek­tiv­er, og under­vis­er i de dilem­maer, der er for­bun­det med god mobil-etikette og billeddeling.
 • Deru­dover har vi en dig­i­tal dan­nel­seve­jled­er, der besøger klasserne.

Håndtering af ubehagelige oplevelser på nettet på Odense friskole:

 • Klas­selær­eren vil tage kon­takt til foræl­drene, hvorefter der plan­lægges et videre forløb.
 • Det er essen­tielt for os, at elev­erne har en vok­sen, som de føler sig trygge ved at tale med, oftest deres klasselærer.
 • Vi vejled­er foræl­drene om deres mulighed­er og kontaktpersoner.
 • Klas­selær­erne involver­er ledelsen, hvis der er sit­u­a­tion­er, der kræver ekstra opmærksomhed.
 • At skabe trygge sam­taler og stærke rela­tion­er er vores prioritet.

Hvordan sikrer Odense friskole den gode tone på nettet?

 • Vi pri­or­iter­er lighed og taler respek­t­fuldt, både blandt børn og mellem børn og voksne.
 • Vi accepter­er og lyt­ter til hinan­den. Dette er et mantra, som vi ind­før­er fra 0. klasse.
 • Det samme mantra skal afspe­jles dig­i­talt og er en del af den dig­i­tale dannelse.

Gambling i gaming?

 • Klas­selær­eren vil først føre en sam­tale med eleven og derefter med forældrene.
 • I visse til­fælde vil skolens ledelse blive inddraget.
 • I andre sit­u­a­tion­er vil AKT-teamet træde til.

Hvad med lærernes skærmbrug?

 • I vores medar­be­jder­stue fore­trækker vi ikke at bruge pri­vate enheder.
 • Hvis man ønsker at anvende sin enhed, bør man gå til det pæd­a­gogiske værksted.
 • I forhold til mødekul­tur, er det kun ref­er­enten, der benyt­ter en com­put­er, mens de øvrige fag­per­son­er ikke bruger skærme.
 • Gård­vagten er uden skærme.
 • Generelt er vi skærm­fri som fag­per­son­er og er opmærk­somme på vores rolle som dig­i­tale forbilleder.

Styring af brugen af digitale midler:

 • Chat­G­PT: Vi føl­ger regerin­gens udval­gs anbefalinger.

————————————————————————————————————————————————————————————-

En cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er bety­der, at skolen i sin hel­hed får fokus på de værdier såv­el som udfor­dringer, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Medar­be­jderne på skolen får således mulighed for at udvikle og reflek­tere over menings­fulde dig­i­tale vaner.

Fokus for cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed samt deres moti­va­tion, læring, sociale fæl­lessk­aber og offline interesser.

På denne bag­grund har skolen haft oven­stående reflek­sion­er, opmærk­somhed­er og ret­ningslin­jer omhan­dlende deres elevers dig­i­tale liv: Dette berettiger dem til at være en insti­tu­tion cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.

Odense friskole har som led i cer­ti­fi­cerin­gen i sunde dig­i­tale van­er mod­taget et medar­be­jderkur­sus, en ledelses­dag samt et elev­fore­drag og et forældreforedrag.

[av_section min_height=‘’ min_height_px=‘500px’ padding=‘default’ shadow=‘no-border-styling’ bottom_border=‘no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333’ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_arrow_bg=” id=” color=‘main_color’ background=‘bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=‘vertical’ src=” attach­ment=” attachment_size=” attach=‘scroll’ position=‘top left’ repeat=‘no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=‘0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=‘0′ av_uid=‘av-44k6i7’] [av_textblock size=” font_color=” col­or=” av-medi­um-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=‘av-jxedt3xf’ admin_preview_bg=”]

Foredragsudtalelser

[/av_textblock] [av_hr class=‘invisible’ height=’-50′ shadow=‘no-shadow’ position=‘center’ custom_border=‘av-border-thin’ custom_width=‘50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=‘30px’ custom_margin_bottom=‘30px’ icon_select=‘yes’ custom_icon_color=” icon=‘ue808’ font=‘entypo-fontello’ av_uid=‘av-jxedtnmk’ admin_preview_bg=”] [av_testimonials style=‘grid’ columns=‘2′ grid_style=‘av-minimal-grid-style’ interval=‘10’ font_color=” custom_title=” custom_content=” av_uid=‘av-jwtoaq2j’ admin_preview_bg=”] [av_testimonial_single src=” name=‘Sankt Helene børne­have og fritid­sor­d­ning’ sub­ti­tle=” link=‘http://’ link­text=” av_uid=‘av-1bbuin’] Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i? Cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger? 5/5 — I meget høj grad Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget? 5/5 — Meget stort Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget Rel­e­vant og berigende  Ris og ros kan du notere her Det var super godt og meget opl­y­sende. Godt afsæt for vores videre arbejde  [/av_testimonial_single] [av_testimonial_single src=” name=‘Psykologisk Ressource Cen­ter’ sub­ti­tle=” link=‘http://’ link­text=” av_uid=‘av-1xyqxr’] Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i? Fore­drag til fag­per­son­er — Gamin­gafhængighed og inter­net­tets mørke afkroge I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger?  5/5 — I meget høj grad Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)? 5/5 Meget til­freds Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre? 5/5 Meget sandsyn­ligt Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget? Jeg fik svar på mine spørgsmål, som jeg havde inden fore­draget. og den fælles snak og Davids måde at sam­le det vi talte om ind i sine slides og fore­drag var super [/av_testimonial_single] [/av_testimonials] [av_button label=‘Se alle fore­drag­sud­talelser’ link=‘page,6360’ link_target=” size=‘large’ position=‘center’ label_display=” icon_select=‘no’ icon=‘ue800’ font=‘entypo-fontello’ color=‘theme-color’ custom_bg=’#444444’ custom_font=’#ffffff’ av_uid=‘av-ka51gbsa’ admin_preview_bg=”] [av_hr class=‘invisible’ height=’50′ shadow=‘no-shadow’ position=‘center’ custom_border=‘av-border-thin’ custom_width=‘50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=‘30px’ custom_margin_bottom=‘30px’ icon_select=‘yes’ custom_icon_color=” icon=‘ue808’ font=‘entypo-fontello’ av_uid=‘av-jxedsbbx’ admin_preview_bg=”] [/av_section][av_layout_row bor­der=” min_height=’10′ color=‘main_color’ mobile=‘av-fixed-cells’ id=” av_uid=‘av-2pw6a’] [av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#2388c2’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-mpmo2’] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#5fb4e4’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-d010q’] [/av_cell_one_half] [/av_layout_row] [av_postcontent link=‘page,4321’ av_uid=‘av-k19qkcob’] [av_postcontent link=‘page,5254’ av_uid=‘av-k1dtw128’] [av_masonry_entries link=‘portfolio_entries,26′ wc_prod_visible=” prod_order_by=” prod_order=” sort=‘no’ items=‘4′ columns=‘4′ paginate=‘none’ query_orderby=‘menu_order’ query_order=‘ASC’ size=‘fixed’ ori­en­ta­tion=” gap=‘no’ overlay_fx=‘active’ id=” caption_elements=‘title’ caption_styling=‘overlay’ caption_display=‘always’ col­or=” custom_bg=” av-medi­um-columns=” av-small-columns=” av-mini-columns=” av_uid=‘av-9ei7m’] [av_layout_row bor­der=” min_height=’10′ color=‘main_color’ mobile=‘av-fixed-cells’ id=” av_uid=‘av-2pw6a’] [av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#2388c2’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-mpmo2’] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#5fb4e4’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-d010q’] [/av_cell_one_half] [/av_layout_row]

FjordskolenFjordskolen er certificeret i sunde digitale vaner 2024–2027

Fjord­skolen er offi­cielt cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er for peri­o­den 2024–2027, en akkred­i­ter­ing tildelt af psykolog- og læge­huset, Dabeco fra jan­u­ar 2024.

Ved denne cer­ti­fi­cer­ing har Fjord­skolen nøje overve­jet og reflek­teret over sin til­gang til dig­i­tale medi­er og mobil­brug i undervisningsmiljøet.

Fjord­skolens overordnede didak­tiske, pæd­a­gogiske, trivselsmæs­sige og dan­nelses­mæs­sige mål er at skabe de bedst tænke­lige ram­mer for at elev­erne kan udvikle sig, opnå læring og trivsel.

Fjordskolen er mobilfri!

