Indlæg

Københavns kommune — Socialforvaltningen

Dette oplæg vil lægge vægt på de sår­barhed­er der find­es inden­for autisme­spek­tret, som blandt andet gør at de er særligt draget af et liv i en dig­i­tal ver­den. Herun­der følgende:

 

Børn og unge — kan have særlig svært ved selv, at admin­istrere deres dig­i­tale for­brug — særligt hvis de befind­er sig inden­for autismespektret.

De kan der­for have gavn af, at være i og omkring ans­varlige vok­sne som kan skelne mellem følgende:

1. Bru­gen af dig­i­tale medi­er for­di det øger livskvaliteten
2. Bru­gen af dig­i­tale medi­er for­di det bruges som undgåelse fra svære tanker og følelser
3. Bru­gen af dig­i­tale medi­er for­di techin­dus­trien fasthold­er dem i et loop af beløn­ninger og manip­ulerende designs.

Børn og unge der lig­ger inde­for autisme­spek­tret kan nem­lig være særligt draget af dig­i­tale medier:

1. Struk­tur og forudsige­lighed: Dig­i­tale plat­forme kan tilbyde en vis grad af forudsige­lighed og struk­tur, hvilket kan være beroligende.

Især i virtuelle ver­den­er eller spil kan regler, opgaver og grænser være klart definerede, hvilket kan give en følelse af kon­trol og forståelse.

2. Når det sociale er svært: Dig­i­tale medi­er kan give en mere kon­trolleret og min­dre kom­pleks social inter­ak­tion sam­men­lignet med ansigt-til-ansigt inter­ak­tion­er. Der kan være færre for­vent­ninger til sociale normer og min­dre pres for at opretholde øjenkon­takt, tyde eller forstå ansigt­sudtryk eller kropssprog.
Dig­i­tale plat­forme kan give mulighed for at kom­mu­nikere på en min­dre direk­te måde, gen­nem tekst, billed­er eller anonymitet, hvilket kan føles min­dre overvældende.

3. Dig­i­tale medi­er er ofte visuelt stim­ulerende med farverige billed­er, ani­ma­tion­er og inter­ak­tive ele­menter, hvilket kan være yder­st dra­gende for men­nesker, der er meget visuelt orienterede.

Ejby private børnehaver

David Mad­sen fra Dabeco tager turen til Ejby, hvor han skal snakke småbørn og dig­i­tal trivsel, tilknyt­ning og videre. Læs mere om temaerne nedenfor.

 1. Hvilken betyd­ning har skærm­for­bruget for bar­nets (0–6 år) udvikling, tilknyt­ning og trivsel? 
  1. Her vil I ind­føres i rel­e­vant tilknyt­ning­ste­ori samt biol­o­gisk og men­tal sund­hed og trivsel
 2. Denne del vil foregå via reflek­sion­er og summeøvelser)
 3. Denne del vil foregå ved et oplæg om vigtighe­den af mening samt reflek­sion­søvelser om ”hvilket fam­i­lieliv ønsker vi? Hvornår udfor­dr­er skær­men dette, og hvornår kan skær­men styrke dette familieliv?
 4. Foræl­drenes rolle – Hen­sigtsmæs­sig brug af dig­i­tale medi­er, som foræl­dre, som børn og som familie? 
  1. Her vil I ind­føres i rel­e­vant psykol­o­gisk teori om det menings­fulde familieliv.
 5. Hvor­dan den fag­pro­fes­sionelle kan have en kon­struk­tiv dia­log med foræl­dre om skærme? Hvor­dan foræl­dre kan have en kon­struk­tiv dia­log med sine børn. 
  1. Ind­føring i den svære sam­tale med fokus på sam­taler baseret på Accep­tance and com­mit­ment ther­a­py og nar­ra­tive samtaler
 6. Skærm­for­brug når børnene bliv­er ældre? 
  1. Sta­tis­tik, ind­føring i WHO’s nye diag­nose, skærm­for­brugets betyd­ning for søv­nen samt hvor­dan kan man sikre sin teenag­er et sundt liv – dig­i­talt og analogt.

