Indlæg

Ejby private børnehaver

David Mad­sen fra Dabeco tager turen til Ejby, hvor han skal snakke småbørn og dig­i­tal trivsel, tilknyt­ning og videre. Læs mere om temaerne nedenfor.

 1. Hvilken betyd­ning har skærm­for­bruget for bar­nets (0–6 år) udvikling, tilknyt­ning og trivsel? 
  1. Her vil I ind­føres i rel­e­vant tilknyt­ning­ste­ori samt biol­o­gisk og men­tal sund­hed og trivsel
 2. Denne del vil foregå via reflek­sion­er og summeøvelser)
 3. Denne del vil foregå ved et oplæg om vigtighe­den af mening samt reflek­sion­søvelser om ”hvilket fam­i­lieliv ønsker vi? Hvornår udfor­dr­er skær­men dette, og hvornår kan skær­men styrke dette familieliv?
 4. Foræl­drenes rolle – Hen­sigtsmæs­sig brug af dig­i­tale medi­er, som foræl­dre, som børn og som familie? 
  1. Her vil I ind­føres i rel­e­vant psykol­o­gisk teori om det menings­fulde familieliv.
 5. Hvor­dan den fag­pro­fes­sionelle kan have en kon­struk­tiv dia­log med foræl­dre om skærme? Hvor­dan foræl­dre kan have en kon­struk­tiv dia­log med sine børn. 
  1. Ind­føring i den svære sam­tale med fokus på sam­taler baseret på Accep­tance and com­mit­ment ther­a­py og nar­ra­tive samtaler
 6. Skærm­for­brug når børnene bliv­er ældre? 
  1. Sta­tis­tik, ind­føring i WHO’s nye diag­nose, skærm­for­brugets betyd­ning for søv­nen samt hvor­dan kan man sikre sin teenag­er et sundt liv – dig­i­talt og analogt.

 

I oplægget vil I tage still­ing til føl­gende, og få konkret viden om disse temaer:

Bør man ind­føre faste skærmtider?

Hvor længe må børn og unge sid­de foran en skærm?

Hvad bety­der skærm­for­brug for børn og unges indlærings- og kog­ni­tive evner?

Hvad er forskellen på virtuel og fysisk leg?

Hvor­dan påvirk­er skærme børn og unges sanselige verden?

Hvad bety­der skærmtid for børn og unges søvn?

Undgåelsesadfærd, gaming og sociale medier

Undgåelsesad­færd kan være mange ting. Det beskriv­er en adfærd der for en stund får dig væk fra et følelses­mæs­sigt ubehag.

Det kan være man spis­er Ben og Jer­ry, drikker et glas for meget, ryger en cig­a­ret, træn­er eller dykker ned i sin tele­fon eller sit computerspil.

Prob­lemet opstår først for alvor når undgåelsesad­fær­den er så mas­sivt tilst­ede, at du i forsøget på at undgå ube­haget også undgår de ting som for dig er vigtige og meningsfulde.

Så bliv­er undgåelsesad­fær­den en katalysator for eksis­ten­tiel lidelse, da lidelse opstår i mellem­rum­met mellem det liv vi ønsker og det liv vi reelt set lever. Alt­så i mellem­rum­met mellem det lev­ede liv og meningsfuldhed.

Og her er Sociale medi­er og gam­ing designet på en måde der fasthold­er i en grad, der gør at vi har tilbø­je­lighed til at glemme de ting som er vigtige, til fordel for end­nu et scroll eller end­nu en runde i CS eller WoW.

Gamingafhængighed findes!

Er der noget som hed­der computerspilsafhængighed?
Ja!
Det er ikke Dabeco der beslut­ter det — det er heller ikke andre velme­nende organisationer.
Det er ene og alene WHO, og de har offentlig­gjort at diag­nosen indgår i den nye diag­nose­man­u­al ICD11.

En væsen­ligt ting at vide om diag­noser er følgende:
En diag­nose årsags­fork­lar­er ikke.
— Du kan sagtens have en spise­forstyrrelse for­di du bokser med en bagvedliggende lidelse.
— Du kan sagtens lide af alko­holisme for­di du bokser med depres­sion eller angst.
— Du kan sagtens lide af ludo­mani for­di du bokser med udfor­dringer i livet.

Og ja, du kan sagtens lide af com­put­er­spilsafhængighed for­di du bokser med livet, depres­sion og/eller angst.

En diag­nose er en objektiv/fænomenologisk beskriv­else af en række symp­tomer du enten har eller ikke har.
Notér jer at det aldrig er psyki­atere der udtaler at com­put­er­spilsafhængied ikke findes.

Så der­for — når I hør­er at der ikke er noget der hed­der com­put­er­spilsafhængighed for­di det er et symp­tom på angst eller depres­sion, så er det en præmis der ikke giv­er mening.

Der kan være tusinde årsager til at du kom­mer til at lide af computerspilsafhængighed.
Fælles er dog, at afhængighe­den forvær­rer dit liv — ikke com­put­er­spillet, men afhængigheden.
Et af symp­tomerne er nem­lig — du spiller selvom det forvær­rer din tilstand.

