Til forældre

Dabeco tilby­der foræl­dregrup­per at forestå fore­drag mhp. at forstå det sunde og usunde for­brug af com­put­er­spil og sociale medi­er. Desu­den vil fore­draget komme ind på de mørke afkroge af inter­net­tet som børn og unge ofte besøger. 

Hvor­dan kan man som forælder se om ens barn besøger hjemmesider hvor ind­hold­et ofte er kende­teg­net ved ekstreme hold­ninger?

Hvad bety­der det for et barns men­tale og kog­ni­tive udvikling når bar­net har et stort fravær af fysisk-socialt liv?

Fore­dra­gene afholdes altid af uddannede læger og psykologer.

Forældreforedrag

Dabeco tilby­der foræl­dregrup­per at komme ud og afholde en work­shop, som giv­er konkrete red­sk­aber til at genetablere kon­tak­ten til de børn og unge som har fort­abt sig i inter­nettes farverige uni­vers­er.

Fore­draget giv­er ind­b­lik i, hvad et sundt og usundt for­brug af sociale medi­er og com­put­er­spil er, samt hvilke imp­lika­tion­er et usundt for­brug af com­put­er­spil og sociale medi­er har på børn og unges udvikling.

Der­til vil fore­draget omhan­dle forskel­lige spiltyper, og hvad der gør at de forskel­lige spil virk­er så dra­gende på børn og unge.

Slut­teligt vil foræl­drene få kend­skab til de neu­ro­bi­ol­o­giske mekanis­mer der sker i hjer­nen når man spiller com­put­er­spil og bevæger sig rundt på de sociale medi­er.

Fore­draget vil kunne skræd­der­syes såv­el tidsmæs­sigt som ind­holdsmæs­sigt afhængigt af mål­grup­pens behov.