 

I oplægget vil I tage still­ing til føl­gende, og få konkret viden om disse temaer:

Bør man ind­føre faste skærmtider?

Hvor længe må børn og unge sid­de foran en skærm?

Hvad bety­der skærm­for­brug for børn og unges indlærings- og kog­ni­tive evner?

Hvad er forskellen på virtuel og fysisk leg?

Hvor­dan påvirk­er skærme børn og unges sanselige verden?

Hvad bety­der skærmtid for børn og unges søvn?

Gratis Facebook arrangement med Revolutionen

David Mad­sen giv­er et kort ind­b­lik i sta­tis­tikker for danske unges mediebrug — han fortæller om hvilken kon­sekvens det kan have for et ungt men­neske at udskifte sin analoge ver­den med en dig­i­tal, og hvor­for vi end­nu ikke er så robo­t­i­fi­cerede at vi kan udleve et menings­fuldt og rigt liv primært i en dig­i­tal virkelighed.

FoF nordsjælland — til forældre

Foredrag om børn og børnebørns digitale liv v. psykolog David Madsen

Psykolog, David Mad­sen fra Dabeco tilby­der foræl­dre og bed­ste­foræl­dre at få ind­b­lik i hvor­dan de skaber en stærk kon­takt til deres børn og børnebørn i en dig­i­tal tid.

Både foræl­dre og bed­ste­foræl­dre er i denne tek­nol­o­giske tid­salder udfor­dret på viden om deres børnebørns dig­i­tale inter­ess­er. Ofte kom­mer bed­ste­foræl­dre til kort for­di de ikke er vok­set op i slip­strøm­men på Fort­nite, youtube og Minecraft.

Men børnebørnene har mere brug for bed­ste­foræl­drene nu end nogensinde før, og bed­ste­foræl­dre har over en bred kam mulighed for at berige børnebørnenes liv med gode his­to­ri­er fra et langt liv, svam­pe­ture i skoven, leg i bækken, lang­somhed og andre menings­givende samværsformer.

Bed­ste­foræl­dre har den mest dyre­bar gave et men­neske kan give, nem­lig tid. Noget som mange foræl­dre ikke er forundt i en travl hverdag. Denne gave kan skabe øget livskvalitet for alle børnebørn.

Fore­dra­gene vil blive afholdt på en ind­dra­gende måde med mulighed for at stille spørgsmål og diskutere ”det gode bør­ne­liv” ud fra mange forskel­lige perspektiver.

Disposition for dagens emner:

 1. Ind­sigt i sta­tis­tik om børn og unges dig­i­tale liv
 2. Faglig ind­sigt i algo­rit­mer, adfærds­de­signs, og vanedan­nende skærmforbrug
 3. Ind­sigt i førende udviklingsp­sykol­o­gisk teori og prak­sis –vigtighe­den af bed­ste­foræl­drenes rolle i et barns liv.
 4. Den menings­fulde sam­tale mellem bed­ste­foræl­dre og børnebørn – om det dig­i­tale og det analoge.

Om foredragsholderne:

David Mad­sen er psykolog og stifter af Dan­sk Behan­dling for Com­put­er­spil- og Onlin­eafhængighed. Han er uddan­net psykolog fra Køben­havns Uni­ver­sitet hvor han yder­mere har taget en bach­e­lor­grad i Idræt og Ernæring. Der­til har han en 2 årig efterud­dan­nelse i Accep­tance and Com­mit­ment Ther­a­py. Denne ter­api­form er en effek­tiv og mål­ret­tet metode til at under­støtte det gode og sunde liv og mindske uhen­sigtsmæs­sige livsmønstre.

