Foredrag/workshop til unge i udskolingen eller på gymnasier

Dabeco tilby­der unge at opnå kend­skab til de virtuelle uni­versers farverige men også bekym­rende uni­vers­er.

Foredrag/workshop til unge i udskolingen eller på gymnasier

Dette fore­drag er til alle unge i udskolin­gen eller på gym­nasi­er der kan bruge viden omkring imp­lika­tion­erne af et stort com­put­er­spil- eller skærm­for­brug.

Vi afhold­er fore­draget på en sjov, ind­dra­gende og coachende måde. Det vil sige, at alle kur­sis­ter går hjem med reflek­sion­er der gør dem i stand til at træffe beslut­ninger om eget skærm­for­brug ud fra et oplyst grund­lag.

Com­put­eren er ikke et prob­lem i sig selv, men det bliv­er til et prob­lem når det står i vejen for det gode unge­liv. Vi sæt­ter fokus på, hvilket liv de unge men­nesker gerne vil have, hvem de gerne vil bruge deres tid med, og hvad de gerne vil stå for som unge men­nesker.

Vores spørgsmål er, hvor meget må com­put­eren fylde hvis man som ungt men­neske har ambi­tion­er om et liv med kærlighed, nærvær til ven­ner og fam­i­lie samt offline fritidsin­ter­ess­er og skole?

Som alle vores fore­drag er vi lyd­hør over­for spar­ring og kur­sis­ternes behov.