Dabeco søger ny psykolog

Dabeco (Dansk Behandling for Computerspil- og Onlineafhængighed) søger en autoriseret psykolog på deltid


Om stillingen

Dabeco tilby­der sam­taler og andre ind­satser til børn, unge og vok­sne som har et prob­lema­tisk forhold til com­put­er­spil eller sociale medi­er. Både familie‑, par‑, gruppe- og indi­vidu­elle sam­taler.  

Udover sam­taler tilby­der vi fit­ness to gange om ugen på små lukkede hold samt en ugentlig løbe­tur.  

Vi afhold­er heru­dover hjemme­sam­taler til de børn og unge som har svært ved at for­lade hjem­met. Vi tager med til ungeve­jled­ninger, skriv­er jour­naler samt hold­er møder med kom­muner og andre instanser.  

Desu­den afhold­er Dabeco fore­drag for fag­pro­fes­sionelle, cer­ti­fi­cer­er insti­tu­tion­er i sund skærm­poli­tik, samar­be­jder med kom­muner og andre aktør­er.  

Din rolle bliv­er primært at afholde indi­vidu­elle sam­taler med mål­grup­pen en dag om ugen samt vare­tage fit­ness en aften om ugen.  

Der vil deru­dover være mulighed for at få andre inter­es­sante opgaver, såsom udvikle og afholde fore­drag.  

Der er flek­si­bel arbe­jd­stid, idet du selv tilret­telæg­ger dine sam­tale­for­løb 

Vi tilby­der dig 

 • En dynamisk arbe­jd­splads i en virk­somheds i rivende vækst.  
 • Engagerede kol­leger med et højt fagligt niveau. 
 • En meget cen­tral beliggen­hed i Køben­havn K i smørhul­let mellem Mar­mor Kirken og Kon­gens have 

Vi søger en kol­le­ga som 

 • Er autoris­eret og har erfar­ing med sam­taler med børn, unge og fam­i­li­er, evt. fra beskæftigelsessek­toren eller børne- unge- og fam­i­lieom­rådet. Må gerne have erfar­ing med at skabe sun­dere lev­e­van­er i form af fysisk og men­tal sund­hed. 
 • Eventuelt har erfar­ing med ACT eller den nar­ra­tive metode. 
 • Har lyst til at blive del af en arbe­jd­splads som bræn­der for at gøre en forskel.  
 • Det er en fordel hvis du har køreko­rt, da der kan forekomme sam­taler eller møder ude af huset.  
 • Er solidt fagligt fun­deret og er inter­esseret i at lære mere om com­put­er­spil- og onlin­eafhængighed samt hvor­dan vi arbe­jder i Dabeco. 
 • Kan have 4 sam­taler om dagen.  
 • Har mulighed for og inter­esse i at skalere sin ansæt­telse op på sigt.  
 • Har lyst til at skabe en kar­riere i Dabeco med mange mulighed­er i fremti­den.  
 • Det er et kæmpe plus hvis du har erfar­ing med gam­ing og/eller idræt og bevægelse 

Ansættelsesvilkår 

Løn og ansæt­telsesvilkår aftales ved ansæt­telse og er afhængig af kval­i­fika­tion­er.  

Der vil være en prøvepe­ri­ode på 3 måned­er.  

Ansøgningsfrist 

Vi skal have din ansøgn­ing sen­est fredag den 22. marts.  

Vi hold­er ansæt­telses­sam­taler løbende.  

Børne- og straffeattest 

Vi ind­hen­ter børne- og straf­feat­test i forbindelse med din ansæt­telse.  

Send din ansøgning 

Send din ansøgn­ing og CV til rebecca@dabeco.dk.