Indlæg

Københavns Universitet — debatarrangement

Kur­sus­grup­pen i KBH er klar med to nye debat­fore­drag på insti­tut for psykologi.
9. feb­ru­ar får vi besøg af David Mad­sen og Math­ias Nim­gaard Larsen, som vil gøre os klogere på psykolo­gens rolle, når det kom­mer til børns dig­i­tale vaner.

Psykolog- og læge­huset skal debat­tere spørgsmålet: Psykolo­gens rolle i en tid med dig­i­tale medier.

David Mad­sen er autoris­eret psykolog, og vil indgå i debatten.

Vi skriver om det meningsfulde i livet — hvad det er må folk selv vurdere

10 årig pige “I går klokken 2 om nat­ten, der ville jeg egentlig gerne sove, men det var for svært. Jeg blev lige­som tiltrukket til at fort­sætte. Jeg vil jo gerne nå at opnå det skin for ellers skal jeg vente i 2 uger. Dagen efter blev jeg irriteret og i dårligt humør, og kom op at skæn­des med mine foræl­dre for­di de sagde, at jeg ikke skulle ligge med minI­pad i sengen”.

Vi ved godt, at det kan forekomme at vores skriver­ier omhan­dler det dig­i­tale, men det gør de fak­tisk ikke.
Vores skriver­ier omhan­dler livet, det liv som skaber trivsel, glæde og mening (hvad det er for et liv må den enkelte vurdere).
Men det adresser­er den prob­lematik, at det liv den enkelte find­er menings­fuldt er under hårdt pres — og det skyldes tech, adfærds­de­signs og et helt ure­g­uleret marked.

FGU hovedstaden — elevoplæg

Dabeco skal afholde elevo­plæg ved FGU hovedstaden.

Kolding Sygehus

David Mad­sen skal afholde oplæg på Kold­ing syge­hus’ temadag om børns dig­i­tale adfærd.

Oplægget skal bestå af techs designs med algo­rit­mer og fastholdelsesmekanismer.

Desu­den skal der indgå oplæg om sår­bare unges dig­i­tale adfærd, herun­der risiko for groom­ing, cat­fish­ing, mob­n­ing på net­tet samt algo­rit­mernes evne til at føre dem ud i stadigt mørkere afkroge af nettet.

Oplægget skal omhan­dle børn i alder­s­grup­pen 10–14 år.

Workshop med fagpersonerne på Fanefjord fondens bosteder

En lille his­to­rie fra en dag, hvor David dog skulle hente en syg dat­ter i vuggestue:

Vi havde fået til opgave, at afholde en kur­sus­dag for medar­be­jdere på Fane­fjord fondens bost­ed­er. Fokus skulle ligge på det socialpæd­a­gogiske arbe­jde, inter­ven­tion­er, sam­tale­greb, allian­cen samt net­tets mørkere afkroge.

Vi tog der­for kon­takt til Char­lie Shifer­aw Chrie, og spurgte om han havde mod på at hjælpe med sådan en opgave, og det havde han. Char­lie er psykolog på Tik­Tok og har et stort reach ud til de unge.

Udover at det var inter­es­sant for os at høre Char­lies guld­ko­rn — var det også rart, at køre hjem med en følelse af, at vores fore­drag havde gjort en forskel i fag­per­son­ernes daglige praksis.

Tak til Fane­fjord fondens medar­be­jdere, som med vel­re­flek­terede overve­jelser gør et virke­lig godt stykke arbe­jde — og ikke mindst gjorde dagen til inter­es­sant for os.
Og end­nu engang tak til Char­lie, som vi ser frem til flere even­tyr­er sam­men med.

Regeringen har nedsat et ekspertpanel

Regerin­gen har ned­sat et ekspert­pan­el til at finde ud af løs­ninger, som kan anven­des til at sikre at børn og unge ikke kom­mer i mis­trivsel grun­det et mas­sivt over­for­brug af com­put­er­spil. David Mad­sen er blevet ind­kaldt som ekspert på området sam­men med en række andre dygtige fagfolk.

