vores børns barndom er blevet et anliggende tech råder over

En bog som vi virke­lig kan anbe­fale, og som giv­er et fan­tastisk ind­b­lik i techvirk­somhed­ernes bagvedliggende for­ret­ningsmod­eller, og hvilken betyd­ning de har for men­nes­kets frie vilje.

Vi har ube­v­idst tilladt at gøre vores liv, herun­der også vores børns barn­dom til en kom­mer­ciel vare der han­dles, hvor tid, opmærk­som og nærvær han­dles på en ure­g­uleret markedsplads.

og techin­dus­trien sky­er ingen midler ift. at installere meget kraft­fulde adfærds­de­signs som fasthold­er og manipulerer.

Effek­ten er naturligvis, at vi til dels har gjort vores børns barn­dom til et anliggende techin­dus­trien råder over.

Og i min­dre grad et anliggende til dem som har for­stand på hvad en god barn­dom inde­bær­er — nem­lig pæd­a­goger, lærere og forældre.