Indlæg

Foredrag for Esrum kost og Friskole

Fore­drag om gamin­gafhængighed, com­put­er­spi­lafhængighed og net­tets mørkere sider. Til fag­per­son­er på Esrum kost og friskole

Foredrag om gaming

David Mad­sen og Cecilie Aalund Fed­er­spiel afholdte fore­drag om gam­ing og gamin­gafhængighed blandt PPR per­son­ale i Aal­borg. Hele mole­vit­ten foregik over et webcam.
Vi for­måede på trods af den fysiske afs­tand at afholde en live ses­sion, som fag­per­son­erne fra Aal­borg kunne lade sig inspirere af i deres arbe­jde med gamingafhængige/computerspilsafhængige unge mennesker.

Vi berørte desu­den det prob­lema­tiske for­brug af sociale medi­er, og hvilken effekt dette kan have på et ungt men­neskes liv.

Vi tilbyder foredrag om computerspil og skærmforbrug, afhængighed i unge og voksnes liv

I Dabeco men­er vi at alle fag­per­son­er skal være klædt ordentligt på til at tage snakken med deres borg­ere. Der­for har vi beslut­tet at afholde fore­drag om børn, unge og vok­snes skærm­for­brug og gam­ing. Børn, unge og vok­snes skærm­for­brug og com­put­er­spil kan resul­tere i en afhængighed med neg­a­tive føl­ger for skole, arbe­jde samt ven­ner og familie.

Vi hjælper fag­per­son­er gen­nem fore­drag til, hvor­dan man tager snakken om skærm­for­brug og en afhængighed­slig­nende adfærd ift. computerspillene.

I 2019 afholdte vi 40 fore­drag for fag­per­son­er der alle var i kon­takt med børn, unge eller vok­sne med et mas­sivt com­put­er­spils­for­brug eller et mas­sivt skærm­for­brug. Det var skol­er, bost­ed­er og for­valt­ninger der havde brug for konkrete værk­tø­jer til at tage snakken om deres brugeres gamin­gliv og gamingafhængighed.

Vi afholdte desu­den 4 kurs­er for per­son­aler i fritid­sklub­ber om gam­ing og sociale medi­er. Afhængighed og sundt forbrug.

Vi vil gerne hjælpe mange flere organ­i­sa­tion­er med at få fokus på skyg­gesiderne, men også hvor­dan man tager den menings­fulde sam­tale om skærmforbruget.

Aflyst pga. Corona. Foredrag på Københavns Universitet

David Mad­sen skal afholde fore­drag på Køben­havns Uni­ver­sitet om gamin­gafhængighed. Temaet for dagen er Børn og unges dig­i­tale liv, og her vil studieled­eren fra psykolo­gi også tale om cybermobning.

David ser frem til at afholde et fore­drag om gam­ing til under­vis­ere, stud­erende og andre interessenter.

Københavns Universitet — Gamingafhængighed

Cen­ter for sund­hed og sam­fund afhold­er en kur­sus­dag, hvor over­skriften er børn og unges dig­i­tale liv.

Her skal David Mad­sen fortælle om gamin­gafhængighed samt inter­net­tets mørke afkroge. David er blevet inspir­eret af vores medlem­mer, som er indgået i grup­pen Nordic Eks-gamers, hvor vi diskuter­er sunde skær­m­van­er, egnet og ueg­net for børn og meget mere.

Tor­ben Bech­man som er insti­tut­led­er for psykolo­gi taler om cybermobning.

 

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.