 • Når elev­erne møder ind læg­ger de deres tele­fon­er væk.
 • Enkelte elever har lavet særaftale med lær­erne, således at der er enkelte elever der har lov til at beholde den i tasken.
 • Vi oplever at det er blevet nem­mere for elev­erne at lægge deres tele­fon­er væk, og vi har skabt en kul­tur hvor elev­erne har erk­endt at de godt kan over­leve uden telefon.
 • Vi oplever at elev­erne er blevet del af et fæl­lesskab, og vi ser at elev­erne taler med hinanden.
 • Uden tele­fon­er ser vi at vores elever spiller analoge spil, som skak og Uno og snakker sammen.
 • Det kan være svært for et barn med autisme at skulle lægge sin tele­fon væk, hvor­for der er forskel på hvilke tele­fon­re­gler vi bruger, da reglerne skal imødekomme elev­ernes behov og udfordringer.
 • Sko­le­ti­den er mobil­fri, men også i sko­le­ti­den er der forskelle på hvor­dan vi håndter­er deres mobiltelefoner.
 • For nogle elever gælder det, at de gerne må have deres mobil med på tur. Ellers bliv­er ver­den for stor med for mange stimuli.
 • Vi har erfaret at de elever som indled­ningsvist havde panik nu afle­vere dem uden de store udfordringer.
 • Vi har val­gt at være mobil­frie for­di, at vi ved, at børn ikke kan mul­ti­taske mellem det der foregår på tavlen og det som foregår på mobiltelefonen.
 • Vi har desu­den val­gt det ud fra et behan­dlingsmæs­sigt per­spek­tiv, da elev­erne også bliv­er bedre til at udvikle deres sociale kompetencer.
 • Ved at gøre skolen mobil­fri har vi set en mulighed for at styrke elev­ernes mulighed for at udvikle deres sociale kompetencer.
 • Med en mobil­fri skole har vi bedre forud­sæt­ninger for at etablere et miljø hvor trivsel, indlæring og mere sta­bilt stemn­ingsle­je, samt sociale og per­son­lige kom­pe­tencer er i fokus.
 • Med en mobil­fri skole kan vi se, at elev­erne får en større kon­takt til egen krop.
 • Vi ønsker at få blikket op. Være til stede i rum­met, skabe en skole med mere krop­s­lighed, og dufte, berøring og andre sanselige stimuli.
 • Vi under­støt­ter men­nes­kets basale værdier som vi kender for den tidlige udviklingsp­sykolo­gi med nærhed og omsorg.

Fjordskolen bruger digitale medier når de opfylder et didaktisk, læringsmæssigt eller trivselsfremmende formål.

 • Didak­tiske, faglige og læringsmæs­sige formål:
 • Fjord­skolen har aldrig været bange for at anvende IT. Vi anven­der IT når det kan begrun­des fagligt ud fra et didak­tisk, læringsmæs­sigt, dan­nelses­mæs­sigt synspunkt.
 • I ind­skolin­gen har de ingen brug af IT. De har klasse iPads, og tavle­com­put­ere tilgængelig.
 • Fra mellemtrin­net har de hver deres bær­bar computer.
 • Fjord­skolen anven­der dig­i­tale læringsplat­forme. Vi anerk­ender, at der er gode brug­bare læringsmu­lighed­er med ny viden og et læringsmæs­sigt potentiale.
 • Flere af vores elever har en lang­som­mere læringskurve end bred­den, og har brug for mange gen­t­agelser, og det er under­vis­ningsportaler rigtig gode til for­di en læringsplat­form aldrig bliv­er træt af at stille de samme opgaver.
 • Skal man videre i uddan­nelsessys­temet, så er det vigtigt for os, at de får forud­sæt­ningerne for at bruge IT og derved eksis­ter­er i en dig­i­tal verden.
 • Vi bruger Onedrive, Google etc.
 • Vi bruger dig­i­tale teknolo­gi­er som løftes­tang til andre trivsels­frem­mende formål.
 • Vi kan bruge teknolo­gi når vi går ture sam­men i naturen. Her kan vi bruge geo­catch­ing, som et mid­del til at vække deres motivation.
 • Teknolo­gien bliv­er således brugt som et mid­del til, at skabe sam­men­hold, opgaveløs­ning og at få dem ud i naturen etc.
 • Vi arbe­jder med at inte­grere etik og moral på sociale medier.
 • Vi hjælper dem til at bruge medierne for­måls­bestemt ifm. søgninger i historie.
 • Vi lær­er dem således at bruge teknolo­gien til andet end under­hold­ning og porno.
 • Vi lær­er elev­erne at være kildekri­tiske når de tilgår de dig­i­tale platforme.
 • Vi arbe­jder med kildekri­tik allerede fra ind­skolin­gen, hvilket kun bliv­er vigtigere med ind­førin­gen af AI.

E‑sporten:

 • Vi har val­gt at ind­føre e‑sport som en aktivitet, for­di vi kan se at de elever som ellers er fysisk isol­erede får mulighed for at indgå i et fysisk fæl­lesskab omkring en aktivitet de synes er sjov, og de føler sig trygge i.
 • For en stor gruppe af vores elever er der udfor­dringer ved at være i skolen fuldtid.
 • Vi har der­for val­gt at ind­føre e‑sporten for­di vi gerne vil styrke deres skoledelt­agelse og lade dem opnå glæ­den ved fysisk samvær og socialisering.
 • Vi har elever som har svært ved frem­møde, og e‑sporten kan blive det værk­tøj der gør, at deres frem­møde bliv­er højere.
 • E‑sporten bruges som en form for inklusionsværktøj.
 • Vi kan via esporten som en løftes­tang til at løfte elev­erne ud i en social sam­men­hæng. Vi bruger det også til at under­støtte et fysisk aktivt miljø.
 • Vi anerk­ender, at flere børn er ekstremt dygtige til at spille com­put­er­spil, og gen­nem e‑sporten giv­er vi dem den anerkendelse.
 • Vi ønsker at lave en bro til det de kan i e‑sporten til at skabe nogle pos­i­tive his­to­ri­er for vores elever i den virke­lige verden.
 • Der er flere ter­apeutiske erfar­ing, hvor de oplever glæde, mestre udfor­dringer, håndtere stress og udfordringer.
 • Vi er som skole opmærk­somme på, at ind­føre etik og moral når vores elever dyrk­er e‑sport, så dette er et stort foku­som­råde for skolen.
 • De støttes i deres indi­vidu­elle behov, og ressourcer, og vi under­støt­ter esporten med et miljø, som er trygt.
 • Som skole anser vi e‑sporten som en væsentlig pæd­a­gogisk opgave. Og vi anerk­ender, at den gode tone, trivslen, og inklu­sion hænger på vores skul­dre, og vi vil gerne hjælpe til at elev­erne oplever glæ­den ved at blive talt pænt til, samt blive inklud­eret i et fællesskab.

Fjordskolen undgår digitale forstyrrelser

Kriterier for digitale forstyrrelser:

 • Dig­i­tale forstyrrelser er alle de dig­i­tale medi­er som afhold­er en fra det som er vigtigt.
 • Alle plat­forme der har en dopamin­udløsende fak­tor, og som byg­ger på fasthold­else og manip­ulerende designs ans­es som poten­tielt forstyrrende i vores elevers liv.
 • Det vil sige, at alle plat­forme som stjæler opmærk­somhed, tid eller penge bliv­er betragtet som forstyrrende ele­menter i elev­ernes liv.
 • Gam­ing, sociale medi­er, shop­ping og porno ans­es for forstyrrende.
 • Alle dig­i­tale teknolo­gi­er som bruges fysisk alene ans­es som poten­tielt forstyrrende.
 • Når teknolo­gien er vok­sen­styret og er en del af elev­ernes fæl­lesskab ans­es de ikke som forstyrrende.
 • Vi ønsker at de indgår i et fæl­lesskab, og alt der bry­der med dette ans­es som forstyrrende.
 • Fjord­skolen er opmærk­somme på, at selv når en giv­en dig­i­tal aktivitet igangsættes ud fra et pæd­a­gogisk for­mål kan de bagvedliggende for­ret­ningsmod­eller ende ud i at forstyrre det pæd­a­gogiske formål.
 • Fjord­skolen bruger Fire­walls på sikker­hed. Vi forhold­er os til de udfor­dringer der måtte komme med elev­ernes dig­i­tale liv.

Håndtering af digitale forstyrrelser på Fjordskolen:

 • Vi arbe­jder med ”tilgæn­ge­lighed”, det vil sige, at hvis devicet er tilgæn­geligt, så vil det blive brugt. Der­for tilby­der ofte offline tid til eleverne.
 • Vi lukker ned for skærmene i slut­nin­gen af timen.
 • Vi har ikke mobil­tele­fon­er tilgæn­gelige i løbet af skoledagen.
 • Vi har en tele­fonkasse, som elev­erne i udgangspunk­tet skal lægge deres tele­fon i i starten af dagen, og kan først tages op i slut­nin­gen af dagen.
 • Elev­erne tager først deres com­put­er op når de får besked her­på, og de bliv­er bedt om at lukke ned for bru­gen her­af efter endt brug.
 • Som hov­e­dregel er vores skoledag i udgangspunk­tet analogt.
 • I udskolin­gen må elev­erne gerne have com­put­eren fremme i under­vis­nin­gen, men den skal være lukket.
 • Vi bedriv­er en høj grad af kon­trolleret klas­seledelse på vores skole.
 • Vi har en kul­tur blandt vores elever, hvor de er trygge nok til at fortælle lær­erne hvis andre elever bruger com­put­er eller telefon
 • elev­erne aflev­er­er deres tele­fon­er uden prob­le­mer, for­di vi har etableret en kul­tur, hvor det at afle­vere gælder alle.
 • Vi er ven­ner med elev­erne, således vi kan kom­mu­nikere med elev­erne på deres fore­trukne medie (snapchat).
 • Vores største ønske er at skabe en skole, hvor der er sun­dere van­er, og muligvis tage det med hjem og inspirere fam­i­lien til at etablere en sun­dere dig­i­tal familiekultur.
 • Som fag­per­son­er har vi en tele­fon tilgæn­gelig som foræl­drene kan ringe til, og elev­erne kan låne en tele­fon hvis de har brug for at komme i kon­takt med forældrene.

