Er du afhængig af sociale medier?

Det er ikke så under­ligt, at mange oplever at være mere eller min­dre afhængige af sociale medi­er. De er et værk­tøj, der gør os i stand til at følge med i, hvad ven­nerne laver, blive opdateret på nyhed­er, huske fød­sels­dage, se de nyeste video­er og meget mere. Men de har også en skyg­ge­side i form af at være én af de største opmærk­somheds- og tid­srø­vere, vi over­hovedet har, og som vi altid har med os.

Er du afhængig af sociale medier?

Det er ikke så under­ligt, at mange oplever at være mere eller min­dre afhængige af sociale medi­er. De er et værk­tøj, der gør os i stand til at følge med i, hvad ven­nerne laver, blive opdateret på nyhed­er, huske fød­sels­dage, se de nyeste video­er og meget mere. Men de har også en skyg­ge­side i form af at være én af de største opmærk­somheds- og tid­srø­vere, vi over­hovedet har, og som vi altid har med os.

Der, hvor bru­gen af sociale medi­er går hen og bliv­er prob­lema­tisk, er når de står i vejen for vores fysiske samvær og nærvær. Når vi bruger mere tid online end offline, har et kon­stant behov/oplever æng­ste­lighed for at tjekke tele­fo­nen, sam­men­lign­er os med andre, sover dårligere om nat­ten, for­di tele­fo­nen tjekkes i de sene aften­timer, oplever mis­un­delse når man ser, hvad ven­nerne laver, er der tale om en afhængighed.

Dabecos tilgang til sociale medier

I Dabeco er vi ikke for­t­alere for at for­byde eller udry­dde sociale medi­er. Vi er klar over, at de er kom­met for at blive, og at de rum­mer et utal af mulighed­er, som ikke nød­vendigvis er skadelige.

Det er således ikke tele­fo­nen eller de sociale medi­er i sig selv der er prob­lemet, men snarere det over­drevne og ukri­tiske brug, der kan føre prob­le­mer med sig. Af samme grund er det vigtigt for os at klæde børn og unge samt deres foræl­dre på til den ver­den der lig­ger online for vores alles fød­der. For selvom mange (både pri­vat- og fag­per­son­er) har den opfat­telse, at unge men­nesker i dag er ’dig­i­talt ind­fødte’ og med største naturlighed lær­er at manøvrere på diverse plat­forme, så er det vigtigt for os at slå fast, at selvom de sociale medi­er er nemme og intu­itive at bet­jene, er det ikke ens­be­ty­dende med, at tiden brugt på sociale medi­er ikke kunne bruges på andre og mere værdi­fulde ting i livet.

En kri­tisk still­ing­ta­gen på et oplyst og nuanceret grund­lag er i vores øjne afgørende for, at børn og unge ikke over­lades til sig selv, eller ret­tere, til techin­dus­trien, som tjen­er store sum­mer på børn og unges for­brug af sociale medier.

Vi er her for dig

Vi ved, at mange som bokser med livets til tider svære vilkår, bruger sociale medi­er til at søge trøst eller sætte livet på pause. Vi ved dog også, at denne trøst ikke er særlig effek­tiv i det lange løb, og at der ofte opstår yderligere mis­trivsel, jo mere tid du bruger på sociale medier.

Der­for har vi spe­cialis­eret os i at snakke med  men­nesker, så de kan få øje på de dele af livet, som er vigtige og som de inder­st inde gerne vil investere deres tid og ener­gi i. Det kan være alt fra at opnå stærkere bånd til fam­i­lie og ven­ner, genetablere tilknyt­nin­gen til uddan­nelse eller blot opnå mere trivsel i hverdagen.

Ville du have glæde af at tale med nogen, som forstår dit liv online og offline, og som vil hjælpe dig til at gøde og vande de livshaver hvor dejlige og vigtige rela­tion­er og aktiviteter kan få lov til at blom­stre frem? Så tøv ikke med at ringe eller skrive til os.

Hos Dabeco taler vi hver dag med men­nesker, som er faret vild i de dig­i­tale universer.

Vi hjælper dig bedre end din telefon

Download materiale

En guide til sundt SoMe-forbrug

Forældre, Børn og unge udtaler sig

“Alle de gode råd som jeg fik og de gode sam­taler man fik. Det har ændret mit syn på hvor­dan der er at leve og hvad jeg kan gøre for
at gøre mit liv bedre”.

Bruger 16–19 — Sebas­t­ian5/5 Meget stor effekt

“Det har været en god kon­takt imellem behan­dler og min søn. Det har været godt at Dabeco har rea­geret hur­tigt på min hen­ven­delse og en god følelse af, at min søn og jeg blev taget alvorligt på vores prob­lem og anerk­endelse for at det er svært at tak­le afhængighed af online spil, og andre efter­føl­gende problemer”

Forælder5/5 — Meget stor effekt

“Sam­talerne var med til at moti­vere mig til at realis­ere mine mål og hjalp gevaldigt på min selvtil­lid. Da
der altid var frem­skridt siden sid­ste gang var det også et godt enci­ta­ment for at komme næste gang…”

“Tak for et rigtigt godt for­løb, jeg kom­mer til at savne vores samtaler!” 

Bruger 20–23 år — Asger5/5 meget stor effekt

Trænin­gen om tirs­da­gen er altid en af ugens højdepunk­ter. Den giv­er ener­gi, selvtil­lid og vel­be­hag i hverda­gen. Fuld­byrdelse og mod under og lige efter træn­ing. Sam­talerne har især givet værk­tø­jer til at se på hvad com­put­eren fylder og påvirk­er hverda­gen, og til at vur­dere ens egen ind­sats overord­net. Væsentligst omkring at ændr­er per­spek­tiv fra neg­a­tiv tænkn­ing og fokuser­ing på prob­le­merne, til pos­i­tiv tænkn­ing og hvad der lykkes”.

Bruger 27–315/5 Meget stor effekt

Vi har udtalt os eller afholdt foredrag for nogle af følgende aktører:

Optrådt i TV:

DR1
DR2
TV2
Aftenshowet
Go’ mor­gen Danmark
Luksusfælden
Metronome

Folkemøder:

Fyns Folkemøde
Møns folkemøde

Konferencer og certificeringer:

CopenX
Gefion
DIS
Ran­ders Lilleskole
Mejrup fritidsordning
Helsinge FO
Sankt Helene FO og børnehus
Sen­geløse privatskole
Undervisningsministeriet
Hun­dest­ed skole
Vest­byen friskole
Forenin­gen for grøn­landske børn
Daregender
Hund­slund e‑sport

+ mange flere

Foredrag og konferencer:

Ving­st­ed konferencen
Psykol­o­gisk summercamp
Inter­na­tion­al psychologycamp
Funk­tionel fam­i­li­eter­apeuters konference
Behan­dlingsskolen – Basen
PPR frederiksberg
Danske psykodynamikere
Forenin­gen for børn med angst
VIA uni­ver­si­ty College
Aarhus Byråds udvalg

Samarbejdspartnere