Indlæg

Sportsefterskolen Aabybro

Cer­ti­fi­cerin­gen er mål­ret­tet alle organ­i­sa­tion­er, der del­er idéen om, at det er vigtigt at have fokus på de unges dig­i­tale liv. Med en cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er sender organ­i­sa­tio­nen et klart sig­nal til omver­den, til brugerne, til fam­i­lierne, til medar­be­jderne og poli­tik­erne om, at her er en skær­pet opmærk­somhed på børn- og unges dig­i­tale liv. Det vil sige, at skolen eller insti­tu­tio­nen vis­er at de har reflek­teret over, hvor­dan de bruger com­put­ere og tele­fon­er i under­vis­nin­gen og frikvartererne.

Det er insti­tu­tio­nen selv, der under kyn­dig vejled­ning, får lov at bestemme hvilke reflek­sion­er de men­er skal fremgå på deres hjemme­side. Vi bed­er blandt andet insti­tu­tio­nens per­son­ale tage still­ing til følgende:

Bru­gen af mobiltelefoner

Shop­ping på nettet

Gam­ing

Sociale medi­er

Skærmtid

Mob­n­ing på nettet

Den gode tone online

Billed­del­ing

Ekstreme dig­i­tale grup­per og hvor­dan man kan hjælpe og støtte til andre trivsels­frem­mende aktiviteter.

Vi under­vis­er desu­den I hvor­dan man kan tale med unge og foræl­dre hvor skær­men står i vejen for et liv med fysisk aktivitet, fysiske ven­sk­aber samt andet sundhedsfremme.

Husum/Brønshøj sundhedsudvalg — alle kan tilmelde sig

Dagens arrange­ment inklud­er­er ca. 70 medar­be­jdere fra lokalforeninger, skol­er og for­valt­ninger. Dig­i­tal dan­nelse med føl­gende point­er og aktiviteter vil blive præsenteret:

 1. Kor­tere oplæg fra 17.10–18.00 af David Mad­sen, der er autoris­eret psykolog, medlem af netvær­ket “Tech og Trivsel” samt bør­ne­sagkyn­digt medlem af medierådet for børn og unge. 
  • Oplægget vil fokusere på de afledte effek­ter af mas­sivt skærm­brug og under­søge dets betyd­ning for hjer­nens udvikling, søvn, fysisk samvær og fysisk aktivitet.
  • Diskus­sion om, hvilket ans­var man har for at sikre plads til sunde aktiviteter som foreninger og skol­er i en tid med dig­i­tale medier.
 2. Grup­pear­be­jde fra 18.00–19.00 med føl­gende spørgsmål: 
  • Hvad gør I allerede for at sikre en sund bal­ance i jeres institution?
  • Hvad kan I gøre fremadrettet?
  • Hvad er de vok­snes ansvar?
  • Hvor­dan kan vi sikre, at børn og unge oplever fri­hed til at være børn på deres egne betingelser og kun bruger skær­men, når de selv ønsker det og ikke når techin­dus­trien ønsker det?
  • Hvor­dan håndter­er man den svære sam­tale med foræl­drene om børnenes skærmbrug?

Københavns Universitet — debatarrangement

Kur­sus­grup­pen i KBH er klar med to nye debat­fore­drag på insti­tut for psykologi.
9. feb­ru­ar får vi besøg af David Mad­sen og Math­ias Nim­gaard Larsen, som vil gøre os klogere på psykolo­gens rolle, når det kom­mer til børns dig­i­tale vaner.

Psykolog- og læge­huset skal debat­tere spørgsmålet: Psykolo­gens rolle i en tid med dig­i­tale medier.

David Mad­sen er autoris­eret psykolog, og vil indgå i debatten.

Spillemyndigheden — foredrag for fagpersoner

Spille­myn­dighe­dens råd­gi­vere står ofte med foræl­dre samt børn og unge hvor særligt gam­ing udgør en stor udfordring.

