Indlæg

Dansk Psykologforening — kreds København

Dan­sk psykolog­foren­ing ønsker, at under­støtte børn og unges dig­i­tale sikkerhed.

Bedre psykiatri

Com­put­er­spil og Sociale medi­er kan af forskel­lige årsager med­føre en afhængighed, hvor prisen hverken er økonomisk ruin eller biol­o­gisk for­fald, men i stedet betales med forbindelser. Det kan være øde­lagte forbindelser til arbe­jds­markedet, uddan­nelsessys­temet eller ven­ner og fam­i­lie og i afhængiges til­fælde som oftest en bland­ing. Områder som er vitale for men­neskers men­tale sundhed.

Dette kan være en vanske­lig opgave, da skærme på mange måder synes at have overtaget unge og unge-vok­snes  fritidsin­ter­ess­er, hvilket i sid­ste ende kan føre til et liv på offentlig forsørgelse, skolevæ­gring eller iso­la­tion fra fysiske fæl­lessk­aber. Denne iso­la­tion kan med­føre, at unge og unge-vok­snesøger læn­gere og læn­gere ind de virtuelle fæl­lessk­aber, hvor de eksponeres for had­fyldte ytringer og ekstreme hold­ninger. Gen­nem algo­rit­mer bliv­er de unge men­nesker ført ned ad mørke side­gad­er på inter­net­tet gen­nem Dis­cord, Red­dit, 4chan og 8chan. Incels, Pepe, Groom­ing, dig­i­tale krænkelser og meget mere.

Hillerød dagbehandlingsskole

Hillerød dag­be­han­dlingsskole ønsker at få mere ind­sigt i net­tets mørke afkroge, således de kan hjælpe og støtte deres brugere.

Den musiske helhedsskole

Den musiske hel­hedsskole bliv­er cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner.

Hejnsvig skole

Hejnsvig skole i Bil­lund skal dig­i­tal dannes, og vil med dette fore­drag blive støt­tet og guidet gen­nem mange af net­tets mørke afkroge.

Skoleledernes årskonference

Skoleled­erne fra danske pri­vatskol­er får en work­shopdag, hvor net­tets mørke afkroge er i fokus.

Foredrag for fagpersoner Fjordskolen

Fore­drag for fag­per­son­er — om net­tets mørke afkroge.

Seminar til fagpersoner ift. udsatte unge — tilmelding kræves

Hvis I oplever at have kon­takt til unge, som har fået et invalid­erende gam­ing- eller SoMe-for­brug, så book en plads på dette seminar.

Dygtige Mie Oehlen­schläger, Autoris­erede psykolog, David Mad­sen og læge, Cecilie Fed­er­spiel vil gøre hvad der står i vores magt for at klæde dig på til at arbe­jde med prob­lematikken på en menings­fuld måde.

Med ca. 10.000 psykologsam­taler om fænomenet med børn, unge og deres foræl­dre vil jeg ind­føre kur­sis­terne i sam­tale­greb, forståelse og andre hen­sigtsmæs­sige interventioner.

Det er anden gang at vi tilby­der kurset gen­nem Seminarer.dk.

Læs mere lige her:

https://seminarer.dk/kurser/afhaengighed-af-sociale-medier/

d. 15 novem­ber — Scan­dic Aarhus

d. 6 decem­ber — Scan­dic Hvidovre

 

Københavns kommune — Socialforvaltningen

Dette oplæg vil lægge vægt på de sår­barhed­er der find­es inden­for autisme­spek­tret, som blandt andet gør at de er særligt draget af et liv i en dig­i­tal ver­den. Herun­der følgende:

 

Børn og unge — kan have særlig svært ved selv, at admin­istrere deres dig­i­tale for­brug — særligt hvis de befind­er sig inden­for autismespektret.

De kan der­for have gavn af, at være i og omkring ans­varlige vok­sne som kan skelne mellem følgende:

1. Bru­gen af dig­i­tale medi­er for­di det øger livskvaliteten
2. Bru­gen af dig­i­tale medi­er for­di det bruges som undgåelse fra svære tanker og følelser
3. Bru­gen af dig­i­tale medi­er for­di techin­dus­trien fasthold­er dem i et loop af beløn­ninger og manip­ulerende designs.

Børn og unge der lig­ger inde­for autisme­spek­tret kan nem­lig være særligt draget af dig­i­tale medier:

1. Struk­tur og forudsige­lighed: Dig­i­tale plat­forme kan tilbyde en vis grad af forudsige­lighed og struk­tur, hvilket kan være beroligende.

Især i virtuelle ver­den­er eller spil kan regler, opgaver og grænser være klart definerede, hvilket kan give en følelse af kon­trol og forståelse.

2. Når det sociale er svært: Dig­i­tale medi­er kan give en mere kon­trolleret og min­dre kom­pleks social inter­ak­tion sam­men­lignet med ansigt-til-ansigt inter­ak­tion­er. Der kan være færre for­vent­ninger til sociale normer og min­dre pres for at opretholde øjenkon­takt, tyde eller forstå ansigt­sudtryk eller kropssprog.
Dig­i­tale plat­forme kan give mulighed for at kom­mu­nikere på en min­dre direk­te måde, gen­nem tekst, billed­er eller anonymitet, hvilket kan føles min­dre overvældende.

3. Dig­i­tale medi­er er ofte visuelt stim­ulerende med farverige billed­er, ani­ma­tion­er og inter­ak­tive ele­menter, hvilket kan være yder­st dra­gende for men­nesker, der er meget visuelt orienterede.

Elevoplæg for udskolingselever

Et fore­drag kom­mer til at give elev­erne ind­b­lik i nyeste viden om sociale mediers og com­put­er­spils opbygn­ing. Hvor­dan techin­dus­trien har lært at anvende adfærd­sp­sykol­o­giske mekanis­mer og med suc­ces installeret dem på samtlige dig­i­tale platforme.

Fore­draget vil desu­den give ind­b­lik i teori og fork­lar­ingsmod­eller ang. stress, angst og depres­sion, og se på hvor­dan disse lidelser udvikles over tid.

Der­til vil vi komme omkring nar­ra­tiv teori og prak­sis samt den tred­je bølge inden­for kog­ni­tiv adfærds ter­api, og se på om vi kan forstå hvor­for men­nes­ket af og til kan lade sig for­føre til et over­for­brug af skærme.

Slut­teligt vil fore­draget invitere til reflek­sion over eget liv, og kri­tisk still­ing­ta­gen til hvor meget vi ønsker at techde­signs skal styre vores liv.

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.