Invitation fra Aarhus Byråd — Ekspert i børn og unges mentale og fysiske sundhed og sammenhængen til det digitale liv

Aarhus Byråd har anmod­et om, at få en psykolog ind i deres ekspert­gruppe om teknolo­giens ind­fly­delse på børn og unges men­tale sundhed.

David Mad­sen har takket ja til at vare­tage denne rolle, og vil for alt i ver­den arbe­jde hårdt for at børn og unge sikres et godt og sundt liv i det fysisk-sociale rum. Det som vi har set i de sid­ste ti år er, at børn og unges primære sociale are­na er rykket grad­vist over på de dig­i­tale plat­forme, og det har betyd­ning for børnenes trivsel.

93% piger på 15 år og 87% drenge bruger ikke tid med deres ven­ner fysisk efter skole.

Under 25% er fysisk aktive en time om dagen.

Børn sover i gen­nem­snit én time min­dre end de gjorde i 80’erne.

Vi ser sam­tidig en stign­ing af børn og unge som udvikler angst, stress og depres­sion samt ensomhed.

Hvis vi ikke beg­y­n­der at rette blikket mod det liv de unge bliv­er tilbudt, og hvilket liv de lever vil vi ikke forstå denne udvikling til fulde.

Det er længe stået lysende klart for psykologer, lærere, pæd­a­goger, at der er en direk­te sam­men­hæng mellem den måde vi lever liv på og den måde vores følelses- og tanke­liv udtrykker sig.

At vi har tilladt det dig­i­tale liv at erstat­te et fysisk-socialt liv har store kon­sekvenser for alle, men særligt børn og unge er hårdt ramte for­di de stadig er i gang med at finde deres væren i ver­den. De skal støttes i, at få tilbudt flere fysisk-sociale rum, hvori deres væren i ver­den kan blive anerk­endt og udviklet.

I Dabeco hilser vi det velkom­ment, at Aarhus Byråd har beslut­tet at ind­drage vores arbe­jde. David ser frem til at arbe­jde med kom­pe­tente kol­le­gaer omkring dette felt, og håber at nå frem til trivsels­frem­mende forslag til gavn for alle børn og unge i Aarhus kommune.

 

Fra invi­ta­tio­nen fremgår følgende:

Et af emn­erne er min­dre psykisk sårbarhed.
Dette meget brede emne er snævret ind, så udval­get i sit arbe­jde primært vil have fokus på teknolo­giens – særligt de sociale mediers — rolle i forhold til psykisk sår­barhed. Eksponer­ings- og præs­ta­tion­skul­turen udfor­dr­er den fly­dende grænse for, hvornår børnene og de unge ”er på” og hvornår de ”hold­er fri”. Hov­ed­fokus er på børnene og de unge, men udval­get vil også bel­yse, hvilken rolle de vok­sne omkring børnene og de unge spiller.
Målet er, via 6–7 møder frem mod som­meren 2020, at nå frem til en poli­tik for området og/eller forslag til konkrete tilt­ag vi kan sætte i værk i Aarhus. Du kan læse lidt mere om arbe­jdet i det med­sendte udkast til kom­mis­so­ri­um. Det skal nævnes, at der netop er tale om et udkast, og at det endelige kom-mis­so­ri­um for arbe­jdet først ved­tages, når udval­get er fuldtalligt.