Indlæg

Sankt Helene børnehus og fritidsordning er certificeret i sund skærmpolitik

Det er med stolthed, at vi nu kan kalde Skt. Helene Børne­hus og Fritid­sor­d­ning for insti­tu­tion­er, cer­ti­fi­ceret i sund skærm­poli­tik. En cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik giv­er foræl­dre mulighed for at se, hvilken skærm­poli­tik den enkelte insti­tu­tion har ved­taget. Det vil sige, at børne­huset tilby­der foræl­dre mulighed for at få ind­b­lik i de overve­jelser insti­tu­tio­nen har haft i forhold til børnenes skærmforbrug.

I Dabeco er det i vores inter­esse at støtte insti­tu­tion­er i at ved­tage en skærm­poli­tik, der opfylder insti­tu­tio­nens pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger sam­tidig, med at skærm­poli­tikken ved­tages på et oplyst grund­lag. Skærm­poli­tikken fremgår på den cer­ti­fi­cerede insti­tu­tions hjemme­side lige­som et sam­let overb­lik over cer­ti­fi­cerede insti­tu­tion­er fremgår på Dabecos hjemme­side. Således imødekom­mer vi de mange foræl­dre, der har en oprigtig inter­esse i børnenes skærmforbrug.

En cer­ti­fi­cer­ing stiller ligeledes krav om, at insti­tu­tio­nen skal have skærm­for­brug på dag­sor­de­nen både til foræl­dremøder og per­son­alemøder. Dette skyldes vigtighe­den af, at man som insti­tu­tion aktivt tager still­ing til børnenes for­brug af skærm og andre stillesid­dende aktiviteter. Dette gælder både i læringssam­men­hænge og i børnenes fritid.

Active Healthy Kids som er forskn­ing fore­taget af Insti­tut for Idræt og Sund­hed på Syd­dan­sk Uni­ver­sitet, opl­yser at stillesid­dende adfærd, herun­der brug af com­put­er­spil, TV og sociale medi­er, skal betragtes som en selvstændig sund­hedsskadelig prob­lem­still­ing. I Dan­mark eksis­ter­er der for nuværende ingen anbe­falinger for stillesid­dende skærmtid for børn og unge, men i nogle lande, herun­der Cana­da og USA, anbe­faler de at børn og unge mellem 5–17 år ikke bør have mere end 2 timers skærmtid dagligt.

Ver­dens sund­hed­sor­gan­i­sa­tion anbe­faler, at børn fra 0–2 år ikke eksponeres for skærm af nogen art. Børn fra 2–5 år må ifølge WHO’s anbe­falinger kun eksponeres for skærm i 1 time dagligt.

Med denne cer­ti­fi­cer­ing giv­er Skt. Helene børne­hus og fritid­sor­d­ning foræl­drene ind­sigt i hvor­dan, hvor­for og hvornår de anven­der skær­men i børnenes institutionsliv.

 

I kan læse om Skt. Helenes skærm­poli­tik på deres hjemmeside:

 

Eller på Dabecos hjemmeside:

 

Hvis I men­er at jeres insti­tu­tion skal cer­ti­fi­ceres i sund skærm­poli­tik, så tøv ikke med at kon­tak­te os. Det han­dler om dig­i­tal dan­nelse, at skabe sunde ved­varende vaner.

 

Mange kærlige hilsner fra teamet i Dabeco

Skolevægring bunder ofte i computerspilsafhængighed

Det har længe stået klart for os i Dabeco, at com­put­er­spilsafhængighed ofte risik­er­er at med­føre skolevæ­gring. Com­put­er­spilsafhængighed er en epi­de­mi der ram­mer vores børn og unge i en grad som vi aldrig har set før. Com­put­er­spilsafhængighed ram­mer børn og unge og efter­lad­er dem energi­for­ladte, og uden nogen moti­va­tion for at udmærke sig i det virke­lige liv. Skolen bliv­er intet­si­gende, og lek­ti­er bliv­er uoverkom­melige, og til slut vil de ikke i skole.

Skolevæ­gring er da også på alle insti­tu­tion­ers og skol­ers læber i disse tider. Der snakkes om, at skolevæ­gring er et nyop­stået prob­lem der har haft en ekspo­nen­tiel stign­ing i de sidst 5–10 år. Nøjagtig så mange år, som com­put­er­spils­branchen har for­mået at skabe spilplat­forme der ind­fanger børn og unge i dra­gende og magiske universer.