Analoge alternativer:

Skolen har erfaret at de elever som havde deres liv cen­tr­eret om spil havde dårligere trivsel og var mere opfarende. Der­for tilby­der Fjord­skolen en lang række analoge alternativer.

Ca. halvde­len af Fjord­skolens elever er dybt afhængige af de dig­i­tale ver­den­er. Skolen ønsker der­for at inspirere foræl­drene til også at skabe nogle offline alternativer.

Vi har en sejl­båd, som tilby­der vores elever at komme ud i naturen og opleve roen i at være i en low arousal tilstand.

Vi eksponer­er dem for natur­o­plevelser, som dykn­ing, sejlads og gåture.

I undervisningssammenhænge:

Fjord­skolen er opmærk­somme på betyd­nin­gen af fysisk aktivitet og fællesskaber.

Læring og bevægelse hænger i Fjord­skolens DNA uløseligt sammen.

I frikvarterne.

 • Vi inviter­er elev­erne til fysisk aktivitet i både ind­skol­ing, mellemtrin og udskoling.
 • Elev­erne har mulighed for, at spille bas­ket­ball, stik­bold og andre idræt­slige discipliner.
 • Vi under­støt­ter desu­den deres naturkund­sk­aber gen­nem kla­tring i træer, leg på skræn­ten, snitte træs­tubbe, og at gå på opdagelse i vores naturskønne omgivelser.
 • Vi har ind­ført Mind­ful­ness i indskolingen.
 • Bor­dten­nis, teg­ne, mal­ing, faste gåture og stikbold.
 • Vi bruger kort­spil, uno, 500, forskel­lige bræt­spil, og sam­tal­en med en kop the.
 • Vi har sam­taleko­rt, hvor elev­erne skal snakke om de spørgsmål som kortene.

Personligt ejede devices i skoletiden:

 • Vi har ikke per­son­ligt ejede devices på Fjordskolen.
 • Vi får elever fra mange forskel­lige sociale lag, og det er vigtigt at vi ikke eksklud­ere elever pga. man­glende økonomisk fomåen.
 • Når den svageste har det godt, så har alle det godt.
 • Det har været vigtigt, at alle har de samme plat­forme installeret, hvilket vi kan kon­trollere ved at tilbyde skoleudlev­erede devices.

Overvejelser vedrørende billeddeling, spil og sociale medier og shopping på Fjordskolen:

 • Vi er opmærk­somme på, at mobil­tele­fo­nen kan med­virke til, at der bliv­er båret kon­flik­ter med til skolen for­di der er en større grænseløshed på nettet.
 • Vi prøver at følge med i hvor henne de bevæger sig på net­tet (Andrew Tate, krænk­ende og grænseløst ind­hold på sociale medier).
 • Børnene har fået lov at lave en snapchat gruppe, men der er vok­sne tilst­ede i gruppen.
 • Foræl­drene bliv­er informeret om, hvis der foregår nogen uhensigtsmæssigt.
 • Foræl­drene informeres, hvis skolen får kend­skab til mob­n­ing eller anden uhen­sigtsmæs­sig dig­i­tal adfærd blandt eleverne.
 • Vi ønsker at skabe en mere virke­lig, virke­lighed, så vi er opmærk­somme på et liv på sociale medi­er med fil­ter og billedmanipulation.
 • Elev­erne må ikke dele billed­er eller tage billed­er af hinan­den uden eksplic­it samtykke.
 • Elev­erne må ikke tage billed­er af lær­erne uden samtykke.
 • E‑sport. Vi anerk­ender kun com­put­er­spil som en faglig begrun­det aktivitet, og ellers ikke.
 • Vi har under­vis­ning i billed­del­ing, porno, og sociale medi­er, og spil.
 • Vi under­vis­er i god tone online.

Fjord­skolen er bev­idst om de risi­ci der er for­bun­det med billed­del­ing. Skolen er opmærk­somme på, at billed­del­ing kan overtræde folks grænser.

Fjord­skolen er bev­id­ste om, hvornår billed­delin­gen bliv­er ulovlig, og hvornår det kan udvikle sig til decideret mobning.

Fjord­skolen ved, at ulovlig billed­del­ing ram­mer flere og flere unge, og det kan sætte dybe spor i trivslen.

Håndtering af ubehagelige oplevelser på nettet på Fjordskolen:

 • Fjord­skolen er opmærk­somme på, at grun­det deres elevers iboende sår­barhed er der større risi­ci for­bun­det med at være på nettet.
 • Fjord­skolen hold­er indi­vidu­elle sam­taler med elev­erne om deres dig­i­tale liv.
 • Fjord­skolen tager jævn­ligt elev­ernes dig­i­tale liv op i klassen.
 • Fjord­skolens per­son­ale har en god føling med om der foregår mob­n­ing eller andet i det skjulte.
 • Der er stor bev­id­s­thed om, at elev­erne risik­er­er at møde alt fra selv­mordsvideo­er til selvskadende og destruk­tivt ind­hold når de færdes på sociale medier.
 • Vi har skær­pet ind­beretningspligt, og i sjældne til­fælde kan elev­ernes dig­i­tale adfærd med­føre en mis­trivsel som skal ind­berettes til kommunen.
 • Vi har skær­pet under­ret­ningspligt, og skal ind­berette i til­fælde af grov mob­n­ing eller sek­suelle krænkelser.

Håndtering af ubehagelige oplevelser online på Fjordskolen:

Fjord­skolen arbe­jder med ind­dragelse af per­son­alet, lærere, foræl­dre og elever, og sikre at alle ind­drages hvis skolen får kend­skab til uhensigtsmæssigheder.

Skolen syn­lig­gør det øgede fokus på elev­ernes dig­i­tale adfærd i personalehåndbogen.

Vores per­son­ale­hånd­bog bliv­er løbende udviklet.

-         Forældre:

 • Vi informer­er foræl­drene, støt­ter og vejled­er ift. hvad vi men­er er bedst for børnene. Vi indgår i et samar­be­jde med foræl­drene om at under­støtte et bal­anceret dig­i­talt liv i og uden for skolen.
 • Skolen inviter­er til foræl­dresam­taler, hvor vi inspir­erer foræl­drene til at skabe sunde og trivsles­frem­mende analoge alter­na­tiv­er. Det kan være idræt, klub, skyd­ning, fodbold.
 • Vi vil gerne være med til at bygge en bro skole og fam­i­li­er i mellem.
 • Vi gør foræl­drene opmærk­somme på, at der er forskel mellem det analoge og det dig­i­tale i børnenes liv.

Styring af brugen af digitale midler:

 • Chat­G­PT: Vi føl­ger regerin­gens udval­gs anbefalinger.

————————————————————————————————————————————————————————————-

En cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er bety­der, at skolen i sin hel­hed får fokus på de værdier såv­el som udfor­dringer, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Medar­be­jderne på skolen får således mulighed for at udvikle og reflek­tere over menings­fulde dig­i­tale vaner.

Fokus for cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed samt deres moti­va­tion, læring, sociale fæl­lessk­aber og offline interesser.

På denne bag­grund har skolen haft oven­stående reflek­sion­er, opmærk­somhed­er og ret­ningslin­jer omhan­dlende deres elevers dig­i­tale liv: Dette berettiger dem til at være en insti­tu­tion cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.

Fjord­skolen har som led i cer­ti­fi­cerin­gen i sunde dig­i­tale van­er mod­taget et medar­be­jderkur­sus, en ledelses­dag samt et elev­fore­drag og et forældreforedrag.