Gamere bliver ofte forstyrret selv når de prøver at levere et reelt stykke arbejde

Ofte sid­der unge gamere ved samme com­put­er når de hhv. stud­er­er og når de spiller com­put­er. Hvor­for det er et stort prob­lem for mange fremgår i det følgende:

For­di plat­forme som STEAM, Dis­cord, Twitch og youtube er kørende som baggrundsprocesser.

Det vil sige, at hver gang de har en ven der går ind og spiller et givent spil pop­per det op som en lille noti­fika­tion nede i højre side af skærmen.

På STEAM plat­for­men vil denne noti­fika­tion eksem­pelvis skrive føl­gende: Din ven “Jens (eller et eller andet sejt gamer­navn)” spiller lige nu Counter-strike, og du kan blot trykke på noti­fika­tio­nen og så kom­mer du ind i spillet.

Eller Youtube fores­lår en ny video som Youtubes algo­rit­mer har for­t­alt Youtube, at ved­k­om­mende vil synes godt om, og han/hun kan blot trykke på lin­ket, og så er han/hun inde på youtube — med auto­play til næste video — til næste video etc.

Eller Dis­cord­serveren, som giv­er en lille rød noti­fika­tion når nogen har skrevet. En lille rød noti­fikaiton som aktiver­er amyg­dala, så det næsten er umuligt lige at trykke og se hvad ved­k­om­mende har skrevet.

Alt dette foregår på samme com­put­er, hvor de egentlig har sat sig for at fordybe sig i studiearbejdet.

De trivselsmæs­sige kon­sekvenser er ofte eksis­ten­tielle, for når man kon­stant bliv­er udfor­dret på at gøre det som er vigtigt, så vil man over tid beg­y­n­de at mærke stressen banke på.

Så af mere lavprak­tiske råd fores­lår vi at tilkøbe en ekstra com­put­er, hvor der ikke er installeret andet end officepakken.

Der­fra vil vi snakke mening, moti­va­tion og det at rumme lidelsen længe nok til at gøre det som har betydning

Regeringen har inviteret til rundbordsdrøftelser ift. trivsel, digitale medier samt børn og unge

Regerin­gen har med Hvid­bo­gen ”Mod et bedre sam­fund med tech-gigan­ter” (link) igangsat et udviklingsar­be­jde på tværs af min­is­terier for at adressere de udfor­dringer, som den tek­nol­o­giske udvikling og tech-gigan­terne udgør for vores samfund.

Kul­tur­min­is­teri­et bidrager i den forbindelse til en inter­min­is­teriel kortlægn­ing af udfor­dringer med tech-gigan­ternes for­ret­ningsmod­eller og effek­terne her­af på det danske samfund.

Som led i kortlægnin­gen afhold­er vi en rund­bor­ds­drøf­telse med udval­gte ekspert­er og organ­i­sa­tion­er om for­ret­ningsmod­ellernes effek­ter på børn og unges trivsel, som vi håber du har tid og lyst til at delt­age i.

 

Vi afholder nye foredrag — En opsummering fra PPR på frederiksberg

Børn og sår­bare unge har fået et dig­i­talt par­al­lelt univers, som er et fan­tastisk sted at gemme sig væk når livet føles svært og uretfærdigt.
Men flugten kom­mer også med den ulykke­lige pris, at de unge men­nesker kan gemme sig væk fra helt almin­delige svære tanker og følelser — tris­thed og nervøsitet bliv­er til ukendte følelser og de risik­er­er at miste evnen til at nav­igere når livet er deres modstander.

Vi tog denne gang turen til Fred­eriks­berg PPR og fam­i­lieråd­givn­ing, hvor vi snakkede “hvor­for vi ikke må glemme det betyd­nings­fulde i en dig­i­tal tid”.