At være afhængig af com­put­er­spil bety­der kort sagt, at ens ver­den bliv­er min­dre. Færre sanselige oplevelser, færre fysiske ven­sk­aber og nærmest ingen offline fritidsin­ter­ess­er. Com­put­er­spillet æder land fra børn og unge.

I takt hermed vokser ang­sten. Angst, for­di den virke­lige ver­den bliv­er fremmed og ukendt. Og vi frygter det ukendte.

Skolevæ­gring bun­der måske i angst eller andet ube­hag, men ang­sten er ofte et direk­te symp­tom på det liv bar­net lever.

Vores spørgsmål lyder på om det er fair over­for børn og unge? Eller skal vi som foræl­dre og fag­pro­fes­sionelle beg­y­n­de at reflek­tere over føl­gevirkningerne af com­put­er­spil og den afhængighed der kom­mer af et ukon­trolleret for­brug af computerspil?

Eller skal vi skabe dig­i­tal dan­nelse gen­nem sunde skærm­poli­tikker i alle skol­er, insti­tu­tion­er og lignende?

Gambling med nutidens barndom og ungdom?

I går havde David Mad­sen fornø­jelsen af, at sid­de i pan­elet til Spille­myn­dighe­dens årlige branchedag. David sad til bor­ds ved to vel­re­flek­terede mænd i form af Johan Eklund fra Cen­ter for Ludo­mani og Jens Mar­t­i­nus, direk­tør fra Odense E‑sport.

Der blev diskuteret gam­bling i gam­ing, hvilket var inter­es­sant, da det kan forstås på to måder. Den første forståelse er, at børn og unge i sti­gende grad gam­bler med skins, køber loot­box­es etc. Denne form for gam­bling skal naturligvis elim­ineres, da ingen børn har fort­jent at blive viklet ind i et univers ikke engang vok­sne kan administrere.

Den anden forståelse af gam­bling er, hvorvidt vi som foræl­dre, fag­per­son­er etc. gam­bler med nuti­dens barn­dom og ung­dom ved at lade børn sid­de så mas­sivt foran en skærm som aktuelt er tilfældet.

En artikel i Berlingske for­t­alte forleden, at 10% af børn mellem 13–19 år sid­der op i mod 5–6 timer dagligt og spiller com­put­er­spil. Her­til kom­mer deres brug af mobil­tele­fon, twitch, youtube, face­book, insta­gram samt de lek­ti­er de skal lave på computeren.

Vi vil gerne stå på mål for en dig­i­tal dan­nelse i samtlige insti­tu­tion­er og skol­er i DK, da vi men­er at sunde skærm­poli­tikker kan mindske risikoen for, at gam­ble med flere børns barndomme.

Tak for en god debat.

Dabeco afholdte 2,5 times workshop for HHX elever

I dag har vi (David Mad­sen og Rebec­ca Poulsen) afholdt work­shop om sociale medi­er og com­put­er­spil. Det foregik på HHX i Hillerød, og det var fascinerende at høre om elev­ernes overve­jelser ift. hvad der udgjorde et sundt skærm­for­brug. Deres reflek­sion­er om dig­i­tal dan­nelse var enestående. De nævnte blandt andet, at en af årsagerne til at mange unge oplever stress i deres hverdag muligvis skyldes den ekstreme sam­men­lign­ing der foregår på de sociale medier.

Adspurgt svarede flere, at de fre­madret­tet ville overve­je om deres brug af sociale medi­er ville med­føre øget livskvalitet sam­tidig med at de ville tage alle noti­fika­tion­er af deres devices.

Ift. com­put­er­spils­for­bruget kendte flere én som spillede i en grad der betød at skolen blev neg­ligeret eller deres fritidsin­ter­ess­er blev lagt på hylden. Vi fik der­fra en god snak om, hvad man kan gøre som ven eller søsk­ende for at støtte op omkring et liv i den virke­lige verden.

Tusind tak til de mange dygtige og vel­re­flek­terede unge men­nesker. Sand fornø­jelse at tale med de sande eksperter.