 

Opdateret certificering i skærmpolitik landet til bosteder for udsatte unge

Dabeco cer­ti­fi­cer­er insti­tu­tion­er i sund skærmpolitik

Cer­ti­fi­cerin­gen er mål­ret­tet alle organ­i­sa­tion­er, der del­er idéen om, at det er vigtigt at have fokus på de unges skærmtid. Med en cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik sender organ­i­sa­tio­nen et klart sig­nal til omver­den, til brugerne, til fam­i­lierne, til medar­be­jderne, til køber-kom­muner og poli­tik­erne om, at her er en skær­pet opmærk­somhed på børnenes skærmforbrug.
Oplægsh­old­erne består af én læge og to psykologer, der alle har et bredt kend­skab til unges skærm­for­brug. Alle oplægsh­oldere forstår, at ind­drage kur­sis­terne så ingen kom­mer til at kede sig i løbet af dagen.
Den cer­ti­fi­cerede organ­i­sa­tion får et virtuelt emblem de frit kan benytte på deres hjemme­side samt andre rel­e­vante sted­er. Der­til får organ­i­sa­tio­nen et fysisk mess­ingskilt, hvor­på det fremgår, at organ­i­sa­tio­nen er cer­ti­fi­ceret med en ”sund skærmpolitik”.
Det er insti­tu­tio­nen selv, der under kyn­dig vejled­ning, får lov at bestemme hvilken skærm­poli­tik insti­tu­tio­nen ønsker. Vi bed­er insti­tu­tio­nens per­son­ale tage still­ing til skærmtider, mob­n­ing på net­tet, at sikre den gode tone online, billed­del­ing og hvor­dan man kan hjælpe og støtte til andre trivsels­frem­mende aktiviteter.

 

Dabeco cer­ti­fi­cer­er insti­tu­tion­er i sund skærmpolitik

Elevoplæg ved Pedersen Fri og fagskole

David Mad­sen og Sofie Schultz afhold­er elevo­plæg om skær­mafhængighed og evnen til at nav­igere efter det menings­fulde i tilværelsen.

Odense kommune forældreforedrag

Tiden går til Odense kom­mune, hvis foræl­dre skal fast­slå nogle ret­ningslin­jer for deres børns skærm­for­brug. Denne sam­tale skal David Mad­sen fra Dabeco blandt andet hjælpe med at facilitere.

 

Elevoplæg for Pedersen fagskole ved Sofie Schultz og David Madsen

Sofie og David vil intro­duc­ere hvor­dan man sikr­er et sundt for­brug af mobil­tele­foni, com­put­er­spil og Sociale medier.

Konference ved Sundhedsstyrelsen

Sund­hedsstyrelsen vil have fokus på børn og unges skærm­liv. Der­for er David Mad­sen blevet inviteret til at debat­tere skær­mafhængighed med dygtige fagpersoner.

For computerspilsafhængige er livet praktisk talt uændret

For raske men­nesker som engager­er sig i livet med uddan­nelse, arbe­jde, fam­i­lie og ven­ner har Coro­n­a­pan­demien vendt op og ned på dagligdagen.

Mange sid­der isol­eret i deres hjem og mange savn­er at ses med deres ven­ner og kol­le­gaer. Det gælder for de fleste, men for en række mænd er tilværelsen stort set uæn­dret. Dog med den lille forskel at der er en smule flere online. Disse mænd er com­put­er­spilsafhængige, og fore­tager sig ikke andet end at spille com­put­er­spil, se youtube og idle på Reddit.

Denne Coro­natid har gjort mig opmærk­som på, at mange af de com­put­er­spilsafhængige, som jeg hver dag taler med, lever under fysisk iso­la­tion hver eneste dag.

Denne gruppe trives naturligvis ikke med dette liv, men de føler sig draget mod deres com­put­er og bruger tal­rige timer foran skær­men hver eneste dag. De bliv­er fastholdt af spilud­viklernes mere og mere sofistik­erede adfærds­de­signs, og de oplever kon­stant et behov for at gen­nem­føre næste quest eller opnå næste level.

Denne gruppe har kun kon­takt med andre gen­nem en mikro­fon. De ser ikke engang hinan­den med video. Men dette er ikke deres prob­lem. Prob­lemet er, at de oplever en man­glende fysisk kon­takt med omver­den. Denne gruppe ønsker sig så inderligt et andet liv end det altover­skyggende gamin­gliv. De ønsker at indgå i det virke­lige liv. De ønsker et liv med uddan­nelse, arbe­jde og fysisk kon­takt med ven­ner og familie.

Dette liv forsvin­der dog grad­vist for hver dag de bruger bag gamin­gens fængslende uni­vers­er. Disse mænd har brug for hjælp og det må være tydeligt for de fleste på nuværende tid­spunkt hvor skadelig fysisk iso­la­tion kan være for et menneske.

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.