WHO angiver at computerspilsafhængighed skal anerkendes som klinisk lidelse

WHO har angivet com­put­er­spilsafhængighed som en diag­nose i den nye diag­nose­man­u­al. Kom med bag kam­er­aet når David Mad­sen beskriv­er hvad der lig­ger i denne diagnose.

40% af unge mellem 13–19 år spiller i gen­nem­snit mere end 5 timer dagligt. Her­til kom­mer der 1,5–2 timers mobil­for­brug. Det er næsten 7 timers skærm­for­brug dagligt.

Der­til er det kun 10% af piger mellem 10–15 år der opfylder sund­hedsstyrelsens anbe­falinger for fysisk aktivitet og kun 17% af drenge.

Vi er nødt til at anerk­ende at måden vi lever liv på udtrykker sig gen­nem vores følelses­liv. Og et liv afskåret fra fysisk kon­takt med omver­den med­før­er eksis­ten­tielle kris­er som stress, angst og depression.

Active Healthy Kids — forskn­ing under syd­dan­sk uni­ver­sitet kalder stillesid­dende adfærd i form af com­put­er­spil, inter­net­for­brug og TV for en sund­hedsskadelig adfærd.

Vi er end­nu ikke så robo­t­i­fi­cerede at vi kan leve et liv primært i en 2 dimen­sion­al verden.