Indlæg

Bliver vi syge af et liv bag en skærm? Ifølge David Madsen, Ja.

Bliv­er vi syge af et liv der udelukkende foregår bag en skærm. Mit svar er ja!
Der­for vil David fortælle om sin kon­tordag i dag (ja, han anerk­ender at det var en af de bedre dage på kontoret).
Første unge mand (haft ham i for­løb i godt 8 måned­er) er netop blevet fuldt raskmeldt. Han har desu­den fået en kæreste. Første gang i 8 år at han indgår i en roman­tisk relation.
Den anden unge mand (haft i for­løb i godt et år) er for nyligt trap­pet ud af sine anti­de­pres­siv­er — Han havde et par uger hvor han følte kon­stant uro, men har i de for­gangne to uger fået større kon­takt til de ydre pol­er af sit følelsesliv.
Den sid­ste sam­tale var med en sags­be­han­dler, der fortæller at det er første gang i to år at de har kunne få kon­takt med en ung fyr de netop har sendt i forløb.
Min pointe:
Vi skal se på hvorvidt vi lever et liv som er kon­gru­ent til det som er væsentligt for os. Invester­er vi i de men­nesker som bety­der noget? For­mår vi at være det men­neske vi ønsker at være? Pass­er vi på os selv som en vi hold­er af?
Er det nemt? nej, men vi kan lære at rumme og give plads til de svære tanker og følelser som livet for­vold­er os, sam­tidig med at gøre de ting som er vigtige.
Hvis ikke vi gør det, så kan vi fort­sætte med at med­i­cinere og sygemelde i en uendelighed.

Dansk-russisk konference om børn og unges skærmforbrug under Covid-19

Gratis for alle der tilmelder sig ?

David Mad­sen er main­speak­er til denne dan­sk rus­siske kon­fer­ence — med åbn­ingstale af folket­ingspoli­tik­er, Mar­tin Lide­gaard og den rus­siske folket­ingskan­di­dat Evgenij Prjiamakov.
David har fornø­jelsen af, at debat­tere børns og unges skærm­for­brug under covid-19.

25.09 14.00–20.00 Vester Voldgade 11, Copen­hagen, Denmark.

“There is a ten­den­cy for us pro­fes­sion­als and par­ents to believe that young peo­ple vol­un­tar­i­ly choose to sit in front of a screen as much as possible.
We do not look at the mas­sive behav­ioral psy­chol­o­gy designs that are installed in all kinds of online platforms.
Young peo­ple need more than any­one else the joy of phys­i­cal inter­ac­tion with peers, a play­ful life in nature, and a deep con­nec­tion with fam­i­ly and friends.
But with the mas­sive screen use — all of these basic devel­op­men­tal com­po­nents in a childs life are being threat­ened by a phys­i­cal- iso­lat­ed life in front of a screen.
And we know what hap­pens with young­sters when they neglect what real­ly mat­ters to them.

It’s called depres­sion, lone­li­ness and stress”.

https://belbooks.wixsite.com/covid-19-danmark/post/consequences-of-digital-life-during-covid-19-social-isolation-time

Konference ved Sundhedsstyrelsen

Sund­hedsstyrelsen vil have fokus på børn og unges skærm­liv. Der­for er David Mad­sen blevet inviteret til at debat­tere skær­mafhængighed med dygtige fagpersoner.

Helsinge realskole

Helsinge real­skole har fået en cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik. Det bety­der at skolen har stort fokus på børnenes dig­i­tale vaner.

Interview om mobilvaner med Iform

Mobil­van­er er blevet hot top­ic. Flere og flere har et usundt forhold til deres mobil­tele­fon. For­di en stor del af Dabecos arbe­jder omhan­dler skyg­gesiderne ved et mas­sivt skærm­for­brug og hjælper men­nesker der har et over­drevent eller afhængighed­slig­nende forhold til deres mobil­tele­fon — vil Iform inter­viewe os om vores arbejde

Nødebogård — bosted

Vi afholdte fore­drag om gam­ing, og Sociale medi­er i sår­bare unges liv

Oplæg hos Aarhus Byråd

I stedet for fokus på skær­men, så lad os se på hvad skærmti­den koster på andre livs­domæn­er. Det står tydeligt i al forskn­ing og prak­sis, at børn og unge i høj grad bruger skær­men alene frem for at være fysisk aktive sammen.
Og det koster på bar­nets trivsel. For intet barn kan holde til at sid­de fysisk isol­eret foran en skærm for mange timer dagligt.

Men gam­ing og sociale medi­er har også med­ført en struk­turel udfor­dring, og den hed­der sig, at særligt SFO’er og klub­ber oplever et frafald af unge pga. skær­mens dra­gende kræfter. De unge bliv­er sim­pelthen meldt ud.

Vores ønske til poli­tik­erne lød helt konkret på, at vi skal sikre sunde offline fæl­lessk­aber, hvor børn og unge er fysisk aktive sam­men. Foræl­drene skal have blik for, hvad det koster når deres børn tager direk­te hjem efter skole for at sid­de på værelset og spille com­put­er — frem­for at være fysisk sam­men i SFO’en eller klubben.

Desu­den lød vores bud­skab på, at infor­ma­tion om adfærds­de­signs og algo­rit­mer skulle blive alment kendt. For­di det hele stjæler tid, og tid er også barndom/ungdom og voksenliv.

