Videoer om computerspilsafhængighed og Dabecos arbejde

Neden­for kan du se video­er fra Dabeco. Dels om, hvor­dan vi hjælper men­nesker som har udviklet et mas­sivt for­brug af gam­ing og sociale medi­er. Der­til har du mulighed for at høre his­to­ri­er fra unge mænd som alle har udviklet usunde for­brug af computerspil.

Ned­er­st på siden kan du komme i kon­takt med en eks-gamer hvis du er i gang med at skrive opgave eller er journalist.

David spillede dagen lang Nu hjælper han folk med at stoppe

Sofie var på sin mobiltelefon 6–7 timer hver dag.

Et liv som computerspilsafhængig

Computerspilsafhængighed og eksistentielle kriser

E‑sport er fornuftigt, men fysisk isoleret gaming er usundt

Computerspilsafhængige er ofte en skjult gruppe

Gaming risikerer at stå i vejen for et sundt familieliv og et sundt børne- og ungeliv

Om fysisk aktivitet for gamere

Sund skærmpolitik sikrer trivsel og fysisk samvær i institutioner og SFO’er

Angst og skærmforbrug

Er der sammenhæng mellem angst og computerspil

David Madsen og Johan Eklund diskuterer gaming i børns liv

Bestil en eks-gamer

Hos Dabeco anven­der vi primært Accep­tance Com­mit­ment Ther­a­py og nar­ra­tiv terapi.

Vores behan­dling byg­ger på førende forskeres bud på, hvor­dan man hjælper folk tilbage til et sundt liv socialt såv­el som fysisk og mentalt.

Vil du gerne høre en eks-gamers historie?

Dabeco vil gerne bidrage til, at de mænd som tidligere har ladet spil­lene tage for­rang over vitale og livsvigtige områder får mulighed for at stå frem med deres his­to­rie. Der­for har vi i Dabeco udviklet new nordic x‑gamers, som i sin hel­hed består af en gruppe mænd der gerne vil fortælle deres his­to­rie om at være fanget af onlinespil.

Det vil dog være påkrævet at der ikke fremgår billed­er og at navnet på eks-gameren anonymis­eres. Dette er for at beskytte de mænd som gerne vil stå frem med deres historie.

Hvis det kunne være i din inter­esse at få ind­b­lik i en eks-gamers his­to­rie, så tag endelig kon­takt til os.

Mange ven­lige hilsner fra Dabeco og New nordic X‑gamers

Vil du gerne være en del af X‑gamers?

Har du oplevet at gamin­gen tog kon­trol over dit liv, og det var svært for dig at færdig­gøre dit studie eller være en del af arbe­jds­fæl­lessk­a­bet. Og er det lykkes dig at overvin­de gamin­gen, og gen­in­vestere i det som er menings­fuldt for dig, så tag kontakt.

Vil du gerne være en del af new nordic x‑gamers, så tag endelig kon­takt til os. Vi vil gerne hjælpe de men­nesker som har haft et mas­sivt for­brug af gam­ing til at komme ud med deres his­to­rie og støtte andre som har svært ved at løs­rive sig gamin­gens fasthold­ende mekanismer.

Her kan du læse om Dabecos foredragstyper

Vi afhold­er fore­drag mål­ret­tet foræl­dre, fag­per­son­er samt børn og unge om bru­gen af dig­i­tale medi­er, for­ret­ningsmod­eller og mediernes ind­virkn­ing på børn og unges men­tale og fysiske sundhed.

Vi tilby­der skol­er, fritid­stil­bud og foreninger en unik mulighed for at opnå en cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er. Dette giv­er skolen eller forenin­gen mulighed for at for­malis­ere sin dig­i­tale dan­nelse og strate­gi jf. STUKs skærmanbefalinger.

Alle fore­drag afholdes af autoris­erede psykologer og læger, og højt spe­cialis­erede fagfolk.

Vi ønsker at være garant for en stærk faglighed rod­fæstet i prak­sis og forskning.

