Indlæser Begivenheder

« All Events

 • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Certificering i sund skærmpolitik v. Helsinge

1. oktober 2019 - kl. 08:00 - 17:00

- Gratis
Certificering i sund skærmpolitikEmil Gammelmark Andersson

En cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik bety­der, at insti­tu­tio­nen i sin hel­hed får fokus på de værdier såv­el som skyg­gesider, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Medar­be­jderne på insti­tu­tio­nen får således mulighed for at udvikle og imple­mentere en menings­fuld skærm­poli­tik på et oplyst grund­lag. — En skærm­poli­tik der tilgo­deser insti­tu­tio­nens pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger. Fokus for cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed samt deres moti­va­tion, læring, sociale fæl­lessk­aber og offline fritidsinteresser.

Per­son­alet har med denne cer­ti­fi­cer­ing fået indgående kend­skab til føl­gende temaer:

 • Ind­føring i det prob­lema­tiske for­brug af computerspil 
  • Insti­tu­tio­nens medar­be­jdere får en intro­duk­tion til skær­mens påvirkn­ing af børn og unges men­tale sund­hed. De får yder­mere ind­b­lik i de symp­tomer, man skal være opmærk­som på ved prob­lema­tisk for­brug af computerspil.
 • Sociale medi­er
  • Insti­tu­tio­nens medar­be­jdere får en intro­duk­tion til sociale mediers påvirkn­ing af børn og unges men­tale sundhed.
 • Neu­rol­o­giske påvirkninger af et over­for­brug af com­put­er­spil og dig­i­tale devices 
  • Insti­tu­tio­nens medar­be­jdere bliv­er intro­duc­eret til hjer­nens udvikling samt imp­lika­tion­erne af et stort for­brug af com­put­er­spil og sociale medier.
 • Sam­taleteknikker mål­ret­tet men­nesker med et prob­lema­tisk for­brug af de dig­i­tale devices. 
  • Insti­tu­tio­nens medar­be­jdere bliv­er intro­duc­eret for sam­taleteknikker, der kan anven­des med foræl­dre såv­el som børn og unge, der er blevet, eller er i risiko for at udvikle usund brug af dig­i­tale devices. Deru­dover får kur­sis­terne prak­tiske red­sk­aber til at hjælpe de unge til at bruge sociale medi­er på en mere bev­idst og reflek­terende måde.
 • Dig­i­tale mediers ind­fly­delse på men­nes­kets kog­ni­tive funk­tion­sniveau og læring 
  • Insti­tu­tio­nens medar­be­jdere bliv­er intro­duc­eret til evi­dens­baseret viden­skab omhan­dlende dig­i­tale mediers ind­fly­delse på men­nes­kets kog­ni­tion­er og indlæringsevne.
 • Imple­menterin­gen af nye ret­ningslin­jer for sund skærmpolitik
  • Insti­tu­tio­nens medar­be­jdere bliv­er intro­duc­eret for vigtighe­den af still­ing­ta­gen ift. skærmtider, mob­n­ing på net­tet, sikre en god tone online, billed­del­ing, ind­føring af spil som er alder­ss­varende ift. PEGI, alter­na­tive for­mer for aktiviteter, ind­dragelse af børn og foræl­dre.
  • De nye skærm­re­gler insti­tu­tio­nen fast­sæt­ter skal fremgå på skolens hjemme­side, således at foræl­dre og andre inter­essen­ter kan tilgå den.

Detaljer

Dato:
1. oktober 2019
Tidspunkt:
08:00 - 17:00
Pris:
Gratis
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:

Detaljer

Dato:
1. oktober 2019
Tidspunkt:
08:00 - 17:00
Pris:
Gratis
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags: