Indlæg

Et oplæg hos PPR på Frederiksberg gav følgende tanker:

Vi vil gerne sikre, at børn, unge og unge-vok­sne fort­sat får fri­hed til at dyrke livet uden­for det dig­i­tale. Får fri­hed til at sove når de går i seng om afte­nen, får fri­hed til at ses med sine ven­ner efter skole, samt være fysisk aktive sam­men og hver for sig.

Og vi oplever at gam­ing og sociale medi­er hur­tigt kan udfor­dre denne fri­hed gen­nem adfærds­de­signs, og andre virkn­ings­fulde indgange til men­nes­ket sind og adfærd.

Men vi ønsker også, at klæde fag­per­son­er på til at kunne tage snakken om det dig­i­tale på en menings­fuld måde — både ift. foræl­dre, men også de unge for hvem skær­men er blevet altoverskyggende.

Vi ønsker også at fag­per­son­er får blik for de ele­menter som kan vise sig, hvis en ung er i færd med at van­dre ind i et ekstremt dig­i­talt miljø.
Hvor­dan unge ofte er ekstremt udsat­te — særligt når man i forve­jen er sår­bar og hvad man som fag­per­son kan stille op.
——————————————————————
Fra PPR og fællesråd­givnin­gen på Frederiksberg:

Folk syntes virke­lig at det var et godt oplæg. Vi syntes at David og Cecilie holdte et virke­lig infor­ma­tivt og spæn­dende fore­drag for hele Fællesråd­givnin­gen. Vi føler at vi har fået en tun­gere faglig bal­last ift. at råd­give omkring skærm­brug, com­put­er­spil og sociale medi­er og det har sat mange tanker i gang om hvor­dan vi fre­madret­tet tænker at behan­dle emnet.

I hvor høj grad lev­ede fore­draget op til jeres forventninger:
5/5
———————————————————————–

PS. så er det altid en gave at komme ud blandt fag­per­son­er der har så sindssygt skarpe indspark til oplægget, at jeg nogle gange ikke ved hvem der har lært mest.
Så tak til fællesråd­givnin­gen for mange værdi­fulde tanker

Forældreforedrag på Jacobskolen

Foræl­drefore­drag om børn og unges gam­ing og SoMeforbrug

Aflyst — Konference om børn og unges skærmvaner på VIA university

Imran Rashid, Ulla Dyr­løv, Johan Eklund og David Mad­sen skal tale om skyg­gesiderne ved børn og unges skærmvaner…
En oplagt kon­fer­ence for lærere, pæd­a­goger, skoleledere samt PPR afdelinger og andre der arbe­jder med børn og unge.

Læs mere om kon­fer­en­cen her:

https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/konferencer/boern-og-unges-usunde-skaermvaner

 

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.