 

David bliv­er ofte brugt, som ekspert i men­neskers dig­i­tale sund­hed, i offentlige medi­er, herun­der avis­er, aften­showet, god mor­gen DK, Dead­line, TV-avisen, DR-pro­gram­mer og doku­mentar­er. Desu­den bruges han af en lang række fag­ma­gasin­er til at formi­dle psykol­o­gisk teori og prak­sis i forståelsen af børn, unge og vok­snes dig­i­tale for­brug. Han er desu­den med i udval­get for børn og unges teknologi­for­brug ved Aarhus Byråd. David afhold­er desu­den en lang række fore­drag om temaet fysisk og men­tal sund­hed og sam­men­hæn­gen til skærmforbrug.

SSP — landsmøde — gaming og sociale medier

David Mad­sen fra Dabeco gæster SSP’s landsmøde. Her vil han give ind­b­lik i prak­sis­er­faringer med unge men­nesker for hvem gam­ing og livet på de sociale medi­er har med­ført livskris­er. Han vil desu­den tale om, hvor­dan man som fag­per­son kan afhjælpe og guide den unge til et liv med menings­fuld­hed og trivsel.

Foredrag på bostedet Kellersvej

Vi afhold­er fore­drag om børn, unge og vok­snes skærm­for­brug, gam­ing og sociale medier.

Gratis onlinekursus til forældre under Corona — afholdt af Læge og Psykolog

Kære alle

I denne svære tid ved vi hvor hur­tigt skærmtiderne skrid­er. Det har vi stor forståelse for, men vi vil sam­tidig også sikre at børnene ikke udvikler et afhængigheds­forhold til deres gam­ing. Der­for vil vi gerne tilbyde et gratis kur­sus udviklet i samar­be­jde med Minevenner.dk.
Dette kur­sus skulle gerne give grobund for ind­sigt i de farverige uni­vers­er, men også en forståelse for, hvor­for gam­ing kan være risik­a­belt at give los for — og hvor­dan man sikr­er de gode og sunde gamingvaner.

Vi ved at mange vil huske tilbage på denne tid resten af deres liv, og vi vil gerne sikre at der også opstår nogle gode minder.

Ved at tilbyde foræl­dre og fag­per­son­er et gratis onlinekur­sus om det sunde og det afhængighedssk­abende for­brug af gam­ing kan I få held til at udvikle nogle sunde gam­ing­van­er som efter­lad­er plads til fam­i­lieliv­et, skolen og naturen.

Pga. coro­n­akrisen har vi val­gt at udbyde kurset gratis.

Udtalelse:
“Jeg val­gte fak­tisk at se nogle af lek­tion­erne sam­men med ham og vi snakkede under­ve­js om bl.a. hvor­for det er så svært at løs­rive sig fra spil­lene og hvor­for det er vigtigt, at have nogle afgrænsede skærmtider. Det er som om, at jeg kan trænge igen­nem til ham på en helt anden måde nu og jeg føler mig mere sikker på mine beslutninger”.

Kursets fore­dragsh­oldere:

David: Psykolog med spe­ciale i børn, unge og vok­snes gam­ing og SoMe-forbrug.

- Repræsen­tant ved Aarhus Byråds udvalg om unges dig­i­tale vaner.

- 496 indi­vidu­elle sam­taler med unge og vok­sne om deres gam­ing­for­brug i 2019.

- Afholdt ca. 40 fore­drag i 2019 om fænomenet til skol­er, PPR råd­givninger, Sags­be­han­dlere i job­cen­tre, fag­per­son­er i psyki­a­trien og familieterapeuter.

Læge, Cecilie Fed­er­spiel — dyb­degående kend­skab til neu­rol­o­giske påvirkninger ved et mas­sivt gam­ing­for­brug blandt børn, unge og voksne.

- Afholdt ca. 40 fore­drag om gam­ing i 2019.

Kurset kan streames her og kræver ingen betaling.

Psykolog, David
Læge, Cecilie

 

 

Samtaler med gamere under Coronakrisen

Dabeco er gået hårde tider i møde. På én dag blev der afly­st 10 fore­drag. Vi får desu­den langt færre hen­ven­delser end vi plejer.