[av_section min_height=‘’ min_height_px=‘500px’ padding=‘default’ shadow=‘no-border-styling’ bottom_border=‘no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333’ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_arrow_bg=” id=” color=‘main_color’ background=‘bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=‘vertical’ src=” attach­ment=” attachment_size=” attach=‘scroll’ position=‘top left’ repeat=‘no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=‘0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=‘0′ av_uid=‘av-44k6i7’] [av_textblock size=” font_color=” col­or=” av-medi­um-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=‘av-jxedt3xf’ admin_preview_bg=”]

Foredragsudtalelser

[/av_textblock] [av_hr class=‘invisible’ height=’-50′ shadow=‘no-shadow’ position=‘center’ custom_border=‘av-border-thin’ custom_width=‘50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=‘30px’ custom_margin_bottom=‘30px’ icon_select=‘yes’ custom_icon_color=” icon=‘ue808’ font=‘entypo-fontello’ av_uid=‘av-jxedtnmk’ admin_preview_bg=”] [av_testimonials style=‘grid’ columns=‘2′ grid_style=‘av-minimal-grid-style’ interval=‘10’ font_color=” custom_title=” custom_content=” av_uid=‘av-jwtoaq2j’ admin_preview_bg=”] [av_testimonial_single src=” name=‘Sankt Helene børne­have og fritid­sor­d­ning’ sub­ti­tle=” link=‘http://’ link­text=” av_uid=‘av-1bbuin’] Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i? Cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger? 5/5 — I meget høj grad Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget? 5/5 — Meget stort Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget Rel­e­vant og berigende  Ris og ros kan du notere her Det var super godt og meget opl­y­sende. Godt afsæt for vores videre arbejde  [/av_testimonial_single] [av_testimonial_single src=” name=‘Psykologisk Ressource Cen­ter’ sub­ti­tle=” link=‘http://’ link­text=” av_uid=‘av-1xyqxr’] Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i? Fore­drag til fag­per­son­er — Gamin­gafhængighed og inter­net­tets mørke afkroge I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger?  5/5 — I meget høj grad Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)? 5/5 Meget til­freds Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre? 5/5 Meget sandsyn­ligt Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget? Jeg fik svar på mine spørgsmål, som jeg havde inden fore­draget. og den fælles snak og Davids måde at sam­le det vi talte om ind i sine slides og fore­drag var super [/av_testimonial_single] [/av_testimonials] [av_button label=‘Se alle fore­drag­sud­talelser’ link=‘page,6360’ link_target=” size=‘large’ position=‘center’ label_display=” icon_select=‘no’ icon=‘ue800’ font=‘entypo-fontello’ color=‘theme-color’ custom_bg=’#444444’ custom_font=’#ffffff’ av_uid=‘av-ka51gbsa’ admin_preview_bg=”] [av_hr class=‘invisible’ height=’50′ shadow=‘no-shadow’ position=‘center’ custom_border=‘av-border-thin’ custom_width=‘50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=‘30px’ custom_margin_bottom=‘30px’ icon_select=‘yes’ custom_icon_color=” icon=‘ue808’ font=‘entypo-fontello’ av_uid=‘av-jxedsbbx’ admin_preview_bg=”] [/av_section][av_layout_row bor­der=” min_height=’10′ color=‘main_color’ mobile=‘av-fixed-cells’ id=” av_uid=‘av-2pw6a’] [av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#2388c2’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-mpmo2’] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#5fb4e4’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-d010q’] [/av_cell_one_half] [/av_layout_row] [av_postcontent link=‘page,4321’ av_uid=‘av-k19qkcob’] [av_postcontent link=‘page,5254’ av_uid=‘av-k1dtw128’] [av_masonry_entries link=‘portfolio_entries,26′ wc_prod_visible=” prod_order_by=” prod_order=” sort=‘no’ items=‘4′ columns=‘4′ paginate=‘none’ query_orderby=‘menu_order’ query_order=‘ASC’ size=‘fixed’ ori­en­ta­tion=” gap=‘no’ overlay_fx=‘active’ id=” caption_elements=‘title’ caption_styling=‘overlay’ caption_display=‘always’ col­or=” custom_bg=” av-medi­um-columns=” av-small-columns=” av-mini-columns=” av_uid=‘av-9ei7m’] [av_layout_row bor­der=” min_height=’10′ color=‘main_color’ mobile=‘av-fixed-cells’ id=” av_uid=‘av-2pw6a’] [av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#2388c2’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-mpmo2’] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#5fb4e4’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-d010q’] [/av_cell_one_half] [/av_layout_row]

Den musiske helhedsskoleDen musiske helhedsskole er certificeret i sunde digitale vaner 2024–2027

Den Musiske Hel­hedsskole er offi­cielt cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er for peri­o­den 2024–2027, en akkred­i­ter­ing tildelt af psykolog- og læge­huset, Dabeco fra jan­u­ar 2024.

Ved denne cer­ti­fi­cer­ing har Den Musiske Hel­hedsskole nøje overve­jet og reflek­teret over sin til­gang til dig­i­tale medi­er og mobil­brug i undervisningsmiljøet.

Den Musiske Hel­hedsskoles overordnede didak­tiske, pæd­a­gogiske, trivselsmæs­sige og dan­nelses­mæs­sige mål er at skabe de bedst tænke­lige ram­mer for at elev­erne kan udvikle sig, opnå læring og trivsel.

Mobil­fri­he­dens for­mål på Den Musiske Helhedsskole:

 • Det er vigtigt for skolen at værne om børnenes fysiske lege, og det har vi erfaret er nem­mere hvis elev­erne ikke har deres mobil.
 • Vi anser leg som helt cen­tralt for elev­ernes udvikling i rela­tion til læring i livet, trivsel, udvikling og livsduelighed.
 • Vi ønsker at vores elever skal kunne “se” hinanden.
 • Vi oplever at skærmti­den kan forværre de diag­nos­tiske symp­tomer som de er ramt af.
 • Vi oplever at der er en række elever som har fået forstær­ket deres evne til at være i det faglige.

 

Menings­fuld anven­delse af dig­i­tale medi­er på Den Musiske Helhedsskole:

 

Didak­tiske, faglige og læringsmæs­sige formål:

 • Dig­i­tale medi­er inte­gr­eres på skolen, når de tjen­er et klart didak­tisk, fagligt eller læringsmæs­sigt formål.
 • Vi under­vis­er i dig­i­tal dan­nelse, hvilket bety­der, at vi dækker forskel­lige emn­er inden for de udfor­dringer, vi står over for i den dig­i­tale verden.
 • Vi bruger dig­i­tale medi­er til at tilve­je­bringe en mulighed for at komme ud i naturen (gps, geo caching mv)
 • Vi benyt­ter dig­i­tale læringsplatforme
 • Vi motiver­er til veloverve­jet brug af dig­i­tale medi­er, gen­nem kri­tisk tænkning

Hånd­ter­ing af dig­i­tale forstyrrelser på Den Musiske Helhedsskole:

Kri­terier for forstyrrelse:

 • Dig­i­tale medi­er ans­es som forstyrrende, når de hin­dr­er opfyldelsen af didak­tiske, faglige, læringsmæs­sige eller trivselsmæs­sige mål.
 • Mobil­tele­fon­er forstyrrer i over­gan­gene fra den ene time til den anden; det er svært for elev­erne at afle­vere dem.
 • Elev­erne afledes af mobiltelefoni.
 • Fokus på over­gan­gen fra hjem til skole er vigtig. Over­gang­sprocessen udfor­dres af mobil­brug i fx taxa og buskørsel.
 • Elever har svært ved fralægge opmærk­somhe­den fra mobil­tele­fo­nen, særligt under pauser.

Forstyrrelser inklud­er­er:

 • Spil om penge ved gam­ing og gamblingsider
 • Brug af sociale medi­er i sko­le­timer og pauser
 • Com­put­er­spil under sko­le­timer og pauser
 • Over­førsel af kon­flik­ter mellem skole og fritid
 • Online shop­ping
 • Man­glende opmærk­somhed på alder­sreg­uleret indhold
 • Børn optager vok­sne for at få en reaktion
 • Børn filmer hinanden
 • Uhen­sigtsmæs­sig brug af Snapchat, Dis­cord og TikTok
 • Alle dig­i­tale aktiviteter som ikke er pæd­a­gogisk styret eller har et dan­nelses­mæs­sigt, trivselsmæs­sigt eller fagligt formål.

Faglig ind­sats:

Skolen har anerk­endt og etableret fysiske områder, hvor elev­erne kan være sam­men og være fysisk aktive.

Pauser er fast­lagte og der er altid medar­be­jdere til stede. Medar­be­jderne tilby­der forskel­lige aktiviteter fx fod­bold, bræt­spil, musik eller snak.

Per­son­ligt ejede devices i skoletiden: 

 • Vi har ikke per­son­ligt ejede com­put­ere i skolen. Skolen stiller de nød­vendi­ge com­put­ere til rådighed i skoletiden.
 • Det giv­er større mulighed for at styre hvad elev­erne bruger com­put­eren samt til at begrænse de ting, der ikke har et tjen­stligt formål.
 • Vi laver hjem­mear­be­jdet på skolen.

