Dabeco certificerer institutioner i sunde digitale vaner

Dabeco tilby­der insti­tu­tion­er og organ­i­sa­tion­er en unik mulighed for at blive cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale van­er. Cer­ti­fi­cerin­gen sender et tydeligt sig­nal til pår­rende, foræl­dre og køber-kom­muner om at her er vi opmærk­somme på de unges skærm­for­brug i institutionslivet.

Cer­ti­fi­cerin­gen imødekom­mer desu­den socialtil­synenes opmærk­somhed­er ift. sår­bare unges dig­i­tale liv.

Læs mere cer­ti­fi­cerin­gen ved at down­loade folderen “cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale vaner”.

Cer­ti­fi­cerin­gen afholdes altid af uddannede læger og psykologer.

Dabeco certificerer institutioner i sunde digitale vaner

Cer­ti­fi­cerin­gen er mål­ret­tet alle organ­i­sa­tion­er, der del­er idéen om, at det er vigtigt at have fokus på de unges skærmtid. Med en cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er sender organ­i­sa­tio­nen et klart sig­nal til omver­den, til brugerne, til fam­i­lierne, til medar­be­jderne, til køber-kom­muner og poli­tik­erne om, at her er en skær­pet opmærk­somhed på børnenes skærmforbrug.

Oplægsh­old­erne består af én læge og to psykologer, der alle har et bredt kend­skab til unges skærm­for­brug. Alle oplægsh­oldere forstår, at ind­drage kur­sis­terne så ingen kom­mer til at kede sig i løbet af dagen.

Den cer­ti­fi­cerede organ­i­sa­tion får et virtuelt emblem de frit kan benytte på deres hjemme­side samt andre rel­e­vante sted­er. Der­til får organ­i­sa­tio­nen et fysisk mess­ingskilt, hvor­på det fremgår, at organ­i­sa­tio­nen er cer­ti­fi­ceret i sunde dig­i­tale vaner”.

Det er insti­tu­tio­nen selv, der under kyn­dig vejled­ning, får lov at bestemme hvilken skærm­poli­tik insti­tu­tio­nen ønsker. Vi bed­er insti­tu­tio­nens per­son­ale tage still­ing til skærmtider, mob­n­ing på net­tet, at sikre den gode tone online, billed­del­ing og hvor­dan man kan hjælpe og støtte til andre trivsels­frem­mende aktiviteter.

Vi under­vis­er desu­den I hvor­dan man kan tale med unge og foræl­dre hvor skær­men står i vejen for et liv med fysisk aktivitet, fysiske ven­sk­aber samt andet sundhedsfremme.

Kon­takt for pris

Varighed: en hel dag á 7 timers varighed + ét foræl­drefore­drag og ét fore­drag til børn og unge

Down­load folderen — “cer­ti­fi­cer­ing i sunde dig­i­tale van­er” oven­for eller kon­takt os for yderligere info.