Kh David og Rebecca

Danmarks første institution med certificering i sund skærmpolitik

Sankt Helene Fritid­sor­d­ning og børne­hus har val­gt at blive cer­ti­fi­ceret som de første insti­tu­tion­er i Danmark.

Sankt Helene har i det for­gangne halve år haft et skær­pet fokus på børnenes skærmtid. Dette kom sig af, at børnene – særligt dren­gene – fra mellemtrin­net, oftere og oftere val­gte fæl­lessk­a­bet om efter­mid­da­gen fra, til fordel for at gå hjem og spille online.

Line Kjøller, der er led­er fortæller : ” Som fag­pro­fes­sionelle oplevede vi, at vi kom til kort. Vi havde ikke viden nok om den virtuelle ver­den ungerne val­gte til og havde brug for, at få en fælles afsæt og sprog i fæl­lesskab med foræl­drene. Første step var et fore­drag med psykolog, David Mad­sen og læge, Cecilie Fed­er­spiel fra Dabeco som hen­vendte sig til både foræl­dre og lærere og pæd­a­goger. Herefter var det helt naturligt at tage næste skridt – den egentlige certificering.”

David Mad­sen fra Dabeco fortæller: ”Vi har i det for­gangne år oplevet en stor stign­ing af hen­ven­delser fra særligt fritid­sor­d­ninger, idræt­sklub­ber og folkeskol­er, som efterl­yser viden om skærmes påvirkn­ing af børn og unges men­tale, sociale og fysiske sund­hed. På denne bag­grund har vi udviklet en cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik, som tilby­der pæd­a­goger og andre fag­pro­fes­sionelle den nyeste viden om com­put­er­spil, sociale medi­er og andet skærm­for­brug blandt børn og unge. Således er hen­sigten at støtte insti­tu­tion­erne i at ved­tage en skærm­poli­tik på et oplyst grund­lag. En skærm­poli­tik som imødekom­mer den enkelte insti­tu­tions pæd­a­gogiske målsætninger.

I Dabeco ser vi frem til at cer­ti­fi­cere den første insti­tu­tion i Dan­mark. Vi har ambi­tion­er om at dig­i­talt danne hele Dan­marks børneområde

Dabeco afholdte foredrag for tre 3–4 klasser på Frederiksberg og derefter gik turen til Christiansborg

Det har været en lang og inter­es­sant dag for Dabeco, som start­ede dagen med at afholde fore­drag for fire 3–4 klass­es elever på Gruntvigsskolen på Fred­erik­berg. End­nu engang fandt vi, at selv børn i 3 og 4 klasse synes at de bruger alt for meget tid på com­put­er­spil og sociale medi­er. Som de nævnte, så ville de ofte hellere  være i haven og spille fod­bold. Få gjort nogle af de ting som de ofte snakker med deres ven­ner om. Være mere sam­men med deres søsk­ende. Men com­put­eren synes at stjæle deres tid.

Vi snakkede heru­dover også om, hvis ans­var det er. Og her var der ret stor enighed blandt grup­pen. Børnene mente at det var deres eget ans­var, at få slukket com­put­er­spil­lene. Der var dog en kvik ung fyr som for­sigtigt rækkede hån­den op og spurgte lavmælt “Kunne com­put­er­spilsud­viklerne også have et ansvar?”.

Til det er svaret ja, og til alle foræl­dre derude, så vid at jeres børn har et helt liv de gerne vil leve foru­den deres com­put­er­spil. De er blot blevet blæn­det af de farverige universer.

 

Anden del af dagen gik med at være på Chris­tians­borg, hvor David Mad­sen blandt andet hørte Man­fred Spitzer holde oplæg om skærmenes betyd­ning for børn og unges læring og trivsel. Det var tankevækkende resul­tater han fremviste.

Herefter var der pan­elde­bat, og end­nu engang måtte man sande, at poli­tikere ser det som en alt for stor opgave at skærme vores børn mod skærm. Vi men­er at børn ikke blot har ret til et liv med fysiske rela­tion­er, stærke ven­sk­aber og mass­er af offline fritid­sliv. De har krav på det. Det men­er deres foræl­dre heldigvis også.

Der­for har vi udviklet en Bæredygtig skærm­poli­tik til alle skol­er der del­er idéen om, at sund­hed han­dler om nærvær, samvær og et rigt offline liv.

I kan læse mere om den Bæredygtige skærm­poli­tik her