Dabeco certificerer institutioner i sund skærmpolitik

Dabeco tilby­der insti­tu­tion­er og skol­er en unik mulighed for at blive cer­ti­fi­ceret i sund skærm­poli­tik. Cer­ti­fi­cerin­gen sender et tydeligt sig­nal til foræl­dre og kom­muner om at her er vi opmærk­somme på børnenes skærm­for­brug i insti­tu­tions- eller skole­liv­et.

Læs mere cer­ti­fi­cerin­gen ved at down­loade folderen “cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik”.

Dabeco certificerer institutioner i sund skærmpolitik

Cer­ti­fi­cerin­gen er mål­ret­tet alle organ­i­sa­tion­er, der del­er idéen om, at for meget skærmtid stiller sig i vejen for et liv med nærvær, ven­sk­aber og sunde aktiviteter.

Den cer­ti­fi­cerede organ­i­sa­tion får herved mulighed for, at sende et klart sig­nal til omver­den, til brugerne, til fam­i­lierne, til medar­be­jderne, til køber-kom­muner og poli­tik­erne om, at her er en skær­pet opmærk­somhed på brugernes skærm­for­brug.

Oplægsh­old­erne består af én læge og to psykologer, der alle har et bredt kend­skab til imp­lika­tion­erne af det sti­gende skærm­for­brug. Alle oplægsh­oldere forstår, at ind­drage kur­sis­terne så ingen kom­mer til at kede sig i løbet af dagen.

Den cer­ti­fi­cerede organ­i­sa­tion får et virtuelt emblem de frit kan benytte på deres hjemme­side samt andre rel­e­vante sted­er. Der­til får organ­i­sa­tio­nen et fysisk mess­ingskilt, hvor­på det fremgår, at organ­i­sa­tio­nen er cer­ti­fi­ceret med en ”sund skærm­poli­tik”.

Kon­takt for pris

Varighed: en hel dag á 7 timers varighed + ét foræl­drefore­drag og ét fore­drag til børn og unge

Down­load folderen — “cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik” oven­for eller kon­takt os for yderligere info.