Overve­jelser vedrørende billed­del­ing, spil og sociale medi­er på Den Musiske Helhedsskole:

Under­vis­ning i billed­del­ing og sociale medi­er (SoMe):

 • Vi under­vis­er i ans­varlig billed­del­ing og brug af sociale medier.
 • Vi vejled­er i hen­syns­fuld tone på SoMe og online spil

Risi­ci ved billeddeling:

 • Bev­id­s­thed om, at billed­del­ing kan opfattes som mob­n­ing og i ekstreme til­fælde krænkelse.
 • Bev­id­s­thed om at billed­del­ing kan være lovbrud.

Hånd­ter­ing af ube­hagelige oplevelser på net­tet på Den Musiske Helhedsskole:

 • Vi tager hen­syn til GDPR-reglerne.
 • Vi opret­ter en fire­wall for at stoppe forstyrrende aktiviteter på visse hjemmesider.
 • Vi er klar over, at elever kan forsøge at omgå firewalls.
 • Vi øger dialo­gen om risi­ci og skaber rum til del­ing af ube­hagelige oplevelser

Hånd­ter­ing af ube­hagelige oplevelser online på Den Musiske Helhedsskole:

 • Vi vejled­er elev­erne i, at det ikke er lovligt at dele billeder.
 • Vi snakker med eleven og udar­be­jder en handleplan.
 • Vi ind­drager de rel­e­vante parter, herun­der foræl­dre, tilsyn, sags­be­han­dler, for­valt­nin­gen, skole­for­valt­nin­gen og politiet.
 • Vi skaber et fysisk rum, hvor tryghed giv­er mulighed for at reduc­ere følelsen af skam ved at dele hvad der er sket.

Ind­dragelse af elever og forældre:

 • Vi engagerede foræl­drene, da vi fjernede mobil­tele­fon­erne, for­di vi ser dem som helt essen­tielle samar­be­jdspart­nere. Foræl­dresamar­be­jdet er afgørende for vores fælles dig­i­tale forståelse.
 • Vi arran­ger­er dialog­mor­gen­møder og events, fokuseret på både det dig­i­tale og analoge liv for eleverne.
 • Vi ønsker, at elev­erne også har fritidsin­ter­ess­er uden for skolen, og her er foræl­drene afgørende samarbejdspartnere.
 • Mange af vores børn oplever søvn­prob­le­mer, så det er vigtigt, at foræl­drene er involverede. Vi arbe­jder på at give foræl­drene infor­ma­tion og viden om dig­i­tale forstyrrelser om natten.
 • Vi håndter­er udfor­dringer som søvn­prob­le­mer, aggres­sion og fysisk konfrontation.
 • Vi har en pro­ce­dure ved ind­skrivn­ing, hvor vi fortæller, at vi er en skole uden mobilbrug.
 • De ældre elever får per­son­lig information.
 • Vi har for­vent­ninger til, hvor­dan man bruger dig­i­tale medi­er i skolen.

Vores ønsker et styr­ket fæl­lesskab blandt vores elever

Styring af bru­gen af dig­i­tale midler:

 • Vi træf­fer beslut­ninger om, hvor­dan vi ønsker at håndtere bru­gen af dig­i­tale enheder.
 • Vi anven­der en reflek­terende og men­talis­erende tilgang.
 • I vores miljøter­apeutiske ramme, er vi bev­id­ste om at den dig­i­tale ver­den er en usyn­lig aktør
 • Vi forstår at dig­i­tale strate­gi­er også fun­ger­er som undgåelsesstrategier.
 • Vi som fag­per­son­er går forrest.
 • Vok­sne skal tage still­ing til og prak­tis­ere det, vi ønsker.
 • Vi vis­er det gode eksempel.

Chat­G­PT

 • Vi føl­ger anbe­falinger fra regerin­gens ekspertgruppe.
 • Vi er opmærk­somme på AI’s klimaaftryk.

————————————————————————————————————————————————————————————-

En cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er bety­der, at skolen i sin hel­hed får fokus på de værdier såv­el som udfor­dringer, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Medar­be­jderne på skolen får således mulighed for at udvikle og reflek­tere over menings­fulde dig­i­tale vaner.

Fokus for cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed samt deres moti­va­tion, læring, sociale fæl­lessk­aber og offline interesser.

På denne bag­grund har insti­tu­tio­nen haft oven­stående reflek­sion­er, opmærk­somhed­er og ret­ningslin­jer omhan­dlende deres elevers dig­i­tale liv: Dette berettiger dem til at være en insti­tu­tion cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.

Den Musiske Hel­hedsskole har som led i cer­ti­fi­cerin­gen i sunde dig­i­tale van­er mod­taget et medar­be­jderkur­sus, en ledelses­dag samt et elev­fore­drag og et forældreforedrag.

[av_section min_height=‘’ min_height_px=‘500px’ padding=‘default’ shadow=‘no-border-styling’ bottom_border=‘no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333’ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_arrow_bg=” id=” color=‘main_color’ background=‘bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=‘vertical’ src=” attach­ment=” attachment_size=” attach=‘scroll’ position=‘top left’ repeat=‘no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=‘0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=‘0′ av_uid=‘av-44k6i7’] [av_textblock size=” font_color=” col­or=” av-medi­um-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=‘av-jxedt3xf’ admin_preview_bg=”]

Foredragsudtalelser

[/av_textblock] [av_hr class=‘invisible’ height=’-50′ shadow=‘no-shadow’ position=‘center’ custom_border=‘av-border-thin’ custom_width=‘50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=‘30px’ custom_margin_bottom=‘30px’ icon_select=‘yes’ custom_icon_color=” icon=‘ue808’ font=‘entypo-fontello’ av_uid=‘av-jxedtnmk’ admin_preview_bg=”] [av_testimonials style=‘grid’ columns=‘2′ grid_style=‘av-minimal-grid-style’ interval=‘10’ font_color=” custom_title=” custom_content=” av_uid=‘av-jwtoaq2j’ admin_preview_bg=”] [av_testimonial_single src=” name=‘Sankt Helene børne­have og fritid­sor­d­ning’ sub­ti­tle=” link=‘http://’ link­text=” av_uid=‘av-1bbuin’] Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i? Cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger? 5/5 — I meget høj grad Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget? 5/5 — Meget stort Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget Rel­e­vant og berigende  Ris og ros kan du notere her Det var super godt og meget opl­y­sende. Godt afsæt for vores videre arbejde  [/av_testimonial_single] [av_testimonial_single src=” name=‘Psykologisk Ressource Cen­ter’ sub­ti­tle=” link=‘http://’ link­text=” av_uid=‘av-1xyqxr’] Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i? Fore­drag til fag­per­son­er — Gamin­gafhængighed og inter­net­tets mørke afkroge I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger?  5/5 — I meget høj grad Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)? 5/5 Meget til­freds Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre? 5/5 Meget sandsyn­ligt Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget? Jeg fik svar på mine spørgsmål, som jeg havde inden fore­draget. og den fælles snak og Davids måde at sam­le det vi talte om ind i sine slides og fore­drag var super [/av_testimonial_single] [/av_testimonials] [av_button label=‘Se alle fore­drag­sud­talelser’ link=‘page,6360’ link_target=” size=‘large’ position=‘center’ label_display=” icon_select=‘no’ icon=‘ue800’ font=‘entypo-fontello’ color=‘theme-color’ custom_bg=’#444444’ custom_font=’#ffffff’ av_uid=‘av-ka51gbsa’ admin_preview_bg=”] [av_hr class=‘invisible’ height=’50′ shadow=‘no-shadow’ position=‘center’ custom_border=‘av-border-thin’ custom_width=‘50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=‘30px’ custom_margin_bottom=‘30px’ icon_select=‘yes’ custom_icon_color=” icon=‘ue808’ font=‘entypo-fontello’ av_uid=‘av-jxedsbbx’ admin_preview_bg=”] [/av_section][av_layout_row bor­der=” min_height=’10′ color=‘main_color’ mobile=‘av-fixed-cells’ id=” av_uid=‘av-2pw6a’] [av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#2388c2’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-mpmo2’] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#5fb4e4’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-d010q’] [/av_cell_one_half] [/av_layout_row] [av_postcontent link=‘page,4321’ av_uid=‘av-k19qkcob’] [av_postcontent link=‘page,5254’ av_uid=‘av-k1dtw128’] [av_masonry_entries link=‘portfolio_entries,26′ wc_prod_visible=” prod_order_by=” prod_order=” sort=‘no’ items=‘4′ columns=‘4′ paginate=‘none’ query_orderby=‘menu_order’ query_order=‘ASC’ size=‘fixed’ ori­en­ta­tion=” gap=‘no’ overlay_fx=‘active’ id=” caption_elements=‘title’ caption_styling=‘overlay’ caption_display=‘always’ col­or=” custom_bg=” av-medi­um-columns=” av-small-columns=” av-mini-columns=” av_uid=‘av-9ei7m’] [av_layout_row bor­der=” min_height=’10′ color=‘main_color’ mobile=‘av-fixed-cells’ id=” av_uid=‘av-2pw6a’] [av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#2388c2’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-mpmo2’] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#5fb4e4’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-d010q’] [/av_cell_one_half] [/av_layout_row]

Kildegård privatskoleKildegård Privatskole er certificeret i sunde digitale vaner 2023–2026

Kildegård Pri­vatskole er offi­cielt cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er for peri­o­den 2023–2026, en akkred­i­ter­ing tildelt af psykolog- og læge­huset, Dabeco fra novem­ber 2023.

