Seneste nyt

Neden­for kan du læse de sen­este nyhed­er fra Dabeco

Nyheder

Læs de sen­este nyhed­er fra Dabeco.

Gambling med nutidens barndom og ungdom?

Er vi med til at skabe en usund gam­ingkul­tur når vi tillad­er børn og unge at sid­de så mas­sivt foran deres skærm som aktuelt er til­fældet? Det var det spørgsmål David Mad­sen stillede, da han del­tog til Spille­myn­dighe­dens årlige branchedag.
16. maj 2019/af davidmadsen

Hvordan støtter vi unge mænd til et meningsfuldt liv med eller uden gaming?

I Dabeco støt­ter vi unge mænd ved at tilbyde dem nye og fore­trukne fortællinger om hvem de er. Vi bruger idræt­ten og bevægelsens kvaliteter og tilby­der gamerne et liv med bevægelses­glæde
13. maj 2019/af davidmadsen

Dabeco afholdte 2,5 times workshop for HHX elever

David Mad­sen og Rebec­ca Poulsen talte om com­put­er­spil og sociale medi­er på HHX i Hillerød
30. april 2019/af davidmadsen

Dabeco søger ny psykolog

Dabeco søger ny psykolog til behan­dling af børn, unge og vok­sne med com­put­er­spi­lafhængighed eller et prob­lema­tisk for­brug af sociale medi­er.
13. marts 2019/af davidmadsen

Danmarks første institution med certificering i sund skærmpolitik

Sankt Helene Fritid­sor­d­ning og børne­hus skal cer­ti­fi­ceres i sund skærm­poli­tik d. 2.3
27. feb­ru­ar 2019/af davidmadsen

Go’ Morgen Danmark valgte at sætte fokus på Fortnite

David og Asb­jørn fortæller om, hvor­dan Fort­nite både kan være for­bun­det til glæde men hvis det tager over­hånd så kan det med­føre mis­trivsel.
13. feb­ru­ar 2019/af davidmadsen

Computerspil risikerer at opsluge det gode børneliv — en artikel i kristeligt dagblad af David Madsen

Com­put­eren har på mange måder fået et godt greb i børn og unge, men børn og unge skal huske og støttes i at investere i deres barn­dom og ung­dom for ellers forsvin­der den ned i en 2 dimen­sion­al ver­den.
13. feb­ru­ar 2019/af davidmadsen

Måske verdens bedste narrative psykolog bliver medejer i Dabeco

Rebec­ca Poulsen bliv­er mede­jer i Dabeco
10. feb­ru­ar 2019/af davidmadsen

Dabeco afholdte forældreforedrag på Gilbjergskolen

Hus­læ­gen og psykolo­gen afviklede foræl­drefore­drag på Gilb­jergskolen
1. feb­ru­ar 2019/af davidmadsen

David Madsen debatterede Fortnite og computerspilsafhængighed i Deadline

David Mad­sen diskuter­er Fort­niteafhængighed med Psykolog, Johan Eklund fra Cen­ter for Ludo­mani
30. jan­u­ar 2019/af davidmadsen

Hvordan computerspil sætter en krog i børn og unge

Com­put­er­spil har invaderet mange børne­fam­i­liers hjem. Dette har en stor pris i mange fam­i­li­er, og går ud over måden at være sam­men på lige­som det kan gå udover bar­nets fysiske og men­tale sund­hed.
24. jan­u­ar 2019/af davidmadsen

Bekymringen for børns stigende skærmforbrug stiger i takt med at forskere har travlt med at negligere det

David Mad­sen udtaler sig i nærværende artikel om bekym­rin­gen for danske børn og unges fær­den i de virtuelle uni­vers­er
24. jan­u­ar 2019/af davidmadsen

Rigtig god artikel om børn, computerspil og skærmforbrug af Stella Karina

Det dig­i­talis­erede bør­ne­liv — en artikel af Stel­la Kari­na om sam­men­hæn­gen mellem børn og com­put­er­spil og skærm­for­brug
20. jan­u­ar 2019/af davidmadsen

En guide til forældre — når computerspillet stjæler barnets offlineliv

Dabeco tilby­der en gratis fold­er pro­fes­sionelle og fam­i­li­er kan bruge i arbe­jdet med børn og unge der har et prob­lema­tisk for­brug af com­put­er­spil
11. jan­u­ar 2019/af davidmadsen

Nyt samarbejde med UnghusCPH — Flere tilbud til Dabecos brugere

Dabeco og UnghusCPH indled­er et samar­be­jde med mass­er af spæn­dende tilbud.
2. jan­u­ar 2019/af davidmadsen

David Madsen udtaler sig om gambling i computerspil — et liv børn ikke har fortjent

Gam­bling i com­put­er­spil har en stor pris for børn og unge. Det er ikke fair, at børn og unge eksponeres for gam­bling mekanis­mer i en alder hvor deres hjerne slet ikke er mod­net. David Mad­sen udtaler sig om fænomenet i nærværende klip.
20. decem­ber 2018/af davidmadsen

Dabeco til kvart Ironman 2019 — fra skærm til kondi

Dabeco skal stille op til kvart iron­man i 2019, og alle delt­agerne glæder sig til et halvt år i trænin­gens tegn. Det er vildt at se hvor meget unge mænd kan rykke sig. Mange har sid­det foran en skærm i mange år, og har plud­selig fået smag for at bruge deres krop.
20. decem­ber 2018/af davidmadsen

Sammenhæng mellem angst og computerspilsafhængighed

Sam­men­hæn­gen mellem et stort skærm­for­brug, com­put­er­spilsafhængighed og angst fork­lares af psykolog David Mad­sen
14. decem­ber 2018/af davidmadsen
Se flere

Samarbejdspartnere