Indlæg

Ny forældreguide til sunde gamingvaner

Dabeco ApS vil gerne tilbyde alle fam­i­li­er sunde gamingvaner.

Vi tror på at et liv skal være fyldt med offline oplevelser — oplevelser som end­nu opnås i den virtuelle verden.


Dabeco søger ny psykolog

Dabeco (Dansk Behandling for Computerspil- og Onlineafhængighed) søger en autoriseret psykolog på deltid


Om stillingen

Dabeco tilby­der sam­taler og andre ind­satser til børn, unge og vok­sne som har et prob­lema­tisk forhold til com­put­er­spil eller sociale medi­er. Både familie‑, par‑, gruppe- og indi­vidu­elle sam­taler.  

Udover sam­taler tilby­der vi fit­ness to gange om ugen på små lukkede hold samt en ugentlig løbe­tur.  

Vi afhold­er heru­dover hjemme­sam­taler til de børn og unge som har svært ved at for­lade hjem­met. Vi tager med til ungeve­jled­ninger, skriv­er jour­naler samt hold­er møder med kom­muner og andre instanser.  

Desu­den afhold­er Dabeco fore­drag for fag­pro­fes­sionelle, cer­ti­fi­cer­er insti­tu­tion­er i sund skærm­poli­tik, samar­be­jder med kom­muner og andre aktør­er.  

Din rolle bliv­er primært at afholde indi­vidu­elle sam­taler med mål­grup­pen en dag om ugen samt vare­tage fit­ness en aften om ugen.  

Der vil deru­dover være mulighed for at få andre inter­es­sante opgaver, såsom udvikle og afholde fore­drag.  

Der er flek­si­bel arbe­jd­stid, idet du selv tilret­telæg­ger dine sam­tale­for­løb 

Vi tilby­der dig 

 • En dynamisk arbe­jd­splads i en virk­somheds i rivende vækst.  
 • Engagerede kol­leger med et højt fagligt niveau. 
 • En meget cen­tral beliggen­hed i Køben­havn K i smørhul­let mellem Mar­mor Kirken og Kon­gens have 

Vi søger en kol­le­ga som 

 • Er autoris­eret og har erfar­ing med sam­taler med børn, unge og fam­i­li­er, evt. fra beskæftigelsessek­toren eller børne- unge- og fam­i­lieom­rådet. Må gerne have erfar­ing med at skabe sun­dere lev­e­van­er i form af fysisk og men­tal sund­hed. 
 • Eventuelt har erfar­ing med ACT eller den nar­ra­tive metode. 
 • Har lyst til at blive del af en arbe­jd­splads som bræn­der for at gøre en forskel.  
 • Det er en fordel hvis du har køreko­rt, da der kan forekomme sam­taler eller møder ude af huset.  
 • Er solidt fagligt fun­deret og er inter­esseret i at lære mere om com­put­er­spil- og onlin­eafhængighed samt hvor­dan vi arbe­jder i Dabeco. 
 • Kan have 4 sam­taler om dagen.  
 • Har mulighed for og inter­esse i at skalere sin ansæt­telse op på sigt.  
 • Har lyst til at skabe en kar­riere i Dabeco med mange mulighed­er i fremti­den.  
 • Det er et kæmpe plus hvis du har erfar­ing med gam­ing og/eller idræt og bevægelse 

Ansættelsesvilkår 

Løn og ansæt­telsesvilkår aftales ved ansæt­telse og er afhængig af kval­i­fika­tion­er.  

Der vil være en prøvepe­ri­ode på 3 måned­er.  

Ansøgningsfrist 

Vi skal have din ansøgn­ing sen­est fredag den 22. marts.  

Vi hold­er ansæt­telses­sam­taler løbende.  

Børne- og straffeattest 

Vi ind­hen­ter børne- og straf­feat­test i forbindelse med din ansæt­telse.  

Send din ansøgning 

Send din ansøgn­ing og CV til rebecca@dabeco.dk. 


Danmarks første institution med certificering i sund skærmpolitik

Sankt Helene Fritid­sor­d­ning og børne­hus har val­gt at blive cer­ti­fi­ceret som de første insti­tu­tion­er i Danmark.

Sankt Helene har i det for­gangne halve år haft et skær­pet fokus på børnenes skærmtid. Dette kom sig af, at børnene – særligt dren­gene – fra mellemtrin­net, oftere og oftere val­gte fæl­lessk­a­bet om efter­mid­da­gen fra, til fordel for at gå hjem og spille online.

Line Kjøller, der er led­er fortæller : ” Som fag­pro­fes­sionelle oplevede vi, at vi kom til kort. Vi havde ikke viden nok om den virtuelle ver­den ungerne val­gte til og havde brug for, at få en fælles afsæt og sprog i fæl­lesskab med foræl­drene. Første step var et fore­drag med psykolog, David Mad­sen og læge, Cecilie Fed­er­spiel fra Dabeco som hen­vendte sig til både foræl­dre og lærere og pæd­a­goger. Herefter var det helt naturligt at tage næste skridt – den egentlige certificering.”

David Mad­sen fra Dabeco fortæller: ”Vi har i det for­gangne år oplevet en stor stign­ing af hen­ven­delser fra særligt fritid­sor­d­ninger, idræt­sklub­ber og folkeskol­er, som efterl­yser viden om skærmes påvirkn­ing af børn og unges men­tale, sociale og fysiske sund­hed. På denne bag­grund har vi udviklet en cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik, som tilby­der pæd­a­goger og andre fag­pro­fes­sionelle den nyeste viden om com­put­er­spil, sociale medi­er og andet skærm­for­brug blandt børn og unge. Således er hen­sigten at støtte insti­tu­tion­erne i at ved­tage en skærm­poli­tik på et oplyst grund­lag. En skærm­poli­tik som imødekom­mer den enkelte insti­tu­tions pæd­a­gogiske målsætninger.

I Dabeco ser vi frem til at cer­ti­fi­cere den første insti­tu­tion i Dan­mark. Vi har ambi­tion­er om at dig­i­talt danne hele Dan­marks børneområde

En guide til forældre — sådan sikrer du sunde gamingvaner for dit barn

Vi vil gerne tilbyde alle børn, unge og vok­sne en mulighed for at fremti­den også skal huskes for offline samvær, fritid­sak­tiviteter samt nærvær og omsorg. Der­for vil vi gerne tilbyde at alle fam­i­li­er kan hente denne fold­er med anbe­falinger til sunde gam­ing­van­er i børns liv. Vi håber at mange får gavn af denne folder.

Hvis I er fag­pro­fes­sionelle og møder denne prob­lematik er I velkomne til at printe den ud og give til foræl­dre og andre interessenter.

Guiden er sat op som en folder.

Rigtig god offline weekend 🙂

 

 

 

Dabeco var til Nordic Psychology Conference

David Mad­sen var i dagens anled­ning repræsen­teret ved Nordic Psy­chol­o­gy Con­fer­ence, hvor han for­t­alte om computerspilsafhængighed.

Det var en fornø­jelse at høre de mange kur­sis­ters indspark, og jeg er sikker at der er en stor opmærk­somhed blandt nyud­klækkede psykologer i hele nor­den omkring fænomenet.

Vi må tage still­ing til hvilken ver­den vi ønsker at bidrage til som psykologer, og her gav kur­sis­terne deres bekym­ringer til kende men også deres vil­je til at være opmærk­som på at hjælpe unge men­nesker ud af com­put­er­spillenes jerngreb.