Indlæg

Verdens bedste robotby

Invi­ta­tion til 

Skoleledelsen, inklu­sionsve­jledere, SSP, admin­is­tra­tivt ansat­te, BIR-vejledere og andre interesserede

 

 

Pæd­a­gogisk efter­mid­dag: fore­byggelse af elevers stress, mis­trivsel og afhængighed i rela­tion til dig­i­tale teknologier

 

Ver­dens Bed­ste Robot­by i børne­højde inviter­er igen til Pæd­a­gogisk eftermiddag.

 

Kom og hør David Mad­sen og Stine Held­ing Rand give deres per­spek­tiv på, hvor­dan man kan tack­le hverda­gens dilem­maer i rela­tion til elevers stress, afhængighed og mis­trivsel i rela­tion til dig­i­tale teknolo­gi­er og sociale platforme.

David og Stine er forud for den pæd­a­gogiske efter­mid­dag fodret med dilem­maer direk­te fra elever på Odens­es skoler.

 

Pro­gram­met for dagen:

12.00–12.10 Råd­mand Susanne Craw­ley byder velkommen

12.15–13.15 oplæg ved David Mad­sen, Psykolog ved Dan­sk Behan­dling for com­put­er­spil- og onlineafhængighed

13.15–13.30 Pause med kage

13.30–14.30 Oplæg ved Stine Held­ing Rand, Psykolog ved Cen­ter for Dig­i­tal Pædagogik

Helsinge realskole

Helsinge real­skole ønsker fokus på skyg­gesiderne ved et mas­sivt skærm­for­brug, og har der­for val­gt at deres børn og unge skal intro­duc­eres herfor

vores børns barndom er blevet et anliggende tech råder over

En bog som vi virke­lig kan anbe­fale, og som giv­er et fan­tastisk ind­b­lik i techvirk­somhed­ernes bagvedliggende for­ret­ningsmod­eller, og hvilken betyd­ning de har for men­nes­kets frie vilje.

Vi har ube­v­idst tilladt at gøre vores liv, herun­der også vores børns barn­dom til en kom­mer­ciel vare der han­dles, hvor tid, opmærk­som og nærvær han­dles på en ure­g­uleret markedsplads.

og techin­dus­trien sky­er ingen midler ift. at installere meget kraft­fulde adfærds­de­signs som fasthold­er og manipulerer.

Effek­ten er naturligvis, at vi til dels har gjort vores børns barn­dom til et anliggende techin­dus­trien råder over.

Og i min­dre grad et anliggende til dem som har for­stand på hvad en god barn­dom inde­bær­er — nem­lig pæd­a­goger, lærere og forældre.

Vores klienter flygter fra ubehag gennem spil og sociale medier — bagsiden er at de også flygter fra meningsfuldhed

Det er et skjul fra tris­thed, angst og stress, men bivirknin­gen er, at det også er et skjul fra kærlighed, sociale rela­tion­er, fysisk kon­takt, et arbe­jds- og studieliv.

Vi taler med mænd, hvor gamin­gen ikke læn­gere er sjov og spas, men er et skjul fra alle ube­hagelige følelser, men derved også et skjul fra alt det meningsfulde.

Vi forsøger at hjælpe unge mænd som er faret vild i gamin­gens farverige univers.

Vi hjælper ved ved at tale ind i værens mening.

Hvad bety­der noget for dig i det store billede? Hvem bety­der noget for dig? Hvad bety­der kærlighed og intimitet for dig?

Vi laver visu­alis­er­ingsøvelser, hvor de skal få kon­takt til det menings­fulde og betydningsfulde.

Vi forsøger at hjælpe dem ud af arbe­jd­sløshe­den, og giv­er dem vished om at der er en plads til dem i samfundet.

Vi gør det blandt andet ved at tilbyde et trygt analogt fæl­lesskab, hvor vi træn­er sam­men sup­pleret med psykologsam­taler om værens mening :).

Dansk russisk konference

David Mad­sen skal være hov­ed­taler for denne inter­na­tionale kon­fer­ence om coro­n­aen, og hvad det mas­sive dig­i­tale liv har af betyd­ning for børn og unge.

Coronaens virkelighed og sammenhæng til børns skærmtid

Vi er alle ind­fanget i coro­n­aens uvirke­lige virke­lighed. Det er et vilkår – Ingen ville ønske at være fastlåst i denne fysiske iso­la­tion én dag læn­gere end nødvendigt.

