Indlæg

Afhængighed af gaming findes

Afhængighed af gam­ing find­es.

Det er hverken danske medieforskere, UT eller nogen som helst anden der har ind­fly­delse på det.

Det er ene og alene WHO — som i maj 2019 gik sam­men med medlem­s­lan­dende og anerk­endte lidelsen.

Der­for er det ikke bare bekym­rende, men lige­frem usandt når medieforskere fortæller at afhængighe­den ikke find­es, og det lige­frem skad­er at snakke om det.

Selvføl­gelig skal vi kunne snakke om en lidelse som et stadigt sti­gende antal unge udvikler.

Alt andet prof­iter­er udelukkende en mil­liardindus­tri i form af spilin­dus­trien, som uhin­dret kan imple­mentere alver­dens fasthold­ende adfærds­de­signs.

Det inter­es­sante at diskutere er snarere, hvor­for afhængighe­den indtræder i ved­k­om­mendes liv.

Psykiatritopmødet

I går havde David fornø­jelsen af at delt­age til psyki­a­tri­top­mødet, og han lagde ikke skjul på, at han men­er at bør­ne­or­gan­i­sa­tion­er (og naturligvis techgi­gan­terne) svigter børnene ved ikke at forholde sig til adfærds­de­signs, algo­rit­mer og lig­nende, som fasthold­er børnene i meget læn­gere end børnene ønsker.
I stedet beskylder bør­ne­or­gan­i­sa­tion­erne foræl­drene for, at de sim­pelthen ikke forstår at det blot er en ny måde at være sam­men på.
Og end­nu engang blev vi bekræftet heri, i det jeg var ude at holde fore­drag for fire 8. klass­er i tors­dags.
Hvis jeres liv var en have, hvilke planter vil I så gerne vande og se til?
En ung pige svarede på bed­ste metaforiske vis, fam­i­lien er kro­n­træet, og mine ven­ner er rosen­buskene.
Disse fire 8 klass­es elever havde et gen­nem­snitligt mobil­for­brug på ca. 5–6 timer — Det tjekkede de på skærmap­pen. Der var en ung pige som havde et døgn hvor hun havde brugt sin tele­fon i 21 timer.
I kan se klip­pet og den efter­føl­gende debat fra 2:22:36

Går unge mænd rundt med sten i skoene

Mange unge går rundt med sten i skoen — gam­ing er en sten i skoen.

Vi møder mange unge mænd, som forsøger at fjerne deres psykol­o­giske smerte ved hjælp af anti­de­pres­siv­er og angstmed­i­cin.

Men virke­lighe­den er, at denne store gruppe unge mænd går rundt med sten i skoen, som fasthold­er smerten eller forvær­rer den.

For ste­nen repræsen­ter­er måden de lever liv på.

Og et liv med gam­ing, Youtube, Twitch og Net­flix opfylder ikke de men­neske­lige behov som de har behov for.

Der­for er det ikke ang­sten eller depres­sio­nen de skal overvin­de med med­i­cin.

Denne gruppe skal forstå, at de fasthold­er dem selv i et liv med mis­trivsel så længe de ikke ændr­er radikalt ved den måde de lever liv på.

Kun ved at ændre radikalt i deres liv kan de fjerne ste­nen, og gå mål­ret­tet mod deres ønsker og drømme i livet.

For gam­ing er en sten i skoen.

Begivenheder

Konference ved Sundhedsstyrelsen

Sund­hedsstyrelsen vil have fokus på børn og unges skærm­liv. Der­for er David Mad­sen blevet inviteret til at debat­tere skær­mafhængighed med dygtige fag­per­son­er.