Om Arni Gudmundsson

Arni er autoris­eret psykolog med spe­cial­ist­god­k­end­tud­dan­nelse i ACT. Arni er ekstern super­vi­sor i Dabeco.

Arni er uddan­net autoris­eret psykolog fra Køben­havns Uni­ver­sitet og har siden arbe­jdet som psykolog, fam­i­lie- og parter­apeut og super­vi­sor. Arni er inter­esseret i at hjælpe så mange men­nesker til at leve de liv som føles menings­fulde og trivselsfremmende.

Arni er super­vi­sor i Dabeco, og hjælper og under­støt­ter deres behandling.