Det er lang­somt ved at gå op for os, hvor hårdt det er for vores men­tale hel­bred at være fysisk isol­eret fra vores nære. Vi er beg­y­n­dt at indse, hvor sølle en erstat­ning Zoom, skype og face­time er ift. det fysiske møde med vores børn, børnebørn og gode venner.

Det samme afsavn gælder børnene. Og børn i Dan­mark har under nor­male omstændighed­er euro­pareko­rd i mindst fysisk samvær med jæv­nal­drende. Ifølge statens insti­tut for folke­sund­hed er det kun 7% 15 årige piger og 13% 15 årige drenge der ses med hinan­den fysisk efter skole.

Dette skyldes i høj grad gam­ing og endeløse scrolls ned af feedet på sociale medi­er. Vi ser sam­tidig også flere og flere unge der bon­ner ud på sta­tis­tikkerne for eksis­ten­tielle diag­noser som stress, angst og depression.

Det koster på den men­tale hel­bred­skon­to at udskifte sit sociale fæl­lesskab fra et fysisk-socialt til et dig­i­talt-socialt fællesskab.

Hvis alarmk­lokkerne ikke ringer nu, så er man enten i lom­men på spil­pro­du­cen­terne, face­book, google eller microsoft, eller også er man ual­min­delig blåø­jet og man­gler blik for det lev­ede livs påvirkn­ing på vores psykiske velbfindende.

Denne tid må have lært os alle, at vi ikke kan over­lade vores børn til et virtuelt fæl­lesskab, for børn har de samme behov for fysisk kon­takt som vi vok­sne har.

Vi må huske at denne tid aldrig vil blive glemt. Den vil for altid stå stærkt i vores hukom­melse. Der­for er det også en oplagt tid at skabe nogle stærke min­der sam­men som familier.

 

Foredrag om computerspilsafhængighed og sociale medier på Sengeløse skole

David Mad­sen var i dag på Sen­geløse skole, hvor han blev mødt af godt 100 fjerde og femte klass­er. Det var en nærmest magisk oplevelse. Og én ting blev ganske syn­lig. Børn i den alder har et reflek­sion­sniveau og en klarhed over hvad de vil med deres liv, som vi vok­sne bør lytte langt mere til.

Alt fra Snapchat til youtube og Fort­nite var gen­stand for utal af timer for næsten samtlige elever. De ville dog også gerne mange andre ting med deres liv, men com­put­eren stjal mulighe­den her­for. Én ville ride på sin hest hvis det ikke var for skær­men, én ville tage til fød­sels­dags­fest for­di det var rart, én ville se hånd­bold­kamp med sin far hvis det ikke var for skærmen.

Com­put­eren stod desværre for ofte i vejen for at de kunne afse tid til netop disse oplevelser.

De mente, at deres foræl­dre skulle tage et langt større ans­var for hvor meget skærm de måtte se.

Elev­erne nåede selv frem til, at de vil have skærm­frie ånde­huller ved spise­bor­det, i sen­gen og til fød­sels­dags­fester. Det vil vi gerne støtte op omkring, og der­for bed­er vi alle foræl­dre tage et grundigt kig på deres egne skær­m­van­er, og se om de nogensinde står i vejen for gode oplevelser med jeres børn 🙂 Jeres børn vil i hvert fald gerne have oplevelser med jer, men de er faret vil i de farverige og afhængighedssk­abende virtuelle universer.

 

Rigtig god offline aften.

Kh David

David Madsen fra Dabeco skal diskutere computerspilsafhængighed med elever på Sengeløse skole.

Dabeco skal tale til Sen­geløse skole om etiske forhold og com­put­er­spilsafhængighed for fjerde og femte klasser.

David Mad­sen vil præsen­tere sine erfaringer fra Dabeco.

Det er en stor fornø­jelse at få lov til at snakke til de unge selv, og høre ind til deres erfaringer med at spille com­put­er og begå sig på internettet.

 

Dabeco repræsenteres ved foreningen for børn mod angsts arrangement i Roskilde Kommune

Dabeco skal fortælle om blandt andet sam­men­hæn­gen mellem skolevæ­gring, angst og com­put­er­spilsafhængighed i Roskilde kommune.

Der kom­mer til at være flere folket­ingspoli­tikere samt Roskildes borgmester, som alle er nys­ger­rige på hvad vi kan gøre for børn og unge der lid­er af angst.

Dabeco vil forsøge at tale ind i at et liv udelukkende i en 2 dimen­sion­al ver­den gør den fysiske ver­den ukendt, og vi frygter det ukendte.

Vi håber at kunne skærpe poli­tik­ernes opmærk­somhed på fænomenet.

 

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.