Forældreforedrag

Dabeco tilby­der skol­er og insti­tu­tion­er samt foræl­dregrup­per at forestå fore­drag mhp. at øge kend­sk­a­bet til de virtuelle ver­den­er.

Forældreforedrag

Dabeco tilby­der foræl­dregrup­per at komme ud og afholde en work­shop, som giv­er konkrete red­sk­aber til at genetablere kon­tak­ten til deres børn og unge.

Fore­draget giv­er ind­b­lik i, hvad com­put­er­spilsafhængighed er, samt hvilke imp­lika­tion­er com­put­er­spilsafhængighed har på børn og unges udvikling.

Der­til vil fore­draget omhan­dle forskel­lige spiltyper, og hvilken krog de forskel­lige spil sæt­ter i børn og unge for at holde dem fastholdt.

Slut­teligt vil foræl­drene få kend­skab til de neu­ro­bi­ol­o­giske mekanis­mer der sker i hjer­nen når man spiller com­put­er­spil.

Fore­draget vil kunne skræd­der­syes såv­el tidsmæs­sigt som ind­holdsmæs­sigt afhængigt af mål­grup­pens behov.