Indlæg

Foredrag om gaming

David Mad­sen og Cecilie Aalund Fed­er­spiel afholdte fore­drag om gam­ing og gamin­gafhængighed blandt PPR per­son­ale i Aal­borg. Hele mole­vit­ten foregik over et webcam.
Vi for­måede på trods af den fysiske afs­tand at afholde en live ses­sion, som fag­per­son­erne fra Aal­borg kunne lade sig inspirere af i deres arbe­jde med gamingafhængige/computerspilsafhængige unge mennesker.

Vi berørte desu­den det prob­lema­tiske for­brug af sociale medi­er, og hvilken effekt dette kan have på et ungt men­neskes liv.

Forældreforedrag Vestbyen friskole

Vi anerk­ender de adfærds­de­signs som er installeret i både spil og sociale medi­er, og som bety­der at det kan være ual­min­deligt svært at løs­rive sig sin Ipad, fort­nite eller Insta­gram. Særligt når din hjerne ikke er færdigud­viklet. Vi anerk­ender, at der sker en øget udskil­lelse af dopamin hver gang vi får en beløn­ning i form af et like eller et nyt lev­el i spillet.

Vi anerk­ender, at tiden brugt foran skær­men koster på andre trivsels­frem­mende livs­domæn­er. Det koster på rela­tion­er til bed­ste­foræl­dre, det koster på fysisk samvær med jæv­nal­drende, det koster på ture i skoven, det koster på fysisk aktivitet og leg.

Vi anerk­ender, at dette fravær af liv risik­er­er at med­føre eksis­ten­tielle kris­er som stress, angst og depression.

Vi anerk­ender, at vi vok­sne har et kæmpe ans­var når vi ser at børnene neg­liger­er vitale udvikling­som­råder i børnenes liv.

Vi er et team af psykologer og en læge, og vi er bekym­rede for børns måde at leve liv.

Vi arbe­jder hver dag med at hjælpe men­nesker der er faret vild i gam­ing og sociale medi­er til at gen­in­vestere i det vigtige.

Det var disse point­er vi frem­lagde for en foræl­dregruppe i mandags. Og det var fan­tastisk at se den store velvil­je til at lave fælles skærm­re­gler og hjælpe børns sund­heds­fremme også offline.

Begivenheder

Intet fundet

Beklager, ingen indlæg matchede dine kriterier.