Indlæser Begivenheder

« All Events

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Uddannelsesdag med fanefjord-fond

12. april 2022 - kl. 09:30 - 14:00

På denne kur­sus­dag stiller læge, Cecilie Aalund Fed­er­spiel, og psykolog, David Mad­sen, skarpt på sår­bare unges com­put­er­afhængighed. Du får ind­b­lik i bagsi­den af gam­ing, sociale medi­er og de virtuelle ver­den­ers skyg­gesider, og for at tilbyde den mest kval­i­fi­cerede hjælp og støtte til de unge får du også infor­ma­tion og viden om hen­sigtsmæs­sige inter­ven­tion­er, præ­valens og afhængighe­dens udtryk.

Dagens fokus­punk­ter

  • Neu­rov­i­den­sk­a­belige per­spek­tiv­er på afhængighed af SoMe og gam­ing, herun­der kend­skab til hjer­nens biolo­gi; hvor­dan påvirkes hjer­nen af at spille com­put­er­spil? Og hvornår bliv­er spil­lene skadelige for den sunde udvikling?
  • Psykol­o­gisk ind­sigt i, hvor­dan unge påvirkes emo­tionelt og socialt ved et over­for­brug af computerspil
  • Kend­skab til afhængighe­dens udtryk; herun­der psykol­o­giske, fysiske, adfærdsmæs­sige og sociale symptomer
  • Viden om forskel­lige spilgen­r­er og de virkemi­dler den store spilin­dus­tri anven­der til at fastholde men­neskers opmærk­somhed, engage­ment og tid

 

Det primære fokus vil dog lægges på følgende områder:

  • Kend­skab til nar­ra­tive sam­taler og Accep­tance and Com­mit­ment Ther­a­py som sam­taleteknikker, der kan anven­des til unge, der er blevet, eller er i risiko for at blive, afhængige af com­put­er­spil, og der­af også er i risiko for at træde ned i algo­rit­mernes uen­deligt dybe rab­bit hole
  • Intro­duk­tion til de mørke afkroge af net­tet, herun­der viden om de mekanis­mer, der gør, at sår­bare unge ofte føler sig særligt draget af de virtuelle uni­vers­er og der­for er udsat­te, når det kom­mer til radikalisering
  • Ind­b­lik i, hvor­dan du taler med foræl­dre eller andre fag­per­son­er, som er i berøring med unge, som har et prob­lema­tisk for­brug af computerspil

Detaljer

Dato:
12. april 2022
Tidspunkt:
09:30 - 14:00
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags:

Detaljer

Dato:
12. april 2022
Tidspunkt:
09:30 - 14:00
Begivenhed Kategori:
Begivenhed Tags: