Seneste nyt

Neden­for kan du læse de sen­este nyhed­er fra Dabeco

Nyheder

Læs de sen­este nyhed­er fra Dabeco.

Tillykke til Julie Larsen og Camilla Stender som har skrevet speciale om unge og computerspil i samarbejde med Dabeco

Com­put­er­spilsafhængighed blandt børn og unge er et sti­gende prob­lem. Julie og Camil­la fra Køben­havns Uni­ver­sitet har val­gt at fokusere på årsag og effekt af at have et mis­brug af com­put­er­spil blandt unge men­nesker.
6. august 2019/af davidmadsen

Det mentale, fysiske, åndelige og balancen til det virtuelle

David Mad­sen skrev fornyligt en kom­men­tar om hvad der skal til for at leve et sundt ung­dom­sliv med og uden gam­ing
25. juli 2019/af davidmadsen

WHO angiver at computerspilsafhængighed skal anerkendes som klinisk lidelse

WHO har anerk­endt com­put­er­spilsafhængighed som klinisk diag­nose
25. juli 2019/af davidmadsen

Dabecodrengene opnåede at blive kvarte Ironmen søndag d. 30.6

Dabeco­dren­gene blev kvarte iron­men søndag d. 30.6, og det var fan­tastisk at være vidne til. Tusind tak til alle jer der støt­tede og klappede os over mål­stre­gen.
1. juli 2019/af davidmadsen
Certificering i sund skærmpolitik

Nyt fritidshjem vælger at lade sig certificere i sund skærmpolitik — digital dannelse

Dig­i­tal dan­nelse og cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik er på vej, og vi ser frem til at tilbyde end­nu en insti­tu­tion viden om skyg­gesider og værdier i de virtuelle ver­den­er
28. juni 2019/af davidmadsen

Dabeco skal afvikle Stevns kvarte Ironman søndag d. 30 juni

Dabeco skal til Stevns kvarte Iron­man. Det er menings­fuldt for alle men­nesker at leve i en sund krop som er duelig og stærk.
26. juni 2019/af davidmadsen
certificering i sund skærmpolitik

Sankt Helene børnehus og fritidsordning er certificeret i sund skærmpolitik

Skt. Helene fritid­sor­d­ning er cer­ti­fi­ceret i sund skærm­poli­tik. Skærm­poli­tikken er dig­i­tal dan­nelse til foræl­dre, børn og fag­per­son­er. Cer­ti­fi­cerin­gen giv­er foræl­dre mulighed for at få ind­b­lik i insti­tu­tio­nens sam­lede overve­jelser ift. skærm­for­brug i børnenes insti­tu­tion­sliv.
20. juni 2019/af davidmadsen

Det er digital omsorgssvigt når teknologibegejstrede forskere utilsigtet fortæller at børn kan sidde 5 timer dagligt foran en skærm

David Mad­sen går i rette med teknologibege­jstrede forskere, og argu­menter­er for at det har store kon­sekvenser for børns fysiske og men­tale hel­bred at lade børn og unge sid­de limet til skær­men.
17. juni 2019/af davidmadsen

Skolevægring bunder ofte i computerspilsafhængighed

Skolevæ­gring bun­der ofte i com­put­er­spilsafhængighed, men fag­folk tænker at ang­sten er årsagen. Vi glem­mer blot at ang­sten er et symp­tom på det liv du lever, så i et liv afkoblet fra det sanselige, det menings­fulde og det nærværende vil det unægteligt med­før­er mis­trivsel og angst. Sunde bør­ne­liv kræver dig­i­tal dan­nelse, og skærm­poli­tikker i sunde skærm­poli­tikker.
12. juni 2019/af davidmadsen

Ugentlig aktivitetsaften for 11–13årige

Vi vil hjælpe børn og unge til et liv med sanselige stim­uli, bevægelse og mass­er af frisk luft. Der­for tilby­der vi nu børn i alderen 11–13 år en ugentlig aktivitets­dag.
28. maj 2019/af Rebecca Poulsen

Gambling med nutidens barndom og ungdom?

Er vi med til at skabe en usund gam­ingkul­tur når vi tillad­er børn og unge at sid­de så mas­sivt foran deres skærm som aktuelt er til­fældet? Det var det spørgsmål David Mad­sen stillede, da han del­tog til Spille­myn­dighe­dens årlige branchedag.
16. maj 2019/af davidmadsen

Hvordan støtter vi unge mænd til et meningsfuldt liv med eller uden gaming?

I Dabeco støt­ter vi unge mænd ved at tilbyde dem nye og fore­trukne fortællinger om hvem de er. Vi bruger idræt­ten og bevægelsens kvaliteter og tilby­der gamerne et liv med bevægelses­glæde
13. maj 2019/af davidmadsen

Dabeco afholdte 2,5 times workshop for HHX elever

David Mad­sen og Rebec­ca Poulsen talte om com­put­er­spil og sociale medi­er på HHX i Hillerød — dig­i­tal dan­nelse
30. april 2019/af davidmadsen

Dabeco søger ny psykolog

Dabeco søger ny psykolog til behan­dling af børn, unge og vok­sne med com­put­er­spi­lafhængighed eller et prob­lema­tisk for­brug af sociale medi­er.
13. marts 2019/af davidmadsen

Danmarks første institution med certificering i sund skærmpolitik

Sankt Helene Fritid­sor­d­ning og børne­hus skal cer­ti­fi­ceres i sund skærm­poli­tik d. 2.3 — Dig­i­tal dan­nelse
27. feb­ru­ar 2019/af davidmadsen

Go’ Morgen Danmark valgte at sætte fokus på Fortnite

David og Asb­jørn fortæller om, hvor­dan Fort­nite både kan være for­bun­det til glæde men hvis det tager over­hånd så kan det med­føre mis­trivsel.
13. feb­ru­ar 2019/af davidmadsen

Computerspil risikerer at opsluge det gode børneliv — en artikel i kristeligt dagblad af David Madsen

Com­put­eren har på mange måder fået et godt greb i børn og unge, men børn og unge skal huske og støttes i at investere i deres barn­dom og ung­dom for ellers forsvin­der den ned i en 2 dimen­sion­al ver­den.
13. feb­ru­ar 2019/af davidmadsen

Måske verdens bedste narrative psykolog bliver medejer i Dabeco

Rebec­ca Poulsen bliv­er mede­jer i Dabeco
10. feb­ru­ar 2019/af davidmadsen
Se flere

Samarbejdspartnere