Psykiatritopmødet

I går havde David fornø­jelsen af at delt­age til psyki­a­tri­top­mødet, og han lagde ikke skjul på, at han men­er at bør­ne­or­gan­i­sa­tion­er (og naturligvis techgi­gan­terne) svigter børnene ved ikke at forholde sig til adfærds­de­signs, algo­rit­mer og lig­nende, som fasthold­er børnene i meget læn­gere end børnene ønsker.
I stedet beskylder bør­ne­or­gan­i­sa­tion­erne foræl­drene for, at de sim­pelthen ikke forstår at det blot er en ny måde at være sam­men på.
Og end­nu engang blev vi bekræftet heri, i det jeg var ude at holde fore­drag for fire 8. klass­er i torsdags.
Hvis jeres liv var en have, hvilke planter vil I så gerne vande og se til?
En ung pige svarede på bed­ste metaforiske vis, fam­i­lien er kro­n­træet, og mine ven­ner er rosenbuskene.
Disse fire 8 klass­es elever havde et gen­nem­snitligt mobil­for­brug på ca. 5–6 timer — Det tjekkede de på skærmap­pen. Der var en ung pige som havde et døgn hvor hun havde brugt sin tele­fon i 21 timer.
I kan se klip­pet og den efter­føl­gende debat fra 2:22:36