Foredrag til lærere og pædagoger

Dabeco tilby­der skol­er, fritid­sor­d­ninger samt dagtil­bud fore­drag mhp. at øge kend­sk­a­bet til de virtuelle ver­den­ers farverige men også bekym­rende uni­vers­er. Fore­draget kaster et kri­tisk lys på skærmenes ind­tog i børn og unges liv, og hvilken kon­sekvens et stort fravær af fysisk-socialt liv har for børn og unges men­tale og kog­ni­tive udvikling. 

Fore­dra­gene afholdes altid af uddannede læger og psykologer.

Foredrag til lærere og pædagoger

Com­put­er­spil og sociale medi­er er blevet en tid­skrævende beskæftigelse hos mange børn og unge. Det kan risikere at gå ud over deres engage­ment i deres skole, fritidsin­ter­ess­er og deres sociale relationer.

Fag­pro­fes­sionelle i såv­el SFO’er, skol­er samt behan­dlingstil­bud står ofte med en stor gruppe børn og unge, som ikke læn­gere er inter­esseret i at delt­age i offline aktiviteter. De oplever mod­stand fra børnene, som hellere vil spille com­put­er eller delt­age i et virtuelt fæl­lesskab. Dette kan være en vanske­lig opgave for enhver fag­pro­fes­sionel, som ved at børn og unge har brug for frisk luft og sanselige stim­uli. Com­put­erens dra­gende effek­ter synes på mange måder at dik­tere det unge men­neskes fysiske og men­tale sund­hed, hvilket i sid­ste ende kan ende med skolevæ­gring eller blot iso­ler­ing fra fysiske fællesskaber.

Kur­sis­terne vil opnå forståelse for, hvor­dan com­put­er­spil og et stort for­brug af sociale medi­er man­i­fester­er sig i unge men­neskers liv.

Der­til vil fore­draget tilbyde virkn­ings­fulde sam­talestrate­gi­er til brug i arbe­jdet med denne mål­gruppe og deres forældre.