Indlæg

Foredrag Kildegård skolen

Indhold og aperitif til foredraget d. 31.1

 

Hvorfor vi skal huske det betydningsfulde – i en tid med digitale medier

At huske det betyd­nings­fulde i en dig­i­tal tid, er en vigtig forud­sæt­ning for at udleve et liv med plads til trivsels­frem­mende og sunde aktiviteter og rela­tion­er. Der­for han­dler sunde skær­m­van­er også om evnen til at løs­rive sig skær­men, da tiden brugt dig­i­talt ofte kan over­skygge det sunde liv med skole, fritidsin­ter­ess­er, arbe­jde, og tæt tilknyt­ning til sine nære rela­tion­er, herun­der sin fam­i­lie og gode venner.

Den dig­i­tale indus­tri er udgjort af en lang række Adtech virk­somhed­er. Alt fra sociale medi­er til gamingin­dus­trien tjen­er deres penge ved at sælge brugerens data. Dvs. viden om brugerens inter­ess­er, køn, socioøkonomisk sta­tus etc. Denne viden sæl­ger plat­formene videre til tred­jeparts virk­somhed­er som der­fra kan mål­rette annon­cer og reklamer til lige netop den mål­gruppe de ønsker.

For at kunne høste mest mulig viden om brugeren kræver det, at brugeren bruger mest mulig tid på lige netop deres plat­form, og der­for er der i samtlige spil og sociale medi­er installeret en lang række velimple­menterede fastholdelsesdesigns.

Og det har en pris.

Dan­mark er det land i Europa, hvor børn og unge er mindst fysisk aktive, er mindst fysisk-sam­men efter skole og sam­tidig er vi det land, hvor børn og unge sid­der mest foran en skærm.

Vi ønsker, at hjælpe fam­i­li­er med at etablere sunde skær­m­van­er der efter­lad­er plads til nærvær, fordy­belse, sved på pan­den og gode grin.

Vi vil med dette oplæg tilbyde reflek­sion­er og gå i dia­log om han­dlean­vis­ninger ift. hvor­dan man som fam­i­lie kan gen­finde hinan­den i en tid med dig­i­tale medi­er. Alle fam­i­li­er har fort­jent at trives både dig­i­talt og analogt.

Københavns Universitet — debatarrangement

Kur­sus­grup­pen i KBH er klar med to nye debat­fore­drag på insti­tut for psykologi.
9. feb­ru­ar får vi besøg af David Mad­sen og Math­ias Nim­gaard Larsen, som vil gøre os klogere på psykolo­gens rolle, når det kom­mer til børns dig­i­tale vaner.

Psykolog- og læge­huset skal debat­tere spørgsmålet: Psykolo­gens rolle i en tid med dig­i­tale medier.

David Mad­sen er autoris­eret psykolog, og vil indgå i debatten.

Verdens bedste robotby

Invi­ta­tion til Skoleledelsen, inklu­sionsve­jledere, SSP, admin­is­tra­tivt ansat­te, BIR-vejledere og andre interesserede

Pæd­a­gogisk efter­mid­dag: fore­byggelse af elevers stress, mis­trivsel og afhængighed i rela­tion til dig­i­tale teknologier

Ver­dens Bed­ste Robot­by i børne­højde inviter­er igen til Pæd­a­gogisk eftermiddag.

Kom og hør David Mad­sen og Stine Held­ing Rand give deres per­spek­tiv på, hvor­dan man kan tack­le hverda­gens dilem­maer i rela­tion til elevers stress, afhængighed og mis­trivsel i rela­tion til dig­i­tale teknolo­gi­er og sociale platforme.

David og Stine er forud for den pæd­a­gogiske efter­mid­dag fodret med dilem­maer direk­te fra elever på Odens­es skoler.

