Gaming og beskæftigelse

Nogle gange, så kan livet som ter­apeut være hårdt. Jeg tror de fleste kan genk­ende følelsen af, at der er tider hvor det er svært at hjælpe andre men­nesker. Disse dage står vi også selv overfor.

Der­for er det så rart når mæn­dene selv udtaler sig.

 

Navn: Sebas­t­ian

Effekt af sam­talerne: 5/5

 

“Alle de gode råd som jeg fik og de gode sam­taler man fik. Det har ændret mit syn på hvor­dan der er at leve og hvad jeg kan gøre for at gøre mit liv bedre”.

 

Et andet mere objek­tivt mål vi kig­ger på er, hvad vores brugere gør med deres liv før og efter opstart i Dabeco.

Inden­for de sen­este to uger er det lykkes 4 unge mænd at komme i arbejde.

Vi har alle været ansat som stresskon­sulen­ter i efter­hån­den en del år, og vi kan sige at et åre­langt fravær fra arbe­jds­markedet er en bety­delig årsag til at ang­sten vokser for at vende tilbage til arbe­jds­markedet igen.

Det er der­for også ret vildt når vores brugere kom­mer i arbe­jde, særligt når man tænker på deres iso­la­tion og fravær fra arbejdsmarkedet.

For selvom trivsel er en forud­sæt­ning for beskæftigelse så kan beskæftigelse også forår­sage trivsel. Det gør et arbe­jd­sliv for­di det opfylder nogle grundlæggende men­neske­lige behov. Det at høre til, det at opleve pro­gres­sion og aspirere mod et bedre sted, det at få struk­tur i sin hverdag.