Indlæg

Psykiatrisk klinik i Holbæk

Inter­ven­tion­er, sam­tale­greb samt ind­fly­vn­ing i det mørke internet.

Psyki­a­trisk klinik i Hol­bæk oplever flere og flere unge mænd for hvem de ikke kan hjælpe — de har der­for spurgt os i Dabeco om vi vil komme og fortælle om vores til­gang til behandling.

Gratis onlinekursus til forældre under Corona — afholdt af Læge og Psykolog

Kære alle

I denne svære tid ved vi hvor hur­tigt skærmtiderne skrid­er. Det har vi stor forståelse for, men vi vil sam­tidig også sikre at børnene ikke udvikler et afhængigheds­forhold til deres gam­ing. Der­for vil vi gerne tilbyde et gratis kur­sus udviklet i samar­be­jde med Minevenner.dk.
Dette kur­sus skulle gerne give grobund for ind­sigt i de farverige uni­vers­er, men også en forståelse for, hvor­for gam­ing kan være risik­a­belt at give los for — og hvor­dan man sikr­er de gode og sunde gamingvaner.

Vi ved at mange vil huske tilbage på denne tid resten af deres liv, og vi vil gerne sikre at der også opstår nogle gode minder.

Ved at tilbyde foræl­dre og fag­per­son­er et gratis onlinekur­sus om det sunde og det afhængighedssk­abende for­brug af gam­ing kan I få held til at udvikle nogle sunde gam­ing­van­er som efter­lad­er plads til fam­i­lieliv­et, skolen og naturen.

Pga. coro­n­akrisen har vi val­gt at udbyde kurset gratis.

Udtalelse:
“Jeg val­gte fak­tisk at se nogle af lek­tion­erne sam­men med ham og vi snakkede under­ve­js om bl.a. hvor­for det er så svært at løs­rive sig fra spil­lene og hvor­for det er vigtigt, at have nogle afgrænsede skærmtider. Det er som om, at jeg kan trænge igen­nem til ham på en helt anden måde nu og jeg føler mig mere sikker på mine beslutninger”.

Kursets fore­dragsh­oldere:

David: Psykolog med spe­ciale i børn, unge og vok­snes gam­ing og SoMe-forbrug.

- Repræsen­tant ved Aarhus Byråds udvalg om unges dig­i­tale vaner.

- 496 indi­vidu­elle sam­taler med unge og vok­sne om deres gam­ing­for­brug i 2019.

- Afholdt ca. 40 fore­drag i 2019 om fænomenet til skol­er, PPR råd­givninger, Sags­be­han­dlere i job­cen­tre, fag­per­son­er i psyki­a­trien og familieterapeuter.

Læge, Cecilie Fed­er­spiel — dyb­degående kend­skab til neu­rol­o­giske påvirkninger ved et mas­sivt gam­ing­for­brug blandt børn, unge og voksne.

- Afholdt ca. 40 fore­drag om gam­ing i 2019.

Kurset kan streames her og kræver ingen betaling.

Psykolog, David
Læge, Cecilie

 

 

Møns folkemøde

Kan man game for meget? Dette er over­skriften på et af temaerne for Møns folkemøde hvor der kom­mer et sted mellem 6000–7000 unge i udskolin­gen eller på efterskole.

David Mad­sen vil i denne debat sætte fokus på det usunde com­put­er­spils­for­brug, og kon­sekvenserne heraf.

 

Gambling med nutidens barndom og ungdom?

I går havde David Mad­sen fornø­jelsen af, at sid­de i pan­elet til Spille­myn­dighe­dens årlige branchedag. David sad til bor­ds ved to vel­re­flek­terede mænd i form af Johan Eklund fra Cen­ter for Ludo­mani og Jens Mar­t­i­nus, direk­tør fra Odense E‑sport.

Der blev diskuteret gam­bling i gam­ing, hvilket var inter­es­sant, da det kan forstås på to måder. Den første forståelse er, at børn og unge i sti­gende grad gam­bler med skins, køber loot­box­es etc. Denne form for gam­bling skal naturligvis elim­ineres, da ingen børn har fort­jent at blive viklet ind i et univers ikke engang vok­sne kan administrere.

Den anden forståelse af gam­bling er, hvorvidt vi som foræl­dre, fag­per­son­er etc. gam­bler med nuti­dens barn­dom og ung­dom ved at lade børn sid­de så mas­sivt foran en skærm som aktuelt er tilfældet.

En artikel i Berlingske for­t­alte forleden, at 10% af børn mellem 13–19 år sid­der op i mod 5–6 timer dagligt og spiller com­put­er­spil. Her­til kom­mer deres brug af mobil­tele­fon, twitch, youtube, face­book, insta­gram samt de lek­ti­er de skal lave på computeren.

Vi vil gerne stå på mål for en dig­i­tal dan­nelse i samtlige insti­tu­tion­er og skol­er i DK, da vi men­er at sunde skærm­poli­tikker kan mindske risikoen for, at gam­ble med flere børns barndomme.

Tak for en god debat.

Dabeco holdte foredrag for 25 PPR psykologer til psykologkonference, computerspilafhængighed

Dabeco i form af David Mad­sen og Mads Bank havde fornø­jelsen af, at præsen­tere virk­somme og vigtige opmærk­somhed­er i arbe­jdet med unge der lid­er af com­put­er­spi­lafhængighed. 25 skole- og PPR psykologer havde tilmeldt sig fore­draget til den årlige psykologkon­fer­ence på Ving­st­ed hotel og kongrescenter.

Samtlige psykologer havde erfaringer med unge for hvem com­put­er­spil- og onlin­eafhængighed var en altover­skyggende del af deres hverdag. En hverdag hvor offline­liv­et neg­ligeres til fordel for en ekstra runde i fort­nite eller LoL.

Et af deres spørgsmål gik på, hvor­dan man hjælper børn og unge til at indse glæ­den ved offlinelivet.

Dabeco kom­mer gerne ud og afhold­er fore­drag, hvis I men­er at stå med samme udfordringer.

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.