Foredrag/workshop til unge i udskolingen eller på gymnasier

Dabeco tilby­der unge at opnå kend­skab til de virtuelle uni­versers farverige men også bekym­rende uni­vers­er. Børn og unge har fort­jent at få kend­skab til de virkemi­dler som techin­dus­trien anven­der til at fastholde deres opmærk­somhed. De har desu­den fort­jent at reflek­tere over det liv som de ønsker at leve.

Fore­dra­gene afholdes af psykolog samt en gym­nasieelev med et tidligere stor­for­brug af mobiltelefon

Foredrag/workshop til unge i udskolingen eller på gymnasier

Dette fore­drag er til alle unge i udskolin­gen eller på gym­nasi­er der kan bruge viden omkring imp­lika­tion­erne af et stort skærm­for­brug. Det være sig på tele­fo­nen i skolen, Insta­gram eller deres com­put­er­spil hjemme på værelset.

Vi afhold­er fore­draget på en sjov, ind­dra­gende og coachende måde. Det vil sige, at alle kur­sis­ter går hjem med reflek­sion­er der gør dem i stand til at træffe beslut­ninger om eget skærm­for­brug ud fra et oplyst grundlag.

Temaerne vil kunne omhan­dle følgende:

  • Forsknin­gen fortæller
  • Opmærk­somhed
  • Afhængighedssk­abende mekanismer
  • “there is no such thing as a free beer”
  • Effek­ten på vores psykol­o­giske velbefindende

Vi sæt­ter desu­den fokus på, hvilket liv de unge men­nesker gerne vil have, hvem de gerne vil bruge deres tid med, og hvad de gerne vil stå for som unge mennesker.

Som alle vores fore­drag er vi lyd­hør over­for spar­ring og kur­sis­ternes behov.