Rigtig god artikel om børn, computerspil og skærmforbrug af Stella Karina

Foræl­dre har længe efter­spurgt konkrete råd og vejled­ning, og synes at fam­le i blinde. Det er svært at gøre sig klog på hvor meget skærmtid børn kan håndtere før det bliv­er decideret skadeligt for deres psykiske såv­el som deres fysiske sundhed.

Denne artikel skrevet til Pæd­a­gogisk Psykol­o­gisk tidsskrift og som er kom­met i resumé form forsøger Stel­la Kari­na at tydelig­gøre gen­nem forskn­ing og praksiseksempler.

Vi er meget på lin­je med Stel­la Kari­na, hvor­for I kan skrive jer op til vores nyheds­brev og få en gratis foræl­dreguide med anbe­falinger om børns skærmforbrug.

Rigtig god læsning