Det er svært — Ingen tvivl.

Men vi oplever også at der opstår et andet prob­lem i køl­van­det på denne krise, nem­lig en total fri­givelse af gam­ing og endeløse scrolls ned af SoMe-feedet.

Ver­dens største spilplat­form, Steam, har netop annon­ceret at de oplever ver­den­sreko­rder på flest spillere online samtidig.

Vi hør­er fra vores klien­ter, at der bliv­er spillet 24 timer i døgnet, og der altid er andre unge online.

Men husk, at denne tid aldrig vil blive glemt. Den vil altid stå stærkt i hukommelsen.

Der­for er det måske vigtigere nu end nogensinde, at overve­je hvilke min­der du ønsker at huske tilbage på.

Hvilken iden­titets­fortælling er væsentlig at få skrevet, og hvilket men­neske ønsker du at stå for?

Det er det vores sam­taler med vores klien­ter primært omhan­dler i øje­b­likket, og det er det vi selv bruger tiden på at reflek­tere over både pro­fes­sionelt og privat.

Gamere oplever fysisk isolation hver eneste dag

Kære alle

I disse coro­n­adage giv­er det mening at sende en hilsen ud. Først og fremmest for­di mange sid­der isol­eret i deres hjem og mange savn­er deres liv med arbe­jde, uddan­nelse samt samvær med ven­ner og familier.

Det gør vi også.

Hele denne episode har dog også gjort os opmærk­somme på, at mange af de mænd som er i deres 20’ere og 30’ere og ja, sågar nogle i 40’erne og som vi taler med oplever denne fysiske iso­la­tion hver eneste dag.

Disse mænd oplever sig draget mod deres com­put­er og bruger tal­rige timer foran skær­men hver eneste dag. De føler sig fanget. De har kun kon­takt med andre gen­nem en mikro­fon — Ikke engang et billede.

Men det er ikke prob­lemet for dem. Prob­lemet er at de oplever en man­glende fysisk kon­takt med den omver­den der befind­er sig lige uden for hov­ed­døren. Disse mænd har andre ønsker for deres liv end det mas­sive gamingliv.

De vil gerne være en del af den fysiske ver­den igen. De vil gerne finde en kæreste, mærke berøring og røre ved ver­den. De savn­er livet uden­for gamin­gen, men for mange er det næsten umuligt at forestille sig et liv med fysisk kon­takt til andre.
De er blevet uvante med at bevæge sig rundt i den fysiske ver­den. De føler sig malplac­erede og akavede, og de oplever at have mis­tet helt grundlæggende evn­er til at indgå i en social kontakt.

De men­er at der er en kæmpe forskel på den dig­i­tale ver­den og den fysiske ver­den, og de adskiller deres liv i et gamin­gliv og et virke­ligt liv.

De ønsker at indgå i det virke­lige liv. De ønsker et liv med uddan­nelse og et liv med struk­tur, en fam­i­lie og gode ven­ner de sid­der fysisk sam­men med. Men det er dette liv som lang­somt siv­er væk mellem fin­grene for hver dag der bruges i gamingverden.

Denne her tid min­der os om, hvad det vil sige at være fysisk afskåret. Hvor vigtigt det fysiske møde er, og hvor ensom, trist og magtes­løs man kan opleve sit liv når man plud­selig er afskåret fra netop det.

Der­for håber vi, at denne tid vil gøre folk opmærk­somme på, at gam­ing i mas­sive mængder ikke kun er et symp­tom på mis­trivsel, men er også en stærk katalysator for mis­trivsel. Vi har brug for hinan­den, og en skype­forbindelse er ikke tilstrækkelig.

Vi ønsker at disse mænd får glæ­den ved at grine til et mid­dags­sel­skab med ven­nerne, finde en sød kæreste og få et godt og menings­fuldt arbejde.

Kh

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.