Om Mathias Rasmussen

Math­ias Toft Ras­mussen er autoris­eret psykolog og uddan­net ved Aarhus Uni­ver­sitet og står for den daglige drift i Aarhus.

Math­ias tilby­der indi­vidu­elle- og fam­i­liesam­taler i Aarhus med fokus på at afhjælpe uhen­sigtsmæs­sig brug af com­put­er­spil, sociale medi­er, Youtube, spil på tablet og streaming.

Math­ias arbe­jder desu­den på et ambu­la­to­ri­um i psyki­a­trien i Hern­ing, hvor han i tæt samar­be­jde med læger, syge­ple­jer­sker og social­råd­gi­vere udred­er og behan­dler forskel­lige psykiske sindslidelser.

Math­ias sid­der i Dabecos Aarhus afdel­ing og bidrager med flere års erfar­ing med at arbe­jde pæd­a­gogisk og ter­apeutisk med psykiske syge og sår­bare unge fra hans arbe­jde på forskel­lige bost­ed­er, værest­ed­er og fra hans arbe­jde i psyki­a­trien. Han arbe­jder på et ambu­la­to­ri­um, hvor han udred­er og behan­dler patien­ter med  sindslidelser.

Han har spe­cialis­eret sig ved at arbe­jde med teknop­sykolo­gi, som han­dler om, hvor­dan den men­neske­lige psyke fun­ger­er og påvirkes når dig­i­tale teknolo­gi­er anven­des. I Dabeco hjælper Math­ias men­nesker med at afhjælpe uhen­sigtsmæs­sig brug af…

  • Com­put­er­spil
  • Sociale medi­er
  • Youtube
  • Spil på tablet
  • Stream­ing

Math­ias har et godt kend­skab til com­put­er­spil, eSport, stream­ingkul­tur og sociale medi­er, hvilket er en fordel i sam­talerne, da klien­ten møder en behan­dler med god forståelse for den dig­i­tale kul­tur anno 2020.

Behan­dlingsme­to­den er særligt inspir­eret af Accep­tance Com­mit­ment Ther­a­py og kog­ni­tiv adfærd­ster­api, og Math­ias har altid sigte mod at klien­ten får opfyldt sine men­neske­lige grund­be­hov, som er behovet for autono­mi, relaterethed, kom­pe­tence og mening.

Math­ias tilby­der indi­vidu­elle- og fam­i­liesam­taler i Dabeco.

Math­ias Toft Ras­mussen er psykolog og uddan­net ved Aarhus Uni­ver­sitet. Math­ias står for driften ved Dabeco ApS i Aarhus. Math­ias har spe­cialis­eret sig ved at arbe­jde med teknop­sykolo­gi, som han­dler om, hvor­dan den men­neske­lige psyke fun­ger­er og påvirkes når dig­i­tale teknolo­gi­er anven­des. I Dabeco hjælper Math­ias men­nesker med at afhjælpe uhen­sigtsmæs­sig brug af alt fra sociale medi­er til gaming.

Math­ias arbe­jder desu­den på et psykoseam­bu­la­to­ri­um i psyki­a­trien i Hern­ing, hvor han i tæt samar­be­jde med læger, syge­ple­jer­sker og social­råd­gi­vere udred­er og behan­dler forskel­lige psykiske sindslidelser.