Dabecos privatlivspolitik

Her kan du finde infor­ma­tion om, hvilke per­son­o­plysninger Dabeco ind­sam­ler om dig, hvor­for vi ind­sam­ler oplysningerne og hvor oplysningerne opbe­vares. Du kan også finde kon­tak­t­in­fo, samt info om dine rettigheder.

Indsamling af oplysninger og formål med at indsamle oplysningerne

Når du besøger vores website

På vores web­site benyt­ter vi Google Ana­lyt­ics og Hot­jar til at få info om besø­gende, og hvad de gør på hjemmes­i­den. Infor­ma­tio­nen bruger vi til at forbedre brugero­plevelsen på vores web­site. Vi kan ikke se hvem du er, men vi kan se hvilke IP adress­er der besøger sitet.

Du kan find­es vores Cook­iepoli­tik på dabeco.dk/cookiepolitik

Hvis du er kunde hos Dabeco

Hvis du er kunde hos Dabeco, så reg­istr­erer vi den infor­ma­tion om din virk­somhed, som er nød­vendigt for at kunne kom­mu­nikere med dig/jer, samt sende fak­tu­raer og lave reg­n­skab. Det vil sige navne, mailadress­er, CVR num­mer, adresse, telefonnummer.

Hvis du er medarbejder hos Dabeco

Hvis du er medar­be­jder hos Dabeco, så reg­istr­erer vi den infor­ma­tion der er nød­vendig for at vi kan lave en ansæt­telseskon­trakt med dig, kon­tak­te dig og udbe­tale dig løn. Dvs. navn, adresse, cpr num­mer, kon­ton­um­mer, mailadresse og tele­fon­num­mer. Vi har også billed­er af dig, samt dit CV. Det bruger vi når vi byder på opgaver og laver oplæg, samt til markeds­føring af Dabeco og hold­et bag.

Hvis du søger om job hos Dabeco

Hvis du søger job hos Dabeco, så opbe­var­er vi din ansøgn­ing, med den infor­ma­tion du har inklud­eret i ansøgnin­gen, indtil vi har fun­det en kan­di­dat til job­bet. Hvis du gerne vil have at vi behold­er ansøgnin­gen, så du kan komme i betragn­ing til kom­mende jobs, så skal du i en email give os lov til at beholde ansøgningen.

Dine rettigheder

Indsigtsret

Du kan få ind­sigt i, hvilke oplysninger vi behan­dler om dig, hvor de stam­mer fra, hvor længe vi opbe­var­er dem og hvad vi anven­der dem til. Du kan også få oplyst, hvem der mod­tager data om dig, hvilke typer af oplysninger, der kan videre­gives med dit sam­tykke, til hvilket for­mål videre­givelsen kan ske samt hvem, der kan mod­tage oplysningerne på bag­grund af dit sam­tykke. Adgan­gen kan dog være begrænset af lov­givnin­gen og hen­synet til andre per­son­ers pri­vatlivs­beskyt­telse, lige­som Dabecos know-how, for­ret­ning­shem­me­lighed­er samt interne vur­deringer og mate­ri­ale kan være und­taget fra indsigtsretten.

Dataportabilitet

Du har ret til at få de per­son­o­plysninger du har afgivet til os udlev­eret i et elek­tro­n­isk for­mat. Kon­takt kontakt@dabeco.dk hvis du ønsker det.

Urigtige oplysninger

Kon­stateres der fejl i oplysningerne har du ret til at få dem rettet.

Sådan kontakter du os

Har du spørgsmål til vores behan­dling af dine oplysninger, ønsker du at tilbagekalde dit sam­tykke eller få udlev­eret dine data er du velkom­men til at kon­tak­te kontakt@dabeco.dk

Psykolog- og læge­huset, Dabeco
Kloster­mo­sevej 5
3070 Snekkersten
Tlf:+4531497075

Klage

Hvis du er util­freds med vores behan­dling af dine per­son­o­plysninger kan du klage til kontakt@dabeco.dk eller til Datatilsynet.dk