Indlæg

Kursus om gamingafhængighed

Dagen i dag var en 7 timers kur­sus­dag, hvor vi fik ind­ført en række psyki­atere, psykologer, lærere og socialar­be­jdere i com­put­er­afhængighed og net­tets mørke afkroge.

Kæmpe tak til læge, Cecilie Fed­er­spiel for en vigtig gen­nem­gang af søv­nens betyd­ning for vores men­tale vel­befind­ende, samt hjer­nens neu­ro­plas­ticitet og vigtighe­den af nuancer i stimuli.

Tak til PhD og psykolog, Mads Bank, som gav en fan­tastisk ind­føring i de ledelses­te­knolo­gi­er der sam­men kan bidrage til at unge mænd for­føres ind i et altover­skyggende onlineunivers.

Ikke mindst skal Asb­jørn have tak. Asb­jørn var vil­lig til at tage sin nervøsitet med på sce­nen for at fortælle sin his­to­rie i en sam­tale med David.

David forsøgte med sam­tal­en med Asb­jørn, at give kur­sis­terne blik for de sam­tale­greb man kan bruge når man taler med unge mænd som er faret vild i de dig­i­tale universer.

Desu­den gik David i dyb­den med de mørke afkroge der find­es på net­tet, og hvor­dan man som fag­per­son kan få blik for disse, og hvad man kan gøre for at hjælpe de unge mænd som havn­er heri.

Tak til alle kur­sis­terne for at bidrage med ham­rende vel­re­flek­terede spørgsmål.

Vi glæder os til at gen­t­age det på næste ons­dag i Horsens 🙂

Afhængighed af gaming findes

Afhængighed af gam­ing findes.

Det er hverken danske medieforskere, UT eller nogen som helst anden der har ind­fly­delse på det.

Det er ene og alene WHO — som i maj 2019 gik sam­men med medlem­s­lan­dende og anerk­endte lidelsen.

Der­for er det ikke bare bekym­rende, men lige­frem usandt når medieforskere fortæller at afhængighe­den ikke find­es, og det lige­frem skad­er at snakke om det.

Selvføl­gelig skal vi kunne snakke om en lidelse som et stadigt sti­gende antal unge udvikler.

Alt andet prof­iter­er udelukkende en mil­liardindus­tri i form af spilin­dus­trien, som uhin­dret kan imple­mentere alver­dens fasthold­ende adfærdsdesigns.

Det inter­es­sante at diskutere er snarere, hvor­for afhængighe­den indtræder i ved­k­om­mendes liv.

Psykiatritopmødet

I går havde David fornø­jelsen af at delt­age til psyki­a­tri­top­mødet, og han lagde ikke skjul på, at han men­er at bør­ne­or­gan­i­sa­tion­er (og naturligvis techgi­gan­terne) svigter børnene ved ikke at forholde sig til adfærds­de­signs, algo­rit­mer og lig­nende, som fasthold­er børnene i meget læn­gere end børnene ønsker.
I stedet beskylder bør­ne­or­gan­i­sa­tion­erne foræl­drene for, at de sim­pelthen ikke forstår at det blot er en ny måde at være sam­men på.
Og end­nu engang blev vi bekræftet heri, i det jeg var ude at holde fore­drag for fire 8. klass­er i torsdags.
Hvis jeres liv var en have, hvilke planter vil I så gerne vande og se til?
En ung pige svarede på bed­ste metaforiske vis, fam­i­lien er kro­n­træet, og mine ven­ner er rosenbuskene.
Disse fire 8 klass­es elever havde et gen­nem­snitligt mobil­for­brug på ca. 5–6 timer — Det tjekkede de på skærmap­pen. Der var en ung pige som havde et døgn hvor hun havde brugt sin tele­fon i 21 timer.
I kan se klip­pet og den efter­føl­gende debat fra 2:22:36

Går unge mænd rundt med sten i skoene

Mange unge går rundt med sten i skoen — gam­ing er en sten i skoen.

Vi møder mange unge mænd, som forsøger at fjerne deres psykol­o­giske smerte ved hjælp af anti­de­pres­siv­er og angstmedicin.

Men virke­lighe­den er, at denne store gruppe unge mænd går rundt med sten i skoen, som fasthold­er smerten eller forvær­rer den.

For ste­nen repræsen­ter­er måden de lever liv på.

Og et liv med gam­ing, Youtube, Twitch og Net­flix opfylder ikke de men­neske­lige behov som de har behov for.

Der­for er det ikke ang­sten eller depres­sio­nen de skal overvin­de med medicin.

Denne gruppe skal forstå, at de fasthold­er dem selv i et liv med mis­trivsel så længe de ikke ændr­er radikalt ved den måde de lever liv på.

Kun ved at ændre radikalt i deres liv kan de fjerne ste­nen, og gå mål­ret­tet mod deres ønsker og drømme i livet.

For gam­ing er en sten i skoen.

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.