Indlæg

Foredrag på Ejby Private Børnehaver

Slut­teligt siger led­eren “Det var rigtig godt, at det tog en eksis­ten­tiel drejn­ing — det havde jeg ikke reg­net med”.

Børn ønsker et liv med sport, leg og samvær med foræl­dre og jævnaldrende.
Foræl­dre ønsker at være nærværende, skabe trygge ram­mer og se sine børn i øjnene.

I går aftes afholdte David et fore­drag for en fan­tastisk gruppe dybt engagerede pæd­a­goger, foræl­dre og ledere i en række pri­vate dagtilbud.

Delt­agerne sagde blandt andet, at det ikke er uset at foræl­dre kom­mer med deres børn i den type klapvogn der vender væk fra foræl­drene. Her sid­der bar­net med en Ipad og foræl­drene går med en tele­fon i hånden.

De fortæller at flere børn lær­er at tale engel­sk før de lær­er at tale dansk.

At børnene ofte leg­er, at klod­serne er tele­fon­er og Ipads, og børnene på den måde kopier­er deres foræl­dres skær­mad­færd i deres lege.

Vores bud er: Dig­i­tale medi­er er ikke neu­trale. De manip­ulerer, fasthold­er og afhold­er os derved fra at gøre de ting som er vigtige.

Det at gøre det vigtige er bare ekstremt udfor­dret i en tid, hvor alle men­neskers tid er kom­mer­cialis­eret og gjort til en vare der han­dles på et fuld­stændig van­vit­tigt og ure­g­uleret marked.

Slut­teligt siger led­eren “Det var rigtig godt, at det tog en eksis­ten­tiel drejn­ing — det havde jeg ikke reg­net med”.

Oplæg om småbørns skærmvaner

Hvilke byggesten er nød­vendi­ge i småbørns liv?
Ifølge Daniel Stern, så fødes bar­net til at se ca. 45 cm, hvilket svar­er til afs­tanden mellem morens bryst op til morens øjne.
Småbar­net udvikler sig ekstremt meget i de første lev­emåned­er gen­nem øjenkon­takt, ansigts­duet­ter og pludren.

Vi lever i en tid, hvor vores opmærk­somhed og tid er blevet en kom­mer­ciel vare, som han­dles på et ure­g­uleret marked.
Det vil sige, at dig­i­tale medi­er har installeret en række fasthold­ende adfærds­de­signs som har det eneste for­mål at holde din opmærk­somhed fast.

For bar­net der har brug for en omsorgsper­sons opmærk­somhed og øjenkon­takt, oplever det lille barn nu, at det er i direk­te konkur­rence mod techvirk­somhed­erne. Det kan have stor betyd­ning for det lille barns tidlige udvikling, hvis det ikke bliv­er mødt med nærvær og opmærksomhed.

David skal i aften ud at afholde fore­drag for 300 pæd­a­goger, insti­tu­tion­sledere og andre fag­per­son­er i pri­vate dagtil­bud. De ønsker at høre mere om, hvor­dan man sikr­er sunde skær­m­van­er i småbørnsfamilier.

Når vi for­bered­er et fore­drag som dette, så er det fak­tisk en for­bere­delse i almen udviklingsp­sykolo­gi. For det er i udviklingsp­sykolo­gien, at vi ser hvad der er vigtigt.
Og først når vi forstår hvad der er vigtigt kan vi forstå hvilken pris det har når vi bruger vores tid, nærvær og opmærk­somhed andetsteds.