Pro­gram­met for dagen:
12.00–12.10 Råd­mand Susanne Craw­ley byder velkommen
12.15–13.15 oplæg ved David Mad­sen, Psykolog ved Dabeco
13.15–13.30 Pause med kage
13.30–14.30 Oplæg ved Stine Held­ing Rand, Psykolog ved Cen­ter for Dig­i­tal Pædagogik
Er der spørgsmål er du velkom­men til at kon­tak­te læringskon­sulent Tine Duus på tindu@odense.dk
Tilmeld­ing kan ske via dette link
Arrange­mentet afholdes tors­dag d. 15.12 2022 kl. 12–14.30 i Salen, indgang A, Ørbækvej 100.

Ny EU lovgivning vil gøre det ulovligt at høste børns data

Nyhe­den om, at EU har udformet en ny techlov­givn­ing vis­er, at vi som sam­fund (måske nærmere union) er i stand til at slå det helt fast — Det skal aldrig være okay at frastjæle børn fri­he­den til at leve det liv de ønsker! — særligt ikke for at tilgo­dese en techvirk­somheds økonomiske interesser.

Udover artik­lens fine point­er omkring vigtighe­den af lov­givnin­gen, så vil jeg sup­plere med yderligere en helt væsentlig faktor:

Når virk­somhed­er ikke læn­gere må høste data fra børn og unge, og videresælge til virk­somhed­er — ja, så mis­ter plat­formene deres inci­ta­ment for at fastholde børn i læn­gere tid end børnene egentlig ønsker.

Inci­ta­mentet for at fastholde børn er i dag bygget på, at høste så meget data fra børnene (inter­ess­er, præfer­encer, køn, alder, social klasse, foræl­drenes økonomiske sta­tus, job etc.) -> denne viden sælges videre til virk­somhed­er -> som videre mål­ret­ter annon­cer og reklamer til børnene.
Der vil sim­pelthen ikke være noget data (viden om børnene) at sælge videre. Plat­formene må nem­lig ikke læn­gere høste denne data.

Og hvor­for er det så vigtigt?
For­di det vil give børnene fri­he­den tilbage. Fri­he­den til at leve det liv de ønsker, og ikke det liv techin­dus­trien ønsker de skal leve.

Denne lov­givn­ing giv­er børnene fri­he­den tilbage til søvn, fysisk-socialt samvær samt fysisk aktivitet. Alle dimen­sion­er som er under hårdt pres i dag — dels pga. de for­ret­ningsmod­eller som nu bliv­er lov­givet mod.

Det som tiden vil vise, og som bliv­er inter­es­sant at følge er, hvorvidt plat­formene vil gøre hvad der bliv­er sagt, da det jo imi­dler­tid vil betyde at de skal finde nye forretningsmodeller.

Som sym­bol er dette en ekstrem vigtig lov­givn­ing, for det vis­er at vi som sam­fund aldrig vil tillade at børn mis­ter mulighe­den for at leve det liv de ønsker — til fordel for at tilgo­dese nogle techvirk­somhed­ers økonomiske interesser.

Og det næste er, at foræl­dre ikke skal stå tilbage med ans­varet for, at kæmpe imod ekstremt virkn­ings­fulde adfærd­sp­sykol­o­giske og fasthold­ende techdesign.

 

Læs artiklen på neden­stående link:

https://politiken.dk/viden/art8733803/To-danske-kvinder-tager-hovedrollerne-i-vidtg%C3%A5ende-regulering-af-tech-giganter

 

Foredrag for Esrum kost og Friskole

Fore­drag om gamin­gafhængighed, com­put­er­spi­lafhængighed og net­tets mørkere sider. Til fag­per­son­er på Esrum kost og friskole

Online foredrag om sociale medier for børn og unge

Sociale medi­er optager en større og større del af børn og unges liv, i takt med den tek­nol­o­giske udvikling. De fær­reste unge men­nesker, kunne forestille sig livet uden en smart­phone, og med god grund. Der er ingen grænser for hvad man kan opleve, udbrede og berette på sociale medi­er, på godt og ondt. Der­for kan det være svært at vide, hvornår et for­brug af sociale medi­er bliv­er et over­for­brug, og hvor­for man egentlig over­hovedet skal tænke i de baner.

