Foredrag/workshop til børn

Dabeco tilby­der skol­er og insti­tu­tion­er samt foræl­dregrup­per at forestå fore­drag mhp. at øge kend­sk­a­bet til de virtuelle ver­den­er.

Foredrag/workshop til børn

Dabecos læge og psykolog vil afvikle en mini-work­shop for børn i børne­haver og SFO’er samt andre rel­e­vante aktør­er.

Her vil lægen på en leg­ende måde guide børnene igen­nem hjer­nens opbygn­ing, og de føl­gevirkninger der kom­mer af et stort skærm­for­brug. Børnene får visuelt vist de forskel­lige hjer­neom­råder. Børnene bliv­er ind­draget i, hvor­dan hjer­nen udvikles mest hen­sigtsmæs­sigt og hvilken betyd­ning offline livet har for hjer­nens struk­tur­er.

Kurset vil skabe grobund for et dig­i­talt bør­neo­prør, hvor børnene selv insis­ter­er på nye og sunde dig­i­tale van­er. Måske børnene vil bede foræl­drene lægge deres mobil­er væk når de bruger tid sam­men 🙂

Lægen og psykolo­gen arbe­jder for at hjælpe og guide børn til et liv med natur, fæl­lessk­aber og offline fritidsin­ter­ess­er.