Måske verdens bedste narrative psykolog bliver medejer i Dabeco

Dabeco har fået en ny mede­jer, og det kan allerede mærkes. Dabeco bliv­er med Rebec­ca Poulsen dygtigere og mere kval­i­fi­ceret til at hjælpe børn, unge og deres fam­i­li­er i et grænseløst virtuelt miljø.

Rebec­ca Poulsen har været med fra Dabeco’s spæde beg­y­n­delse for snart 2,5 år siden. Hun har været ini­tia­tiv­tager til flere foræl­dre­a­rrange­menter og haft en fast rolle som fam­i­liep­sykolog. Fam­i­lierne har altid følt at de er blevet hørt og taget alvorligt for deres prob­le­mer hos Rebec­ca Poulsen. Efter en sam­tale hos Rebec­ca Poulsen føler de at de går hjem med håb for et bedre fam­i­lieliv med plads til offline samvær, og en tro på at de kan gøre noget som fam­i­lie for at støtte deres barn til et bedre og mere menings­fuldt liv. Et liv med fysiske ven­sk­aber, offline oplevelser samt nærvær og omsorg.

Rebec­ca Poulsen vil tage Dabeco til nye land­sk­aber. Hun arbe­jder på at skabe et tilbud til men­nesker for hvem deres SoMe- og online­liv står til hin­der for et liv i overensstem­melse med de ting som er vigtige.

Dabeco har fået ver­dens bed­ste nar­ra­tive psykolog som mede­jer, og det er godt for alle men­nesker der tum­ler med at bal­ancere deres online­liv med deres offlineliv.

(Rebec­ca Poulsen synes det lyder bedre, at blive kaldt part­ner — “Det er mere advokatagtigt” 🙂 ).

Velkom­men til Rebec­ca Poulsen som part­ner og mede­jer i Dabeco.