I dette fore­drag vil psykolog Rebec­ca Poulsen komme med nogle bud på, hvor­for det kan være en god ide, at se sit for­brug af sociale medi­er efter i sømmene. Hun fortæller også, hvor­dan man får mest muligt ud af det, uden at det tager al ens tid og opmærksomhed.

Rebec­ca vil præsen­tere børnene for nogle af de resul­tater, forsknin­gen på området har vist.

  • Hvad gør det ved vores venskaber?
  • Hvad gør det ved vores familie?
  • Hvad sker der med vores opmærksomhed?
  • Hvad gør det ved vores selvtil­lid og selvforståelse?
  • Og hvad gør det ved vores trivsel generelt?

Og se med, når Rebec­ca fortæller om hvor­dan man kan tyn­de ud i sit for­brug af sociale medi­er, og i højere grad anvende dem, på en måde, som bakker op omkring de ting man er optaget af, og de ting som man find­er vigtige.

Foredragsholder

Rebec­ca Poulsen er psykolog og part­ner i Dabeco (Dan­sk Behan­dling for Com­put­er­spil- og Onlineafhængighed).

Til dagligt taler hun med unge men­nesker, som har skær­mafhængighed tæt inde på livet, og råd­giv­er foræl­dre i, hvor­dan de kan skabe nogle gode ram­mer for et menings­fuldt fam­i­lieliv med et afbal­anceret skærm­for­brug, både hvad angår com­put­er­spil og sociale medier.

Deru­dover hold­er hun fore­drag for fag­per­son­er om sociale mediers ind­fly­delse på unge men­nesker liv og trivsel. Hun er optaget af at skabe en mere kri­tisk opmærk­somhed hos unge men­nesker omkring deres brug af sociale medi­er samt at guide foræl­dre i at forstå mekanis­merne og tiltrækn­ingskraften i de farverige, virtuelle uni­vers­er, som sociale medi­er byder på.

Online foredrag De sociale mediers tag på børn og unge

Sociale medi­er har aldrig fyldt mere i unge men­neskers liv, og store dele af deres sociale liv udspiller sig efter­hån­den i apps, særligt Snapchat, Face­book og Insta­gram. Det er således ikke nogen hem­me­lighed, at disse apps er tid­srø­vere, og uanset hvor sociale de er af navn, har de ligeledes et aso­cialt aspekt.

Se med bag kulis­sen, når Rebec­ca Poulsen fork­lar­er de teknikker og mekanis­mer som tech-udviklerne benyt­ter sig af, i kam­p­en om vores opmærk­somhed. Få også ind­b­lik i hvad forsknin­gen vis­er omkring kon­sekvenserne af (over)forbrug af sociale medi­er og hvor­dan for­bruget påvirk­er navn­ligt unge pigers selvtillid.

Mange foræl­dre kender til de kampe og kon­flik­ter, som kan udspille sig i hjem­met, når det skal diskuteres og besluttes, hvornår det er ok at have sin tele­fon fremme, og ikke mindst hvor meget.

Det er vigtigt, at børn og unge lær­er at nav­igere i de mange online uni­vers­er, som find­es i de sociale medi­er, uden at de føler sig overvågede og umyn­dig­gjorte af deres foræl­dre. Hvor meget skal man som forælder følge med i deres fær­den og hvor­dan find­er man balancen?

Hør psykolog Rebec­ca Poulsen fork­lare, hvor­dan man som forælder, kan guide sine børn ind i den dig­i­tale ver­den, og ikke mindst finde en bal­ance mellem opdragelse, kon­trol, tillid og tryghed.

Begivenheder

Københavns Universitet — debatarrangement

Kur­sus­grup­pen i KBH er klar med to nye debat­fore­drag på insti­tut for psykologi.
9. feb­ru­ar får vi besøg af David Mad­sen og Math­ias Nim­gaard Larsen, som vil gøre os klogere på psykolo­gens rolle, når det kom­mer til børns dig­i­tale vaner.

Psykolog- og læge­huset skal debat­tere spørgsmålet: Psykolo­gens rolle i en tid med dig­i­tale medier.

David Mad­sen er autoris­eret psykolog, og vil indgå i debatten.