Techfrie gaver til børn -

Vi I Dabeco ønsker alle børne­fam­i­li­er en glædelig offline jul. En jul hvor nærvær og samvær er i fokus. Vi ved også, at teknolo­gien er fly­t­tet ind i de fleste børne­fam­i­liers hjem, hvilket ofte frastjæler mulighe­den her­for. Vi har der­for udviklet en ønske­liste som styrk­er bar­net, der hjælper til at udvikle bar­nets hjerne, lær­er dem om forplig­tende fæl­lessk­aber og med­virk­er til at forme deres identitet.

Kort sagt gaver der hjælper til at genetablere kon­tak­ten fam­i­li­er i mellem.

 

KUNST:

 

Denne gavei­dé er per­fekt for næsten alle alder­s­grup­per. Børn går på opdagelse for­di alt­ing er nyt og spæn­dende for dem. Kun­st er en fan­tastisk måde for børn at udvikle deres fan­tasi. For at kunne være kreative og kun­st­ner­iske skal vi bruge nærvær og tid. Helst uden forstyrrelser.

Teknolo­gi er skabt med det for­mål at forstyrre os og stjæle vores tid, hvilket gør det svært at finde tiden til at dykke ned i kun­stens utrolige sanselige univers.

Gavei­déer til det kun­st­ner­iske barn:

Farve­blyan­ter, Stafe­li, vand­ma­l­ing, pastel­farv­er, piperensere, farvet mod­eller­voks, malertøj, blyan­ter, gaffa­t­ape, glit­ter, lim, farvet kridt, stort papir og meget mere

 

 

 

 

MUSIK:

 

Musik giv­er tilværelsen for børn og unge en ekstra sanselig dimen­sion. Vi kender alle hvor rart det er, at sætte en god plade på. Vi skaber asso­ci­a­tion­er til gode og følelses­mæs­sige tid­spunk­ter når vi høre musik. Musikken tager os tilbage til oplevelser som gjorde særlige indtryk på os.

Børn har fort­jent disse sanselige stimuli.

Når man skal lære at spille musik kræver det tålmodighed, men der er ikke noget mere til­fredsstil­lende end at lære sig selv et svært stykke musik. Det gør bar­net stolt over sin ved­hold­en­hed. Der­for udvikler musik også ens selvtil­lid og selvværd.

Teknolo­gien der­i­mod, udvikles så intu­itivt at selv en abe kan lære at bruge en ipad eller en tablet. Prob­lemet herved er, at bar­net aldrig oplever en ægte følelse af stolthed når den bruger Ipads, spilkon­soller og lignende.

Gavei­déer til det musikalske barn:

Et nyt musikalsk instru­ment, musikun­dervis­ning, Alarmk­lokke som spiller musik, Små trådløse højtalere/høretelefoner og meget mere

 

SPORT:

Vi er alle bygget til at bevæge os. Særligt børn. Sport er en rigtig god måde at være sam­men med andre på. Vi del­er et fæl­lesskab om sporten. Sporten tilby­der børn en ny his­to­rie. En his­to­rie, hvor de er sam­men med deres kam­mer­ater, hvor de mærk­er glæ­den ved at få et kram efter at score i fod­bold, børnene ser deres foræl­dre på tilskuer­bænken og ser dem en kamp, at opleve at få trøst selv når de taber.

Der­for kan det være en god idé at dele en evt. sport­slig inter­esse med jeres barn.

Sport og fysisk aktivitet er altafgørende for børns men­tale og fysiske sundhed.

Gavei­déer til det aktive barn:

Bas­ket­bold, fod­bold, freespee, hånd­bold, bor­dten­nis, hula­ho­pringe, sjip­petov, skate­board, rulleskøjter, cykel, skøjter, bad­minton­ketch­er, ski, snow­board, vand­s­ki, vol­ley­ball­net til haven, bad­minton­net til haven, sport­støj, bue og pil, golf køller og golf­bolde, dartskive. 

 

 

 

KREATIVITET OG FANTASIFULDHED:

Børn kan med den rette stim­uli være langt mere kreative end vok­sne. Men de kreative evn­er skal  bruges for at de udvikles. Det gør de ikke ved at sid­de med en skærm.

 

Bru­gen af den kreative del af hjer­nen er desværre blevet hijack­et af dygtige spilde­signere og appde­signere. Børn bruger ikke deres egen fan­tasi når de bevæger sig rundt i et univers der allerede er struk­tur­eret og designet i form af spil og lig­nende. Her bevæger de sig rundt i andre men­neskers fan­tasi, og det kan have den effekt at deres egen evne til at være kreative og fan­tasi­fulde forsvinder.

Der­for fores­lår vi, at alle foræl­dre bruger tid på at være kreative og lege med fan­ta­siver­den­er som børnene selv komponerer.

Gavei­déer til det kreative barn:

Mad­lavn­ing­sud­styr, Kam­er­aer, Fotografibøger, scrap­bøger, sten og amulet­ter, togsæt, symask­ine, udklæd­ningstøj, arbejdsbænk

 

 

LÆS OG SKRIV

Det kræver ikke en mas­ter i raketv­i­den­skab at fortælle om vigtighe­den af at udvikle sine læse og skriveevn­er. Men det at læse og skrive kan være en fan­tastisk måde at stim­ulere børns nys­ger­righed, deres læselyst, deres evne til at fan­tasere om andre uni­vers­er, udvikle deres evne til at sætte sig ind i andre men­neskers følelser og tanker.

Det at lære vær­di­en i at elske en god bog er den bed­ste gave du kan give dit barn.

Gavei­déer til det læselystne barn:

Læs højt for dit barn, læs sam­let som fam­i­lie, tag dit barn med på bib­lioteket, gør det til en ruti­ne at læse før sengetid.

P.S ingen elek­tro­n­iske bøger, ingen MOFIBO

 

 

 

Læs mere om offline ønske­lis­ter ved at down­loade denne gratis bog