“Samtalerne har ændret mit liv” — Hvordan vi griber en samtale an.

“Sam­talerne har ændret mit liv”.

I det føl­gende vil vi forsøge at skrive lidt om processen.

Vi blev kon­tak­tet af en ung mand som ønskede at løs­rive sig skær­men og beg­y­n­de at investere mere i uddan­nelse, ven­sk­aber og sin partner.

Vores erfar­ing med unge mænd der tager kon­takt til Dabeco er, at de er kom­met så langt væk fra det menings­fulde, at de ikke læn­gere har blik for hvad de ønsker for dem selv.

De er faret vild i et liv — hvor dig­i­tale adfærds­de­signs fasthold­er og styr­er dem rundt i et liv med begrænset mening og man­gel­fuld fysisk kontakt.

Der­for omhan­dler de indle­dende sam­taler om at nå frem til det som for per­so­n­en er meningsfuldt.

Det gør vi ved at stille spørgsmål som:
“Hvad bety­der noget for dig, hvis du mærk­er efter helt inde i hjertet?”

“Der find­es kun et prob­lem for­di det står i vejen for noget vigtigt — Hvad stiller skær­men sig i vejen for som er eksis­ten­tielt vigtigt for dig?”

“Hvilken ung mand ønsker du at være, stå for som men­neske, stå for som ven, som kæreste?”

Efter at han havde fået blik for det eksis­ten­tielt vigtige talte vi om diskurser.
Der find­es nogle normer, uskrevne regler som pass­er godt til majoriteten, men det bety­der ikke at alle kan leve et værdikon­gru­ent liv inden for de rammer.

Det behøver ikke betyde at per­so­n­ens værdier er fork­erte — måske er det diskurs­erne som udforder per­so­n­en i at leve det liv han/hun ønsker.

Efter 4 sam­taler sagde klien­ten “Sam­talerne har ændret mit liv”.

Lidelsen opstår i fraværet — I fraværet af menings­fuld­hed, i fraværet af stærke rela­tion­er, i fraværet af fysisk sund­hed og en god nats søvn.