Om Peter Hauch

Peter Hauch er autoris­eret psykolog og uddan­net ved Dan­marks Pæd­a­gogisk Uni­ver­sitet i 2004.

Peter har 16 års erfar­ing som psykolog og psykologfaglig led­er og mere end 25 års erfar­ing inden for børne- og fam­i­lieom­rådet. Peter har lang erfar­ing med at hjælpe, støtte og behan­dle børn, unge og fam­i­li­er, hvor uhen­sigtsmæs­sig brug af com­put­er­spil står i vejen for et godt og sundt liv.

Peter har mere end 25 års arbe­jd­ser­far­ing med psykol­o­gisk behan­dling af børn, unge, og vok­sne gen­nem indi­vidu­elle og fam­i­li­eter­apeutiske for­løb. Gen­nem hans mangeårige virke som psykolog har han behan­dlet angst, depres­sion, stresslidelser og traumer. Deru­dover har Peter lang erfar­ing med råd­givn­ing og behan­dling af børn, unge og vok­sne med afhængigheds prob­lematikker. Peter har særlig erfar­ing med børn og unge diag­nos­ticeretmed autisme og ADHD, hvor uhen­sigtsmæs­sige brug af com­put­er­spil er en del af barnets/den unges problematikker.

Prob­le­mer og livs­vanske­lighed­er kan have mange forskel­lige årsager — og have lige så mange forskel­lige effek­ter på den enkelte. Peter tager der­for altid udgangspunkt i klien­tens aktuelle livs­si­t­u­a­tion, oplevelse af egne vanske­lighed­er og håb for foran­dring. Det er for at sikre, at den psykol­o­giske sam­talepro­ces under­støt­ter klien­ten bedst muligt, så lin­dring, løs­ninger og nye han­dlemu­lighed­er forankres og fastholdes i klien­tens liv.

Peter arbe­jder med evi­dens­baserede kog­ni­tive behan­dlingsme­toder såsom Accep­tance and Com­mit­ment Ther­a­py (ACT) og den metakog­ni­tiv til­gang. Han har deri­gen­nem bety­delig erfar­ing med at hjælpe klien­ter når oplevelser, tanker og følelser gør livet svært at håndtere.

Peter har sam­tidigt mange års erfar­ing med eksis­ten­tielle og systemiske/narrative til­gange, når klien­tens prob­lematikker bedst afhjælpes med til­gange der arbe­jder med livs­fortællinger og eksis­tensens grundvilkår.

Peter tilby­der indi­vidu­elle- og fam­i­liesam­taler i klinikken, online eller i form af tele­fonkon­sul­ta­tion­er i Dabeco

Kontaktoplysninger