Det var en stor fornø­jelse at holde dig­i­talt oplæg for Udval­get for min­dre psykisk sår­barhed med fokus på teknologi­for­brug ved Aarhus Byråd i dag.

Hvorfor vil vi gerne have et e‑sportslokale?

Hvor­for vil vi gerne have et e‑sportslokale?

I sid­ste uge var vi på et bost­ed for at tale gam­ing, sociale medi­er og skærm­for­brug i sår­bare unges liv. Bost­edet ønskede blandt andet at få et blik på de opmærk­somhed­er der kunne være for­nuftige at have i forbindelse med, at etablere et e‑sportslokale til beboerne.

Det er nem­lig helt afgørende, at der er grundi­ge pæd­a­gogiske overve­jelser for­bun­det hermed.
I per­son­ale­grup­pen kan man blandt andet stille sig selv føl­gende spørgsmål:
— Hvor­for vil vi gerne have et e‑sportslokale?
— Hvilket pæd­a­gogisk eller læringsmæs­sigt for­mål skal der være for­bun­det til bru­gen af e‑sporten?
— Hvor­dan vil vi gerne bruge e‑sporten til at fremme disse pæd­a­gogiske målsætninger?
— Hvad skal beboerne spille, og hvorfor?

Herefter er det vigtigt at eval­uere ind­sat­sen. Det kan man gøre ved at stille føl­gende spørgsmål:

Hvor­dan gik afviklingen?
Hvad fun­gerede godt?
Hvad kunne vi gøre bedre?

Dejligt og skønt at høre de mange dygtige pæd­a­gogiske overve­jelser der var for­bun­det med at bruge skærm aktivt i det socialpæd­a­gogiske arbejde.

Skærmafhængighed som konsekvens af corona

Der er opstået et andet prob­lem i køl­van­det på denne krise, nem­lig en total fri­givelse af gam­ing og endeløse scrolls ned af SoMe-feedet. Ver­dens største spilplat­form, Steam, har netop annon­ceret ver­den­sreko­rder på flest spillere online samtidig.

Vi hør­er fra unge, at der bliv­er spillet 24 timer i døgnet, og der altid er andre unge online. Også kl. 3 om natten.

Og mens nogle medieforskere råber i kor om, at nu er tiden inde til at lade børnene og de unge få fri leg på skærmene, så hør­er vi også en række sund­hedsfag­folk der råber; ”husk nu de sunde van­er”. Det er nem­lig os sund­hedsfag­folk der ser de util­sigt­ede kon­sekvenser af et mas­sivt skærm­for­brug blandt de unge.

Du har muligvis ikke et valg ift. hvad der sker som følge af Covid 19, men du har et valg over, hvor meget rekreativ skærmtid du tillad­er under denne krise.

Dette er dit barns frem­tidi­ge van­er, som du har en ind­fly­delse på lige nu. Og vi ved, at ekstra skærm­timer kan føre til usunde skær­m­van­er senere i livet.

Husk, at denne tid aldrig vil blive glemt. Den vil altid stå stærkt i hukom­melsen. Der­for er det måske vigtigere nu end nogensinde at overve­je hvilke min­der du ønsker at huske tilbage på. Dette er en oplagt tid til at trykke på pausek­nap­pen. Selvom ingen ville ønske sig denne krise, så kom­mer der en gave med. Nem­lig tid sammen.

Coronaens virkelighed og sammenhæng til børns skærmtid

Vi er alle ind­fanget i coro­n­aens uvirke­lige virke­lighed. Det er et vilkår – Ingen ville ønske at være fastlåst i denne fysiske iso­la­tion én dag læn­gere end nødvendigt.

Det er lang­somt ved at gå op for os, hvor hårdt det er for vores men­tale hel­bred at være fysisk isol­eret fra vores nære. Vi er beg­y­n­dt at indse, hvor sølle en erstat­ning Zoom, skype og face­time er ift. det fysiske møde med vores børn, børnebørn og gode venner.

Det samme afsavn gælder børnene. Og børn i Dan­mark har under nor­male omstændighed­er euro­pareko­rd i mindst fysisk samvær med jæv­nal­drende. Ifølge statens insti­tut for folke­sund­hed er det kun 7% 15 årige piger og 13% 15 årige drenge der ses med hinan­den fysisk efter skole.

Dette skyldes i høj grad gam­ing og endeløse scrolls ned af feedet på sociale medi­er. Vi ser sam­tidig også flere og flere unge der bon­ner ud på sta­tis­tikkerne for eksis­ten­tielle diag­noser som stress, angst og depression.

Det koster på den men­tale hel­bred­skon­to at udskifte sit sociale fæl­lesskab fra et fysisk-socialt til et dig­i­talt-socialt fællesskab.

Hvis alarmk­lokkerne ikke ringer nu, så er man enten i lom­men på spil­pro­du­cen­terne, face­book, google eller microsoft, eller også er man ual­min­delig blåø­jet og man­gler blik for det lev­ede livs påvirkn­ing på vores psykiske velbfindende.

Denne tid må have lært os alle, at vi ikke kan over­lade vores børn til et virtuelt fæl­lesskab, for børn har de samme behov for fysisk kon­takt som vi vok­sne har.

Vi må huske at denne tid aldrig vil blive glemt. Den vil for altid stå stærkt i vores hukom­melse. Der­for er det også en oplagt tid at skabe nogle stærke min­der sam­men som familier.

 

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.