Indlæg

Valby Skole forældreforedrag

Hvorfor vi skal huske det betydningsfulde – i en tid med digitale medier

At huske det betyd­nings­fulde i en dig­i­tal tid, er en vigtig forud­sæt­ning for at udleve et liv med plads til trivsels­frem­mende og sunde aktiviteter og rela­tion­er. Der­for han­dler sunde skær­m­van­er også om evnen til at løs­rive sig skær­men, da tiden brugt dig­i­talt ofte kan over­skygge det sunde liv med skole, fritidsin­ter­ess­er, arbe­jde, og tæt tilknyt­ning til sine nære rela­tion­er, herun­der sin fam­i­lie og gode venner.

Den dig­i­tale indus­tri er udgjort af en lang række Adtech virk­somhed­er. Alt fra sociale medi­er til gamingin­dus­trien tjen­er deres penge ved at sælge brugerens data. Dvs. viden om brugerens inter­ess­er, køn, socioøkonomisk sta­tus etc. Denne viden sæl­ger plat­formene videre til tred­jeparts virk­somhed­er som der­fra kan mål­rette annon­cer og reklamer til lige netop den mål­gruppe de ønsker.

For at kunne høste mest mulig viden om brugeren kræver det, at brugeren bruger mest mulig tid på lige netop deres plat­form, og der­for er der i samtlige spil og sociale medi­er installeret en lang række velimple­menterede fastholdelsesdesigns.

Og det har en pris.

Dan­mark er det land i Europa, hvor børn og unge er mindst fysisk aktive, er mindst fysisk-sam­men efter skole og sam­tidig er vi det land, hvor børn og unge sid­der mest foran en skærm.

Fore­draget vil sætte spot på spørgsmål som:

Er det en god idé at spille com­put­er­spil i skolen/fritidsordningen? Hvor­dan udvikles bar­nets hjerne, og er den i stand til at stå imod de dig­i­tale fris­telser? Hvor­dan kan skær­men bruges kon­struk­tivt som fag­per­son og forælder og ikke blot som den nemme løsning?

Hvor­dan kan man bal­ancere børns skærm­for­brug? Hvad bety­der det for det barn som er den eneste der ikke har fået en smart­phone og hvad bety­der det for et barn at blive eksklud­eret dig­i­talt og analogt? Risik­er­er Kahoot at føre til, at bar­net også skal tjekke alle sine andre sociale medi­er, og hvad bety­der dette for bar­nets kon­cen­tra­tion i skolen? Er for tidlig gam­ing i fritid­sor­d­nin­gen en glide­bane til, at bar­net også vil spille i alle andre domæner?

Hvor­for det er vigtigt at foræl­drene kan træffe afgørende valg på veg­ne af deres barn og dets omgang med teknologi.

Vi ønsker, at hjælpe fam­i­li­er med at etablere sunde skær­m­van­er der efter­lad­er plads til nærvær, fordy­belse, sved på pan­den og gode grin.

Vi vil med dette oplæg tilbyde reflek­sion­er og gå i dia­log om han­dlean­vis­ninger ift. hvor­dan man som fam­i­lie kan gen­finde hinan­den i en tid med dig­i­tale medi­er. Alle fam­i­li­er har fort­jent at trives både dig­i­talt og analogt.

Podcast med David Madsen og Thomas Pape

Psykolog David Mad­sen fold­er hans gode råd og store viden om techvirk­somhed­ers for­ret­ningsmod­eller. Det er et must-hear inter­view, hvis du har inter­esse for men­tal sund­hed, dig­i­tale van­er, søvn, unges trivsel og meget meget mere. David Mad­sen kom­mer omkring techde­signs, for­ret­ningsmod­eller og mistrivsel.

https://spine.dk/psykolog-david-madsen/

 

Bliver vi syge af et liv bag en skærm? Ifølge David Madsen, Ja.

Bliv­er vi syge af et liv der udelukkende foregår bag en skærm. Mit svar er ja!
Der­for vil David fortælle om sin kon­tordag i dag (ja, han anerk­ender at det var en af de bedre dage på kontoret).
Første unge mand (haft ham i for­løb i godt 8 måned­er) er netop blevet fuldt raskmeldt. Han har desu­den fået en kæreste. Første gang i 8 år at han indgår i en roman­tisk relation.
Den anden unge mand (haft i for­løb i godt et år) er for nyligt trap­pet ud af sine anti­de­pres­siv­er — Han havde et par uger hvor han følte kon­stant uro, men har i de for­gangne to uger fået større kon­takt til de ydre pol­er af sit følelsesliv.
Den sid­ste sam­tale var med en sags­be­han­dler, der fortæller at det er første gang i to år at de har kunne få kon­takt med en ung fyr de netop har sendt i forløb.
Min pointe:
Vi skal se på hvorvidt vi lever et liv som er kon­gru­ent til det som er væsentligt for os. Invester­er vi i de men­nesker som bety­der noget? For­mår vi at være det men­neske vi ønsker at være? Pass­er vi på os selv som en vi hold­er af?
Er det nemt? nej, men vi kan lære at rumme og give plads til de svære tanker og følelser som livet for­vold­er os, sam­tidig med at gøre de ting som er vigtige.
Hvis ikke vi gør det, så kan vi fort­sætte med at med­i­cinere og sygemelde i en uendelighed.

Foredrag på Jacobskolen

Fan­tastisk fore­drag på Jacob­skolen, hvor foræl­dregrup­pen havde inviteret til aftenk­age med oplæg af David Mad­sen i Kirken på Fil­ip­pavej. David er først og fremmest altid taknem­melig for at folk væl­ger, at bruge to timer af deres værdi­fulde aften på et fore­drag. Der­for er det vigtigt, at det han siger er noget som er værdi­fuldt og som sæt­ter gang i nogle væsentlige refleksioner.

Men hvad vi også er taknem­melig for er den åben­hed foræl­dre og børn giv­er. Dette kom til udtryk ved en forælder som havde spurgt sin søn, hvor­for det var så svært for dem at lave aftaler når det kom til skærm­for­bruget og gam­ing — hvor­til søn­nen svarede “for­di jeg ikke selv kan styre det, mor”.

Det var et meget rørende øje­b­lik, og det bevægede. Så tak for et rigtig godt fore­drag til hele foræl­dregrup­pen og udskoleeleverne.

Vi håber sådan, at foræl­drene kunne tage noget med fra afte­nen, og fort­sat reflek­tere over hvor meget skær­men må fylde i deres børns og fam­i­liens liv før det står væsentligt i vejen for den fam­i­lie de gerne vil have.

Foredrag ved socialstyrelsen om (u)sund skærmforbrug i udsatte børn og unges liv

Social­styrelsen har inviteret os til, at give ind­b­lik i det (u)sunde for­brug af gam­ing og sociale medi­er blandt udsat­te børn og unge. Vi ser frem til at tilbyde en psykol­o­gisk og bio­med­i­cin­sk forståelse.

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.