Indlæg

Vi tilbyder foredrag om computerspil og skærmforbrug, afhængighed i unge og voksnes liv

I Dabeco men­er vi at alle fag­per­son­er skal være klædt ordentligt på til at tage snakken med deres borg­ere. Der­for har vi beslut­tet at afholde fore­drag om børn, unge og vok­snes skærm­for­brug og gam­ing. Børn, unge og vok­snes skærm­for­brug og com­put­er­spil kan resul­tere i en afhængighed med neg­a­tive føl­ger for skole, arbe­jde samt ven­ner og fam­i­lie.

Vi hjælper fag­per­son­er gen­nem fore­drag til, hvor­dan man tager snakken om skærm­for­brug og en afhængighed­slig­nende adfærd ift. com­put­er­spil­lene.

I 2019 afholdte vi 40 fore­drag for fag­per­son­er der alle var i kon­takt med børn, unge eller vok­sne med et mas­sivt com­put­er­spils­for­brug eller et mas­sivt skærm­for­brug. Det var skol­er, bost­ed­er og for­valt­ninger der havde brug for konkrete værk­tø­jer til at tage snakken om deres brugeres gamin­gliv og gamin­gafhængighed.

Vi afholdte desu­den 4 kurs­er for per­son­aler i fritid­sklub­ber om gam­ing og sociale medi­er. Afhængighed og sundt for­brug.

Vi vil gerne hjælpe mange flere organ­i­sa­tion­er med at få fokus på skyg­gesiderne, men også hvor­dan man tager den menings­fulde sam­tale om skærm­for­bruget.

Gamingpolitikker, skærmregler og digital dannelse — udviklet og nedfældet af unge

De unge men­nesker vi har i for­løb har mange gode bud på, hvor­dan deres foræl­dre og skol­erne kunne have hjulpet dem til sunde gam­ing­van­er. De har også gode bud på hvor­dan poli­tikken omkring inter­net­tets mørke afkroge bør se ud, og hvilke dys­tre hjemmesider som bør være ulovlige for børn. Noget som er højak­tuelt for poli­tikere i Dan­mark.

“4Chan er old news. 8chan er lukket, men der er sub­sider under Red­dit hvor børn ikke bør befinde sig” siger de. “Incels og Braincels kan radikalis­ere vores børn, og algo­rit­mer kan fastlåse en ung i at blive eksponeret for ekstreme hold­ninger, hvilket kan forår­sage at den unge overtager disse hold­ninger”.

Det er nogle fan­tastiske snakke at have med denne gruppe, og vi har der­for beslut­tet os for at disse sam­taler skal afholdes som månedlige grup­pe­sam­taler hvor alle har mulighed for at komme med deres bidrag til hen­sigtsmæs­sige skærm­poli­tikker for børne­fam­i­li­er, skol­er og ter­apeuter og andre ans­varlige.

Vi ser frem til at bringe de første skærm­poli­tikker — ned­fældet og beslut­tet af unge mænd.

Det bliv­er også muligt at få en gamer ud til skol­er, som bliv­er livein­ter­viewet af psykolog, David Mad­sen om sund gam­ing og skærm­for­brug.

Vi glæder os til 2020.

Nyt foredrag om computerspilsafhængighed og internettets skyggesider

Vi udby­der nu et nyt fore­drag til men­nesker der arbe­jder i psyki­a­trien eller andre behan­dlingsin­sti­tu­tion­er. Fore­draget omhan­dler Gam­ing dis­or­der (com­put­er­spilsafhængighed) som diag­nose, samt inter­net­tets mange skyg­gesider.

Du kan læse meget mere herom på føl­gnede link.

Fore­drag om gam­ing og inter­net­tets skyg­gesider til for­valt­ninger v. læge og psykolog

 

 

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.