Indlæg

Gratis onlinekursus til forældre under Corona — afholdt af Læge og Psykolog

Kære alle

I denne svære tid ved vi hvor hur­tigt skærmtiderne skrid­er. Det har vi stor forståelse for, men vi vil sam­tidig også sikre at børnene ikke udvikler et afhængigheds­forhold til deres gam­ing. Der­for vil vi gerne tilbyde et gratis kur­sus udviklet i samar­be­jde med Minevenner.dk.
Dette kur­sus skulle gerne give grobund for ind­sigt i de farverige uni­vers­er, men også en forståelse for, hvor­for gam­ing kan være risik­a­belt at give los for — og hvor­dan man sikr­er de gode og sunde gam­ing­van­er.

Vi ved at mange vil huske tilbage på denne tid resten af deres liv, og vi vil gerne sikre at der også opstår nogle gode min­der.

Ved at tilbyde foræl­dre og fag­per­son­er et gratis onlinekur­sus om det sunde og det afhængighedssk­abende for­brug af gam­ing kan I få held til at udvikle nogle sunde gam­ing­van­er som efter­lad­er plads til fam­i­lieliv­et, skolen og naturen.

Pga. coro­n­akrisen har vi val­gt at udbyde kurset gratis.

Udtalelse:
“Jeg val­gte fak­tisk at se nogle af lek­tion­erne sam­men med ham og vi snakkede under­ve­js om bl.a. hvor­for det er så svært at løs­rive sig fra spil­lene og hvor­for det er vigtigt, at have nogle afgrænsede skærmtider. Det er som om, at jeg kan trænge igen­nem til ham på en helt anden måde nu og jeg føler mig mere sikker på mine beslut­ninger”.

Kursets fore­dragsh­oldere:

David: Psykolog med spe­ciale i børn, unge og vok­snes gam­ing og SoMe-for­brug.

- Repræsen­tant ved Aarhus Byråds udvalg om unges dig­i­tale van­er.

- 496 indi­vidu­elle sam­taler med unge og vok­sne om deres gam­ing­for­brug i 2019.

- Afholdt ca. 40 fore­drag i 2019 om fænomenet til skol­er, PPR råd­givninger, Sags­be­han­dlere i job­cen­tre, fag­per­son­er i psyki­a­trien og fam­i­li­eter­apeuter.

Læge, Cecilie Fed­er­spiel — dyb­degående kend­skab til neu­rol­o­giske påvirkninger ved et mas­sivt gam­ing­for­brug blandt børn, unge og vok­sne.

- Afholdt ca. 40 fore­drag om gam­ing i 2019.

Kurset kan streames her og kræver ingen betal­ing.

Psykolog, David
Læge, Cecilie

 

 

Gambling med nutidens barndom og ungdom?

I går havde David Mad­sen fornø­jelsen af, at sid­de i pan­elet til Spille­myn­dighe­dens årlige branchedag. David sad til bor­ds ved to vel­re­flek­terede mænd i form af Johan Eklund fra Cen­ter for Ludo­mani og Jens Mar­t­i­nus, direk­tør fra Odense E‑sport.

Der blev diskuteret gam­bling i gam­ing, hvilket var inter­es­sant, da det kan forstås på to måder. Den første forståelse er, at børn og unge i sti­gende grad gam­bler med skins, køber loot­box­es etc. Denne form for gam­bling skal naturligvis elim­ineres, da ingen børn har fort­jent at blive viklet ind i et univers ikke engang vok­sne kan admin­istrere.

Den anden forståelse af gam­bling er, hvorvidt vi som foræl­dre, fag­per­son­er etc. gam­bler med nuti­dens barn­dom og ung­dom ved at lade børn sid­de så mas­sivt foran en skærm som aktuelt er til­fældet.

En artikel i Berlingske for­t­alte forleden, at 10% af børn mellem 13–19 år sid­der op i mod 5–6 timer dagligt og spiller com­put­er­spil. Her­til kom­mer deres brug af mobil­tele­fon, twitch, youtube, face­book, insta­gram samt de lek­ti­er de skal lave på com­put­eren.

Vi vil gerne stå på mål for en dig­i­tal dan­nelse i samtlige insti­tu­tion­er og skol­er i DK, da vi men­er at sunde skærm­poli­tikker kan mindske risikoen for, at gam­ble med flere børns barn­domme.

Tak for en god debat.

Dabeco holdte foredrag for 25 PPR psykologer til psykologkonference, computerspilafhængighed

Dabeco i form af David Mad­sen og Mads Bank havde fornø­jelsen af, at præsen­tere virk­somme og vigtige opmærk­somhed­er i arbe­jdet med unge der lid­er af com­put­er­spi­lafhængighed. 25 skole- og PPR psykologer havde tilmeldt sig fore­draget til den årlige psykologkon­fer­ence på Ving­st­ed hotel og kon­gres­cen­ter.

Samtlige psykologer havde erfaringer med unge for hvem com­put­er­spil- og onlin­eafhængighed var en altover­skyggende del af deres hverdag. En hverdag hvor offline­liv­et neg­ligeres til fordel for en ekstra runde i fort­nite eller LoL.

Et af deres spørgsmål gik på, hvor­dan man hjælper børn og unge til at indse glæ­den ved offline­liv­et.

Dabeco kom­mer gerne ud og afhold­er fore­drag, hvis I men­er at stå med samme udfor­dringer.

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.