Vi er her dog først og fremmest for­di vores hjert­er bræn­der for at skabe trygge dig­i­tale rum til vores børn og unge.

Foredrag og kurser

Til fagpersoner — Udsatte unges digitale liv

Et fore­drag mål­ret­tet ter­apeuter, behan­dlere, men­tor­er samt andre fag­per­son­er der arbe­jder med udsat­te unge som har et mas­sivt skærm­for­brug. Herun­der gam­ing og sociale medier.

Til lærere og pædagoger — Om digital dannelse, telefoner, skærme, gaming og sociale medier

Et fore­drag mål­ret­tet lærere og pæd­a­goger der arbe­jder med børn. Com­put­er­spil, sociale medi­er og andet skærm­re­lateret er blevet en tid­skrævende beskæftigelse hos mange børn og unge. Det kan risikere at gå ud over deres engage­ment i deres skole, fritidsin­ter­ess­er og deres sociale relationer.

Til forældre — Om børns digitale dannelse, gaming- og SoMeliv

Dabeco tilby­der foræl­dregrup­per at komme ud og afholde en work­shop, som giv­er konkrete red­sk­aber til at genetablere kon­tak­ten til deres børn og unge.

Til elever — Unges digitale dannelse i udskolingen eller gymnasier

Dabeco tilby­der skol­er at ind­vie deres elever i com­put­er­spil- og onlin­ever­de­nens værdier og skyggesider.

Småbørns brug af skærme — Betydningen for leg, tilknytning og sprogtilegnelse

Fore­drag om børns leg, tilknyt­ning og sprogti­leg­nelse — fore­taget af lan­dets førende psykologer og læger på området.

Til skoler og institutioner — Certificering i sunde digitale vaner

Dabeco tilby­der insti­tu­tion­er og skol­er en unik mulighed for at blive cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.

Køb et online forældrekursus om gaming og SoMe

Onlinekurs­er til dig, der gerne vil forstå dit barns dig­i­tale liv, og hjælpe til at skabe sunde dig­i­tale vaner.

Foredragsudtalelser

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Cer­ti­fi­cer­ing i sund skærmpolitik

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine for­vent­ninger?
5/5 — I meget høj grad

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?
5/5 — Meget stort

Beskriv med dine egne ord, hvad du synes om foredraget
Rel­e­vant og berigende

Ris og ros kan du notere her
Det var super godt og meget opl­y­sende. Godt afsæt for vores videre arbejde

Hvilket Dabeco fore­drag har du delt­aget i?
Fore­drag til fag­per­son­er — Gamin­gafhængighed og inter­net­tets mørke afkroge

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til dine forventninger? 

5/5 — I meget høj grad

Hvor til­freds var du med foredragsholder(ne)?
5/5 Meget tilfreds

Hvor sandsyn­ligt er det, at du vil anbe­fale fore­draget til andre?

5/5 Meget sandsynligt

Hvad er dit sam­lede udbytte af foredraget?

Jeg fik svar på mine spørgsmål, som jeg havde inden fore­draget. og den fælles snak og Davids måde at sam­le det vi talte om ind i sine slides og fore­drag var super

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aftenshowet
Go’ mor­gen Danmark
Luksusfælden
Metronome
SPIONERNE BAG SKÆRMEN
10 dage i fortiden

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritidsordning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børnehus
Sen­geløse privatskole
Undervisningsministeriet
Hun­dest­ed skole
Vest­byen friskole
Forenin­gen for grøn­landske børn
Daregender
Hund­slund e‑sport
MARY FONDEN

Kold­ing sygehus
Hol­bæk psykiatri
Esrum kost og friskole
Søstjerneskolen
Basen

Social­styr­lesen
Fælles­forenin­gen for psyko­an­a­lytiske og ana­lytiske psykoterapier

+ mange flere

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed konferencen
Psykol­o­gisk summercamp
Inter­na­tion­al psychologycamp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters konference
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR frederiksberg
Danske psykodynamikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty College
Aarhus Byråds udvalg

MARY Fonden

Samarbejdspartnere