Ved denne cer­ti­fi­cer­ing har Kildegård Pri­vatskole nøje overve­jet og reflek­teret over sin til­gang til dig­i­tale medi­er og mobil­brug i undervisningsmiljøet.

Kildegård Pri­vatskole vil udvikle hele men­nesker – dannede, fagligt kom­pe­tente og med et solidt fun­da­ment for videre uddannelse.

Mobil­fri­he­dens for­mål på Kildegård Privatskole:

 • Udvikling af kommunikationsevner:
  • Målet er at lære elev­erne at kom­mu­nikere ansigt til ansigt uden afhængighed af mobiltelefoner.
 • Fremme social forståelse:
  • Øns­ket er at træne elev­erne i at aflæse hinan­den uden skærme som en barriere.
 • Kon­cen­tra­tion i undervisningen:
  • Skolens erfar­ing vis­er, at mobilen forstyrrer elev­ernes kon­cen­tra­tion under skoletiden.
 • Skabe tilst­ede­værelse:
  • Elev­erne skal lære at være fuldt til stede i skolen uden unødi­ge dis­trak­tion­er fra ver­den udenfor.
 • Social ind­sigt uden mobilintervention:
  • Lær­erne har erfaret, at tele­fon­brug kan begrænse evnen til at forstå sociale relationer.
 • Selvstændighed og konflikthåndtering:
  • Mobil­fri­hed er en mulighed for elev­erne at udvikle selvstændighed og konflikthåndteringsfærdigheder.
 • Træn­ing i at håndtere udfordringer:
  • Elev­erne skal lære at tack­le svære oplevelser uden at søge undgåelse i mobiltelefonerne.
 • Kon­struk­tiv dia­log uden forstyrrelser:
  • Skolen oplever, at dialo­gen med elev­erne forstærkes og bliv­er mere kon­struk­tiv uden tilst­ede­værelsen af telefoner.
 • Fri­hed til livet og samtaler:
  • Målet er at give elev­erne fri­hed til at leve uden kon­stant mobilbrug
  • Målet er at give elev­erne mulighed for åbne sam­taler med deres lærere.
 • Beskyt­telse mod risici:
  • Mobil­fri­he­den søger at skærme elev­erne fra kon­stant risiko for uhen­sigtsmæs­sighed­er, ulov­lighed­er eller krænkelser.

Menings­fuld anven­delse af dig­i­tale medi­er på Kildegård Privatskole:

 • Didak­tiske, faglige og læringsmæs­sige formål:
  • Dig­i­tale medi­er inte­gr­eres på skolen, når de tjen­er et klart didak­tisk, fagligt eller læringsmæs­sigt formål.
 • Sociale medi­er og spil som faglige mål:
  • Skolen anerk­ender også sociale medi­er og spil som en del af den menings­fulde anven­delse, når det sker med speci­fikke faglige eller sociale formål.
 • Grup­pechat til sociale aktiviteter:
  • Elev­erne får lov til at bruge grup­pechat til sociale aktiviteter, såsom lek­ti­er, faglige for­mål samt videre­formidling af infor­ma­tion og koordiner­ing af sociale begivenheder.
 • Under­vis­ning i dig­i­tale medier:
  • Skolen under­streger vigtighe­den af at under­vise elev­erne i kor­rekt og ans­varlig brug af dig­i­tale medier.

Hånd­ter­ing af dig­i­tale forstyrrelser på Kildegård Privatskole:

 • Kri­terier for forstyrrelse:
  • Dig­i­tale medi­er ans­es som forstyrrende, når de hin­dr­er opfyldelsen af didak­tiske, faglige, læringsmæs­sige eller trivselsmæs­sige mål.
 • Forstyrrelser inklud­er­er:
  • Elever, der spiller com­put­er­spil under undervisningen.
  • Elever, der sid­der med indi­vidu­elle skærme i frik­varter­erne i stedet for at inter­agere fysisk.
  • Dig­i­tal udelukkelse af andre, forstærk­er følelsen af eksklusion.
  • Man­glende nærvær, der kan påvirke sociale færdighed­er og evn­er negativt.
 • Faglig ind­sats:
  • Skolen har anerk­endt og etableret fysiske områder, hvor elev­erne kan være sam­men og være fysisk aktive.
 • Risi­ci ved dig­i­tale medier:
  • Bev­id­s­thed om risikoen for, at dig­i­tale medi­er kan stå i vejen for fordy­belse, kon­cen­tra­tion og fysisk aktivitet.
 • Ens behan­dling af alle devices:
  • Alle enhed­er, inklu­sive smart­watch­es, ans­es ens.

Iden­ti­fika­tion af forstyrrende dig­i­tale medi­er på Kildegård Privatskole:

 • Dig­i­tale forstyrrelser:
  • Sociale medi­er som Snapchat, Insta­gram, og Youtube ans­es som poten­tielle forstyrrelser.
  • Gam­ing og gam­bling iden­ti­fi­ceres også som ele­menter, der typisk kan forstyrre undervisningen.
 • Anerk­endelse af læringsmæs­sige behov:
  • Skolen anerk­ender sam­tidig vigtighe­den af at bruge dig­i­tale medi­er når de har faglig relevans.
 • Dif­fer­en­tieret syn på dig­i­tale medi­er: Der er en dif­fer­en­tieret til­gang, hvor visse dig­i­tale medi­er betragtes som poten­tielle forstyrrelser, mens andre opfattes som værdi­fulde red­sk­aber i læringsmiljøet.

Udfor­dringer ved per­son­ligt ejede dig­i­tale medi­er i under­vis­nin­gen på Kildegård Privatskole:

 • Gam­ing­prob­lem i undervisningen:
  • Skolen bringer gam­ing op på forældremøder
  • Skolen påtaler gam­ing­prob­lemet over­for eleven
  • Skolen tillad­er sig at lukke for elev­ernes skærm hvis eleven opdages i at game i undervisningen.
 • Hastighed og stim­uli skaber opmærksomhedsudfordringer:
  • Kon­sta­ter­ing af, at den hur­tige hastighed og de mange stim­uli fra dig­i­tale medi­er skaber for­vent­ninger om under­hold­ning og let tilgæn­ge­lighed, hvilket vanske­lig­gør fasthold­else af elev­ernes opmærksomhed.
 • Hvor­dan dig­i­tale medi­er påvirk­er elev­ernes evne til at arbe­jde mål­ret­tet og koncentreret
  • Lær­erne har observeret, at de mange stim­uli fra sociale medi­er og spil kan føre til, at opgaver, der kræver ved­hold­en­hed, opfattes som besværlige og omstændige.
 • Vanske­lighed­er med at fastholde i kon­cen­tra­tionskrævende aktiviteter:
  • Dig­i­tale medi­er gør det udfor­drende for lærere at fastholde elev­erne i aktiviteter, der kræver kon­cen­tra­tion og engage­ment, især i analoge og kon­cen­tra­tionskrævende aktiviteter som billed­kun­st og rep­e­ti­tion i bøger på skolebiblioteket.

Hvor­dan vores ønsker for det dig­i­tale liv efter­leves på Kildegård Privatskole:

 • Fort­sat fokus på mobilindsamling:
  • Skolen har et kon­stant fokus på ind­sam­ling af mobiltelefoner. 
   • Skolen min­der løbende elev­erne om at afle­vere deres mobil­er, således at skolen skaber en kul­tur hvor elev­erne selv aflev­er­er uden opfor­dring fra lærerne.
 • Opfor­dring til foræl­dre om begrænset kontakt:
  • Skolen for­ven­ter at foræl­dre begrænser kon­tak­ten med deres børn i skoletiden.
 • Begræn­sning af com­put­er­brug i timerne:
  • Skolen arbe­jder med et bal­anceret com­put­er­brug i undervisningstimerne.
 • Øget fokus på oplysning om dig­i­tale medier:
  • Fokus på oplysning om dig­i­tale mediers påvirkn­ing af det men­tale og fysiske liv gen­nem under­vis­ning i klassens tid og andre fag.

Overve­jelser vedrørende billed­del­ing, spil og sociale medi­er på Kildegård Privatskole:

 • Under­vis­ning i billed­del­ing og sociale medi­er (SoMe):
  • Vi under­vis­er i ans­varlig billed­del­ing og brug af sociale medier.
 • Risi­ci ved billeddeling:
  • Bev­id­s­thed om, at billed­del­ing kan opfattes som mob­n­ing og i ekstreme til­fælde krænkelse.
 • Fokus på ele­vak­tiviteter på dig­i­tale medier:
  • Lær­erne har opmærk­somhed på elev­ernes dig­i­tale liv, med særlig opmærk­somhed på udfor­dringer ved spil og Instagram.

Hånd­ter­ing af ube­hagelige oplevelser på net­tet på Kildegård Privatskole:

 • Anven­delse af teori­er om god dig­i­tal klasseledelse:
  • Skolen anven­der teori­er om god dig­i­tal klas­seledelse som grund­lag for hånd­ter­ing af ube­hagelige oplevelser online.
 • Bev­id­s­thed om elev­ernes bekymringer:
  • Øget bev­id­s­thed om, at nogle elever måske er tilbage­hold­ende med at rap­portere ube­hagelige oplevelser af frygt for at stikke andre elever.
 • Forhold­et til fysisk mobning:
  • Lær­erne er opmærk­somme på, at den primære mob­n­ing er fly­t­tet fra den fysiske ver­den til den dig­i­tale ver­den. Dette gælder også den enkelte elevs oplevelse af at være ekskluderet.
 • Instal­la­tion af fire­walls for øget beskyttelse:
  • Ønske om at installere fire­walls for at begrænse adgan­gen til hjemmesider, der ikke er rel­e­vante for skoledelt­agelsen og dermed styrke sikker­he­den online.

Gam­bling i Gaming:

 • Ind­dragelse af fag i teknologiforståelse:
  • Ønske om at inte­grere teknologi­forståelse som et fag, hvor fokus er ret­tet mod kri­tisk still­ing­ta­gen og dig­i­tal myn­dig­gørelse. Dette inklud­er­er infor­ma­tion og mulighed for at under­søge for­ret­ningsmod­eller i dig­i­tale medier.
 • Han­dlemu­lighed­er ved elevens penge­for­brug på nettet:
 • Kon­takt til forældrene:
  • Vi kon­tak­ter foræl­drene for at informere dem om elevens gam­bling på nettet.
 • Dia­log med eleven:
  • Vi inviter­er eleven til en sam­tale omkring gambling.
 • Krav om kend­skab til udfor­drin­gen om gambling:
  • Vi sikr­er, at elev­erne får kend­skab til udfor­dringerne med gam­bling i gaming.

Ønskværdigt fæl­lesskab blandt elever og påvirkn­ing af dig­i­tale medier:

 • Styrkelse af fællesskab:
  • Ønske om at styrke et fæl­lesskab, hvor elever kan tale åbent om deres oplevelser på sociale medier.
 • Fast dig­i­talt uddan­net voksen:
  • Vi ønsker at skabe en kul­tur hvor elev­erne kan gå til deres lær­er hvis de oplever udfor­dringer relateret til deres dig­i­tale liv.
 • Tværgående fæl­lessk­aber:
  • Fremme tværgående fæl­lessk­aber, hvor ældre elever kan støtte og hjælpe de yngre elever.
 • Ori­en­ter­ing om sunde skærmvaner:
 • Årlige ori­en­teringer om skolens dig­i­tale politik:
  • Afhold­else af årlige ori­en­teringer for alle årgange om skolens dig­i­tale politik.
 • Fast punkt på forældremøder:
  • Det sunde skærm­for­brug som et fast punkt på foræl­dremøder og andre foræl­dre­a­rrange­menter uanset klassetrin.

Styring af bru­gen af dig­i­tale midler:

Aktiv styring af bru­gen af dig­i­tale midler som en del af skolens pæd­a­gogiske handleplaner.

————————————————————————————————————————————————————————————-

En cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er bety­der, at skolen i sin hel­hed får fokus på de værdier såv­el som udfor­dringer, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Medar­be­jderne på skolen får således mulighed for at udvikle og reflek­tere over menings­fulde dig­i­tale vaner.

Fokus for cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed samt deres moti­va­tion, læring, sociale fæl­lessk­aber og offline interesser.

På denne bag­grund har insti­tu­tio­nen haft oven­stående reflek­sion­er, opmærk­somhed­er og ret­ningslin­jer omhan­dlende deres elevers dig­i­tale liv: Dette berettiger dem til at være en insti­tu­tion cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.

Kildegård Pri­vatskole har som led i cer­ti­fi­cerin­gen i sunde dig­i­tale van­er mod­taget et medar­be­jderkur­sus, en ledelses­dag samt et elev­fore­drag og et forældreforedrag.

[av_section min_height=‘’ min_height_px=‘500px’ padding=‘default’ shadow=‘no-border-styling’ bottom_border=‘no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333’ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_arrow_bg=” id=” color=‘main_color’ background=‘bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=‘vertical’ src=” attach­ment=” attachment_size=” attach=‘scroll’ position=‘top left’ repeat=‘no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=‘0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=‘0′ av_uid=‘av-44k6i7’] [av_textblock size=” font_color=” col­or=” av-medi­um-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=‘av-jxedt3xf’ admin_preview_bg=”]

Foredragsudtalelser

[/av_textblock] [av_hr class=‘invisible’ height=’-50′ shadow=‘no-shadow’ position=‘center’ custom_border=‘av-border-thin’ custom_width=‘50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=‘30px’ custom_margin_bottom=‘30px’ icon_select=‘yes’ custom_icon_color=” icon=‘ue808’ font=‘entypo-fontello’ av_uid=‘av-jxedtnmk’ admin_preview_bg=”] [av_testimonials style=‘grid’ columns=‘2′ grid_style=‘av-minimal-grid-style’ interval=‘10’ font_color=” custom_title=” custom_content=” av_uid=‘av-jwtoaq2j’ admin_preview_bg=”] [av_testimonial_single src=” name=‘Sankt Helene børne­have og fritid­sor­d­ning’ sub­ti­tle=” link=‘http://’ link­text=” av_uid=‘av-1bbuin’] Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i? Cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger? 5/5 — I meget høj grad Hvad er dit sam­lede udbytte af fore­draget? 5/5 — Meget stort Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om fore­draget Rel­e­vant og berigende  Ris og ros kan du notere her Det var super godt og meget opl­y­sende. Godt afsæt for vores videre arbejde  [/av_testimonial_single] [av_testimonial_single src=” name=‘Psykologisk Ressource Cen­ter’ sub­ti­tle=” link=‘http://’ link­text=” av_uid=‘av-1xyqxr’] Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i? Fore­drag til fag­per­son­er — Gamin­gafhængighed og inter­net­tets mørke afkroge I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger?  5/5 — I meget høj grad Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)? 5/5 Meget til­freds Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre? 5/5 Meget sandsyn­ligt Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget? Jeg fik svar på mine spørgsmål, som jeg havde inden fore­draget. og den fælles snak og Davids måde at sam­le det vi talte om ind i sine slides og fore­drag var super [/av_testimonial_single] [/av_testimonials] [av_button label=‘Se alle fore­drag­sud­talelser’ link=‘page,6360’ link_target=” size=‘large’ position=‘center’ label_display=” icon_select=‘no’ icon=‘ue800’ font=‘entypo-fontello’ color=‘theme-color’ custom_bg=’#444444’ custom_font=’#ffffff’ av_uid=‘av-ka51gbsa’ admin_preview_bg=”] [av_hr class=‘invisible’ height=’50′ shadow=‘no-shadow’ position=‘center’ custom_border=‘av-border-thin’ custom_width=‘50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=‘30px’ custom_margin_bottom=‘30px’ icon_select=‘yes’ custom_icon_color=” icon=‘ue808’ font=‘entypo-fontello’ av_uid=‘av-jxedsbbx’ admin_preview_bg=”] [/av_section][av_layout_row bor­der=” min_height=’10′ color=‘main_color’ mobile=‘av-fixed-cells’ id=” av_uid=‘av-2pw6a’] [av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#2388c2’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-mpmo2’] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#5fb4e4’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-d010q’] [/av_cell_one_half] [/av_layout_row] [av_postcontent link=‘page,4321’ av_uid=‘av-k19qkcob’] [av_postcontent link=‘page,5254’ av_uid=‘av-k1dtw128’] [av_masonry_entries link=‘portfolio_entries,26′ wc_prod_visible=” prod_order_by=” prod_order=” sort=‘no’ items=‘4′ columns=‘4′ paginate=‘none’ query_orderby=‘menu_order’ query_order=‘ASC’ size=‘fixed’ ori­en­ta­tion=” gap=‘no’ overlay_fx=‘active’ id=” caption_elements=‘title’ caption_styling=‘overlay’ caption_display=‘always’ col­or=” custom_bg=” av-medi­um-columns=” av-small-columns=” av-mini-columns=” av_uid=‘av-9ei7m’] [av_layout_row bor­der=” min_height=’10′ color=‘main_color’ mobile=‘av-fixed-cells’ id=” av_uid=‘av-2pw6a’] [av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#2388c2’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-mpmo2’] [/av_cell_one_half][av_cell_one_half vertical_align=‘top’ padding=‘9px,0px,0px,0px’ background_color=’#5fb4e4’ src=” attach­ment=” attachment_size=” background_attachment=‘scroll’ background_position=‘top left’ background_repeat=‘no-repeat’ mobile_display=” av_uid=‘av-d010q’] [/av_cell_one_half] [/av_layout_row]

Digital dannelse i Rødovre PPR

Debat mellem Andreas Lieberoth og David Mad­sen om skærme i udsat­te børn og unges liv.

