Nyt foredrag om computerspilsafhængighed og internettets skyggesider

Vi udby­der nu et nyt fore­drag til men­nesker der arbe­jder i psyki­a­trien eller andre behan­dlingsin­sti­tu­tion­er. Fore­draget omhan­dler Gam­ing dis­or­der (com­put­er­spilsafhængighed) som diag­nose, samt inter­net­tets mange skyggesider.

Du kan læse meget mere herom på føl­gnede link.

Fore­drag om gam­ing og inter­net­tets skyg­gesider til for­valt­ninger v. læge og psykolog