Indlæser Begivenheder

« All Events

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

FoF nordsjælland — til forældre

10. marts 2021 - kl. 19:00

Foredrag om børn og børnebørns digitale liv v. psykolog David Madsen

Psykolog, David Mad­sen fra Dabeco tilby­der foræl­dre og bed­ste­foræl­dre at få ind­b­lik i hvor­dan de skaber en stærk kon­takt til deres børn og børnebørn i en dig­i­tal tid.

Både foræl­dre og bed­ste­foræl­dre er i denne tek­nol­o­giske tid­salder udfor­dret på viden om deres børnebørns dig­i­tale inter­ess­er. Ofte kom­mer bed­ste­foræl­dre til kort for­di de ikke er vok­set op i slip­strøm­men på Fort­nite, youtube og Minecraft.

Men børnebørnene har mere brug for bed­ste­foræl­drene nu end nogensinde før, og bed­ste­foræl­dre har over en bred kam mulighed for at berige børnebørnenes liv med gode his­to­ri­er fra et langt liv, svam­pe­ture i skoven, leg i bækken, lang­somhed og andre menings­givende samværsformer.

Bed­ste­foræl­dre har den mest dyre­bar gave et men­neske kan give, nem­lig tid. Noget som mange foræl­dre ikke er forundt i en travl hverdag. Denne gave kan skabe øget livskvalitet for alle børnebørn.

Fore­dra­gene vil blive afholdt på en ind­dra­gende måde med mulighed for at stille spørgsmål og diskutere ”det gode bør­ne­liv” ud fra mange forskel­lige perspektiver.

Disposition for dagens emner:

  1. Ind­sigt i sta­tis­tik om børn og unges dig­i­tale liv
  2. Faglig ind­sigt i algo­rit­mer, adfærds­de­signs, og vanedan­nende skærmforbrug
  3. Ind­sigt i førende udviklingsp­sykol­o­gisk teori og prak­sis –vigtighe­den af bed­ste­foræl­drenes rolle i et barns liv.
  4. Den menings­fulde sam­tale mellem bed­ste­foræl­dre og børnebørn – om det dig­i­tale og det analoge.

Om foredragsholderne:

David Mad­sen er psykolog og stifter af Dan­sk Behan­dling for Com­put­er­spil- og Onlin­eafhængighed. Han er uddan­net psykolog fra Køben­havns Uni­ver­sitet hvor han yder­mere har taget en bach­e­lor­grad i Idræt og Ernæring. Der­til har han en 2 årig efterud­dan­nelse i Accep­tance and Com­mit­ment Ther­a­py. Denne ter­api­form er en effek­tiv og mål­ret­tet metode til at under­støtte det gode og sunde liv og mindske uhen­sigtsmæs­sige livsmønstre.

 

David bliv­er ofte brugt, som ekspert i men­neskers dig­i­tale sund­hed, i offentlige medi­er, herun­der avis­er, aften­showet, god mor­gen DK, Dead­line, TV-avisen, DR-pro­gram­mer og doku­mentar­er. Desu­den bruges han af en lang række fag­ma­gasin­er til at formi­dle psykol­o­gisk teori og prak­sis i forståelsen af børn, unge og vok­snes dig­i­tale for­brug. Han er desu­den med i udval­get for børn og unges teknologi­for­brug ved Aarhus Byråd. David afhold­er desu­den en lang række fore­drag om temaet fysisk og men­tal sund­hed og sam­men­hæn­gen til skærmforbrug.

Detaljer

Dato:
10. marts 2021
Tidspunkt:
19:00
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:
, ,

Detaljer

Dato:
10. marts 2021
Tidspunkt:
19:00
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:
, ,