Com­put­er­spil og Sociale medi­er kan af forskel­lige årsager med­føre en afhængighed, hvor prisen hverken er økonomisk ruin eller biol­o­gisk for­fald, men i stedet betales med forbindelser. Det kan være øde­lagte forbindelser til arbe­jds­markedet, uddan­nelsessys­temet eller ven­ner og fam­i­lie og i afhængiges til­fælde som oftest en bland­ing. Områder som er vitale for men­neskers men­tale sundhed.

Dette kan være en vanske­lig opgave, da skærme på mange måder synes at have overtaget unge og unge-vok­snes  fritidsin­ter­ess­er, hvilket i sid­ste ende kan føre til et liv på offentlig forsørgelse, skolevæ­gring eller iso­la­tion fra fysiske fæl­lessk­aber. Denne iso­la­tion kan med­føre, at unge og unge-vok­snesøger læn­gere og læn­gere ind de virtuelle fæl­lessk­aber, hvor de eksponeres for had­fyldte ytringer og ekstreme holdninger.

Sportsefterskolen Aabybro

Cer­ti­fi­cerin­gen er mål­ret­tet alle organ­i­sa­tion­er, der del­er idéen om, at det er vigtigt at have fokus på de unges dig­i­tale liv. Med en cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er sender organ­i­sa­tio­nen et klart sig­nal til omver­den, til brugerne, til fam­i­lierne, til medar­be­jderne og poli­tik­erne om, at her er en skær­pet opmærk­somhed på børn- og unges dig­i­tale liv. Det vil sige, at skolen eller insti­tu­tio­nen vis­er at de har reflek­teret over, hvor­dan de bruger com­put­ere og tele­fon­er i under­vis­nin­gen og frikvartererne.

Det er insti­tu­tio­nen selv, der under kyn­dig vejled­ning, får lov at bestemme hvilke reflek­sion­er de men­er skal fremgå på deres hjemme­side. Vi bed­er blandt andet insti­tu­tio­nens per­son­ale tage still­ing til følgende:

Bru­gen af mobiltelefoner

Shop­ping på nettet

Gam­ing

Sociale medi­er

Skærmtid

Mob­n­ing på nettet

Den gode tone online

Billed­del­ing

Ekstreme dig­i­tale grup­per og hvor­dan man kan hjælpe og støtte til andre trivsels­frem­mende aktiviteter.

Vi under­vis­er desu­den I hvor­dan man kan tale med unge og foræl­dre hvor skær­men står i vejen for et liv med fysisk aktivitet, fysiske ven­sk­aber samt andet sundhedsfremme.

Certificering i sunde digitale vaner v. Gentofte skole

Cer­ti­fi­cerin­gen bety­der, at insti­tu­tio­nen i sin hel­hed får fokus på såv­el deværdier som de skyg­gesider, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Der­til får medar­be­jderne på insti­tu­tio­nen mulighed for at fastlægge menings­fulde dig­i­tale skær­m­van­er der pass­er til lige nøjagtig deres insti­tu­tion. Fokus for hele cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed og
deres moti­va­tion læring, sociale fæl­lessk­aber og fritidsinteresser.

Foredrag Kildegård skolen

Indhold og aperitif til foredraget d. 31.1

 

Hvorfor vi skal huske det betydningsfulde – i en tid med digitale medier

At huske det betyd­nings­fulde i en dig­i­tal tid, er en vigtig forud­sæt­ning for at udleve et liv med plads til trivsels­frem­mende og sunde aktiviteter og rela­tion­er. Der­for han­dler sunde skær­m­van­er også om evnen til at løs­rive sig skær­men, da tiden brugt dig­i­talt ofte kan over­skygge det sunde liv med skole, fritidsin­ter­ess­er, arbe­jde, og tæt tilknyt­ning til sine nære rela­tion­er, herun­der sin fam­i­lie og gode venner.

Den dig­i­tale indus­tri er udgjort af en lang række Adtech virk­somhed­er. Alt fra sociale medi­er til gamingin­dus­trien tjen­er deres penge ved at sælge brugerens data. Dvs. viden om brugerens inter­ess­er, køn, socioøkonomisk sta­tus etc. Denne viden sæl­ger plat­formene videre til tred­jeparts virk­somhed­er som der­fra kan mål­rette annon­cer og reklamer til lige netop den mål­gruppe de ønsker.

For at kunne høste mest mulig viden om brugeren kræver det, at brugeren bruger mest mulig tid på lige netop deres plat­form, og der­for er der i samtlige spil og sociale medi­er installeret en lang række velimple­menterede fastholdelsesdesigns.

Og det har en pris.

Dan­mark er det land i Europa, hvor børn og unge er mindst fysisk aktive, er mindst fysisk-sam­men efter skole og sam­tidig er vi det land, hvor børn og unge sid­der mest foran en skærm.

Vi ønsker, at hjælpe fam­i­li­er med at etablere sunde skær­m­van­er der efter­lad­er plads til nærvær, fordy­belse, sved på pan­den og gode grin.

Vi vil med dette oplæg tilbyde reflek­sion­er og gå i dia­log om han­dlean­vis­ninger ift. hvor­dan man som fam­i­lie kan gen­finde hinan­den i en tid med dig­i­tale medi­er. Alle fam­i­li­er har fort­jent at trives både dig­i­talt og analogt.

Københavns Universitet — debatarrangement

Kur­sus­grup­pen i KBH er klar med to nye debat­fore­drag på insti­tut for psykologi.
9. feb­ru­ar får vi besøg af David Mad­sen og Math­ias Nim­gaard Larsen, som vil gøre os klogere på psykolo­gens rolle, når det kom­mer til børns dig­i­tale vaner.

Psykolog- og læge­huset skal debat­tere spørgsmålet: Psykolo­gens rolle i en tid med dig­i­tale medier.

David Mad­sen er autoris­eret psykolog, og vil indgå i debatten.

Alle kan tilmelde sig: Basen ønsker at sætte fokus på digitale medier og trivsel

Dig­i­tale medi­er påvirk­er os alle. Nogle på godt og andre på ondt. Basen ønsker at sætte fokus på dig­i­tale medi­er, og sam­men­hæn­gen til sår­bare unge og deres trivsel.

Alle kan tilmelde sig dette event på føl­gende LINK:

https://basenkompetencecenter.dk/vare/temaaften-d-24–11-22-samtalestrategier-og-miljoeterapeutiske-interventioner-med-digitale-unge/

 

At huske det betyd­nings­fulde i en dig­i­tal tid, er en vigtig forud­sæt­ning for at udleve et liv med plads til trivsels­frem­mende og sunde aktiviteter og rela­tion­er. Det gælder alle men­nesker, men det gælder i høj grad børn og unge. Der­for han­dler sunde skær­m­van­er også om evnen til at løs­rive sig skær­men, da tiden brugt dig­i­talt ofte kan over­skygge det sunde liv med skole, fritidsin­ter­ess­er, arbe­jde, og tæt tilknyt­ning til sine nære relationer.

Dan­mark er det land i Europa, hvor børn og unge er mindst fysisk aktive, er mindst fysisk-sam­men efter skole og sam­tidig er vi det land, hvor børn og unge sid­der mest foran en skærm.

Det har betyd­ning for skol­er, som oplever at flere elever ikke læn­gere vil engagere sig i skolear­be­jde eller offline fæl­lessk­aber og inter­ess­er. Børn og unge udvikler desu­den skolevæ­gring, i en grad vi ikke tidligere har set, og som symp­tom her­på risik­er­er de at sid­de alene på deres værelser i timevis og spiller com­put­er­spil eller ser pas­sivt til på deres SoMe feed alt imens de indrulleres i stadigt flere fasthold­ende adfærdsdesigns.

Vi vil med dette oplæg tilbyde reflek­sion­er ift. hvad der sker når et men­neske mis­ter kon­tak­ten til skolen, mis­ter den fysiske kon­takt til sine jæv­nal­drende, og i hvilket omfang kan det dig­i­tale mediefor­brug fork­lare den stign­ing i psykisk mis­trivsel vi er vidne til i øjeblikket.

Work­shop­pen vil ligeledes komme omkring virkn­ings­fulde sam­talestrate­gi­er og andre inter­ven­tion­er ift. arbe­jdet med unge som er faret vild i et dig­i­talt univers.

Mål­gruppe
Fag­per­son­er, der arbe­jder med børn og unge

 

 

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.