Om Arni Gudmundsson

Arni er uddan­net autoris­eret psykolog fra Køben­havns Uni­ver­sitet og har siden arbe­jdet som psykolog, fam­i­lie- og parter­apeut og super­vi­sor. Arni er inter­esseret i at hjælpe så mange men­nesker til at leve de liv som føles menings­fulde og trivsels­frem­mende.

Arni er særligt dygtig til at arbe­jde med mænd der er faret vild i gamin­gens utrolige uni­vers­er.