Hvordan støtter vi unge mænd til et meningsfuldt liv med eller uden gaming?

Vi har ful­gt debat­ten om skærm­for­brug, også de kri­tiske. Det er altid skønt at høre hvor­dan folk de gerne vil hjælpe og under­støtte den gode udvikling, og vi vil med afsæt heri gerne fork­lare de inter­esserede hvor­dan vi arbe­jder hos Dabeco.

Vi har (primært) mænd i alderen 12–60 år i for­løb hos os, de fleste er plus 20. ca. 80% tager selv kon­takt til os. Vores tilbud består af indi­vidu­elle sam­taler, grup­pe­for­løb, fam­i­liesam­taler og ikke mindst fit­ness med mind­ful­ness to gange om ugen. Fit­ness foregår i nogle lokaler vi har lejet og der­for har for os selv, for at det skal være trygt og velk­endt at komme til trænin­gen — de skal vide, at de bliv­er mødt med genk­endelse og forståelse af de andre, som også har svært ved at fravriste sig com­put­er­spillenes dra­gende mekanis­mer. Fit­ness vare­tages af to psykologer med idrætsfaglig bag­grund, jeg selv og Rebec­ca Poulsen.

Vi starter trænin­gen på spin­ningscyk­ler hvor vi associer­er til pos­i­tive offline oplevelser. Dette for at styrke de offline-fortællinger de har om sig selv. De får lagt indi­vidu­elle træn­ing­spro­gram­mer og dem som er inter­esserede, får løbende målt deres vægt, deres muskel­pro­cent, fedt­pro­cent og deres krop­salder. De oplever herved at ‘lev­el up’ i den virke­lige verden.

Den gruppe­dy­namik der opstår til vores fællestræn­ing og mind­ful­ness er næsten magisk. De har svært ved at komme i beg­y­n­delsen, men efter blot få gange får de grint og talt og de støt­ter og hjælper hinanden.

Vi træn­er aktuelt op til at lave Stevns kvarte iron­man, og til dem der ikke helt er på det niveau, er det også muligt at tilmelde sig Chris­tian­shavn­er­milen på 7,5 km.

Vi har et samar­be­jde med Unge­hus CPH, så de kan gøre brug af deres tilbud. Det vil sige, at de får mulighed for at struk­turere deres hverdag med mor­gen­mad hver dag fra kl. 09, og derefter temas­port, bræt­spils­dag, frokost og fælles aftens­mad­slavn­ing. En masse sanselige oplevelser som de unge virke­lig vokser af. Sam­talerne beskæftiger sig med de mål og værdier de har i livet, og hvor­dan de kan nærme sig dem.

Mange kom­mer i deres livs form, og får selvtil­lid og tro på, at der er en hylde til dem i sam­fun­det. Den bed­ste med­i­cin vi dog end­nu har set, er når de får en kæreste. Så gør de sig ekstra umage ?

Vi er beg­y­n­dt at få tilt­a­gende hen­ven­delser fra foræl­dre til børn helt ned til 8‑års alderen. Det er ganske rigtigt bekym­rede foræl­dre der tager kon­tak­ten, men bekym­rin­gen går ikke på, at de ser deres børn trives, med hygge og mass­er af socialt sam­spil med jæv­nal­drende. — Grun­den til at foræl­drene er bekym­rede er der­i­mod, at de oplever, at deres børn er blevet pas­sive og ini­tia­tivløse og opgivet samtlige offline inter­ess­er. De ser dem blive mere og mere kede af det og util­passe i sociale sit­u­a­tion­er, som de i øvrigt væl­ger fra, hvis det på nogen måde er muligt. I nogle til­fælde udvikler de en stærk angst. Foræl­drene oplever, at børnene kom­mer med vre­desud­brud så snart skær­men slukkes. Og efter tal­rige kampe, (nogle af dem fysiske) er foræl­drene udmat­tede, frus­trede og i værste fald opgivende.

Foræl­drene aner ikke hvad de skal stille op, og det er der­for vi udviklede en guide med udgangspunkt i førende forskn­ing samt egne erfaringer med over 2 års sam­taleer­far­ing med mål­grup­pen. Kærlige offline hilsner