Pointen med dette oplæg er dels at komme omkring den helt basale pointe:
at det ikke er gratis at udskifte et fysisk-socialt liv med et dig­i­talt-socialt liv.

og dels pointen om, at techvirk­somhed­er har et økonomisk inci­ta­ment for at holde børnene (og vok­sne) sid­dende så længe som muligt, så de kan sælge børnenes data til virk­somhed­er — og det der­for næsten altid er i techgi­gan­ternes inter­esse når den ene time efter den anden bliv­er brugt fysisk isol­eret foran en skærm.

Slut­teligt kom vi ind på allian­cen, inter­ven­tion­er, sam­tale­greb samt hvor­dan man kan invol­vere forældre.

Ingen børn ønsker et liv hvor deres primære livsare­na er digital.
Børn ønsker at være tætte med deres foræl­dre, grine med deres ven­ner, få sved på pan­den og sove ordentligt om natten.

Vi ønsker at hjælpe fag­per­son­er med at sikre, at de ved hvor­dan de kan tale med børn, foræl­dre samt unge — på en menings­fuld måde når livet i den dig­i­tale ver­den koster på det menings­fulde liv.
Så fag­per­son­er kan bruge greb til at nå ind til det som bety­der noget. Så de kan støtte de unge til at rumme de ting som gør livet svært frem­for at fly­gte ind i en anden bev­id­s­thed, i et andet univers med en anden identitet.

Vi har en række fore­drag og work­shops I pipeline på bost­ed­er, i psyki­a­trien samt hos sagsbehandlere.
Skriv hvis I står og man­gler greb og han­dlemu­lighed­er ift. at støtte børn, foræl­dre og vok­sne til et liv med fri­hed til søvn, intimitet, arbe­jds- og skole­liv samt en sund tilknyt­ning til ven­ner og familie.

Gamingafhængighed findes!

Er der noget som hed­der computerspilsafhængighed?
Ja!
Det er ikke Dabeco der beslut­ter det — det er heller ikke andre velme­nende organisationer.
Det er ene og alene WHO, og de har offentlig­gjort at diag­nosen indgår i den nye diag­nose­man­u­al ICD11.

En væsen­ligt ting at vide om diag­noser er følgende:
En diag­nose årsags­fork­lar­er ikke.
— Du kan sagtens have en spise­forstyrrelse for­di du bokser med en bagvedliggende lidelse.
— Du kan sagtens lide af alko­holisme for­di du bokser med depres­sion eller angst.
— Du kan sagtens lide af ludo­mani for­di du bokser med udfor­dringer i livet.

Og ja, du kan sagtens lide af com­put­er­spilsafhængighed for­di du bokser med livet, depres­sion og/eller angst.

En diag­nose er en objektiv/fænomenologisk beskriv­else af en række symp­tomer du enten har eller ikke har.
Notér jer at det aldrig er psyki­atere der udtaler at com­put­er­spilsafhængied ikke findes.

Så der­for — når I hør­er at der ikke er noget der hed­der com­put­er­spilsafhængighed for­di det er et symp­tom på angst eller depres­sion, så er det en præmis der ikke giv­er mening.

Der kan være tusinde årsager til at du kom­mer til at lide af computerspilsafhængighed.
Fælles er dog, at afhængighe­den forvær­rer dit liv — ikke com­put­er­spillet, men afhængigheden.
Et af symp­tomerne er nem­lig — du spiller selvom det forvær­rer din tilstand.

 

Begivenheder

Københavns Universitet — debatarrangement

Kur­sus­grup­pen i KBH er klar med to nye debat­fore­drag på insti­tut for psykologi.
9. feb­ru­ar får vi besøg af David Mad­sen og Math­ias Nim­gaard Larsen, som vil gøre os klogere på psykolo­gens rolle, når det kom­mer til børns dig­i­tale vaner.

Psykolog- og læge­huset skal debat­tere spørgsmålet: Psykolo­gens rolle i en tid med dig­i­tale medier.

David Mad­sen er autoris­eret psykolog, og vil indgå i debatten.