Til forældre

Dabeco tilby­der foræl­dregrup­per at afholde fore­drag mhp. at forstå det sunde og usunde for­brug af com­put­er­spil og sociale medier. 

Fore­draget besvar­er spørgsmål som:

Hvor­dan kan man etablere sunde skær­m­van­er for sit barn? Og hvad har det af betyd­ning for bar­nets men­tale og fysiske sund­hed at sid­de foran en skærm?

Desu­den vil fore­draget komme ind på de mørke afkroge af inter­net­tet som børn og unge har adgang til på nettet. 

Fore­dra­gene afholdes altid af uddannede læger og psykologer.

Forældreforedrag v. læge og psykolog

Com­put­er­spil og sociale medi­er er blevet en tid­skrævende beskæftigelse hos mange børn og unge. Det kan risikere at gå ud over deres engage­ment i deres skole, fritidsin­ter­ess­er og deres fam­i­lieliv samt sociale relationer.

Foræl­dre kan opleve mod­stand når de ønsker samvær med børnene, som hellere vil spille com­put­er eller delt­age i et virtuelt fæl­lesskab. Dette kan være en vanske­lig opgave for enhver foræl­dre, som ved at deres børn har brug for nærvær, frisk luft og sanselige stim­uli. Com­put­erens dra­gende effek­ter synes på mange måder at dik­tere det unge men­neskes fysiske og men­tale sund­hed, hvilket i sid­ste ende kan ende med skolevæ­gring eller blot iso­ler­ing fra fysiske fællesskaber.

Dabeco tilby­der foræl­dregrup­per at komme ud og afholde en work­shop, som giv­er konkrete red­sk­aber til at genetablere kon­tak­ten til de børn og unge som har fort­abt sig i inter­nettes farverige universer.

Fore­draget giv­er ind­b­lik i, hvad et sundt og usundt for­brug af sociale medi­er og com­put­er­spil er, samt hvilke imp­lika­tion­er et usundt for­brug af com­put­er­spil og sociale medi­er har på børn og unges udvikling.

Der­til vil fore­draget omhan­dle forskel­lige spiltyper, og hvad der gør at de forskel­lige spil virk­er så dra­gende på børn og unge.

Slut­teligt vil foræl­drene få kend­skab til de neu­ro­bi­ol­o­giske mekanis­mer der sker i hjer­nen når man spiller com­put­er­spil og bevæger sig rundt på de sociale medier.

Fore­draget vil kunne skræd­der­syes såv­el tidsmæs­sigt som ind­holdsmæs­sigt afhængigt af mål­grup­pens behov.