David Mad­sen fra Dabeco skal der­for komme og give inspi­ra­tion til, hvor­dan man kan tage en sam­tale om sunde gam­ing­van­er uden løft­ede pegefingre.

Alle kan tilmelde sig: GALLO Huset I Aarhus

gamin­gafhængighed, gam­ingdis­or­der og prob­lema­tisk for­brug af sociale medi­er er et reelt prob­lem i vores samfund.

 

-Ved David Mad­sen, autoris­eret psykolog, medlem af regerin­gens medieråd og stifter af psykologhuset Dabeco

ONSDAG D. 23. November

Kl. 16.00–18.00

Sted: Ungkirken, Nørre Allé 23 K, 8000 Aarhus 

 

Com­put­er­spil og sociale medi­er er blevet en tid­skrævende beskæftigelse hos mange. Det kan risikere at tage over­hånd og gå ud over mange dele af ens liv, så som skole, uddan­nelse, arbe­jde og sociale forhold.

 

Dette fore­drag vil give et ind­b­lik i bagsi­den af gam­ing og den virtuelle ver­den. Alt fra WHO’s nye diag­nose, com­put­er­spilsafhængighed, til ekstreme fora som 4Chan og sub-sider på red­dit bliv­er grundigt belyst. Fore­draget giv­er ind­b­lik i hvor­dan techin­dus­trien har lært at anvende adfærd­sp­sykol­o­giske mekanis­mer og med suc­ces installeret dem på samtlige dig­i­tale platforme.

 

Fore­draget vil desu­den give ind­b­lik i teori og fork­lar­ingsmod­eller ang. Stress, angst og depres­sion, og se på hvor­dan disse lidelser udvikles over tid. Og nys­ger­rigt se på om den store forekomst af psykisk lidelse er koblet med unges skærmforbrug.

Læs mere her — også omkring tilmeld­ing : https://www.gallohuset.dk/debat/

Socialstyrelsen — Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge

Udvikling af forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge

Som følge af de senere års stign­ing i psykisk mis­trivsel blandt unge er pro­jekt ”Udvikling af fore­byggende, kom­mu­nale tilbud til psykisk sår­bare unge” iværk­sat. For­målet med ini­tia­tivet er at kval­i­fi­cere og modne et fore­byggende kom­munalt tilbud til psykisk sår­bare unge i alderen 13–25 år samt foræl­dre til psykisk sår­bare unge.

Vi tilbyder foredrag om computerspil og skærmforbrug, afhængighed i unge og voksnes liv

I Dabeco men­er vi at alle fag­per­son­er skal være klædt ordentligt på til at tage snakken med deres borg­ere. Der­for har vi beslut­tet at afholde fore­drag om børn, unge og vok­snes skærm­for­brug og gam­ing. Børn, unge og vok­snes skærm­for­brug og com­put­er­spil kan resul­tere i en afhængighed med neg­a­tive føl­ger for skole, arbe­jde samt ven­ner og familie.

Vi hjælper fag­per­son­er gen­nem fore­drag til, hvor­dan man tager snakken om skærm­for­brug og en afhængighed­slig­nende adfærd ift. computerspillene.

I 2019 afholdte vi 40 fore­drag for fag­per­son­er der alle var i kon­takt med børn, unge eller vok­sne med et mas­sivt com­put­er­spils­for­brug eller et mas­sivt skærm­for­brug. Det var skol­er, bost­ed­er og for­valt­ninger der havde brug for konkrete værk­tø­jer til at tage snakken om deres brugeres gamin­gliv og gamingafhængighed.

Vi afholdte desu­den 4 kurs­er for per­son­aler i fritid­sklub­ber om gam­ing og sociale medi­er. Afhængighed og sundt forbrug.

Vi vil gerne hjælpe mange flere organ­i­sa­tion­er med at få fokus på skyg­gesiderne, men også hvor­dan man tager den menings­fulde sam­tale om skærmforbruget.

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.