Oplæg om småbørns skærmvaner

Hvilke byggesten er nød­vendi­ge i småbørns liv?
Ifølge Daniel Stern, så fødes bar­net til at se ca. 45 cm, hvilket svar­er til afs­tanden mellem morens bryst op til morens øjne.
Småbar­net udvikler sig ekstremt meget i de første lev­emåned­er gen­nem øjenkon­takt, ansigts­duet­ter og pludren.

Vi lever i en tid, hvor vores opmærk­somhed og tid er blevet en kom­mer­ciel vare, som han­dles på et ure­g­uleret marked.
Det vil sige, at dig­i­tale medi­er har installeret en række fasthold­ende adfærds­de­signs som har det eneste for­mål at holde din opmærk­somhed fast.

For bar­net der har brug for en omsorgsper­sons opmærk­somhed og øjenkon­takt, oplever det lille barn nu, at det er i direk­te konkur­rence mod techvirk­somhed­erne. Det kan have stor betyd­ning for det lille barns tidlige udvikling, hvis det ikke bliv­er mødt med nærvær og opmærksomhed.

David skal i aften ud at afholde fore­drag for 300 pæd­a­goger, insti­tu­tion­sledere og andre fag­per­son­er i pri­vate dagtil­bud. De ønsker at høre mere om, hvor­dan man sikr­er sunde skær­m­van­er i småbørnsfamilier.

Når vi for­bered­er et fore­drag som dette, så er det fak­tisk en for­bere­delse i almen udviklingsp­sykolo­gi. For det er i udviklingsp­sykolo­gien, at vi ser hvad der er vigtigt.
Og først når vi forstår hvad der er vigtigt kan vi forstå hvilken pris det har når vi bruger vores tid, nærvær og opmærk­somhed andetsteds.