Spor 4 — Indskoling er certificeret i sunde digitale vaner ved Dabeco

2019–2024

En cer­ti­fi­cer­ing i sund skærm­poli­tik bety­der, at insti­tu­tio­nen i sin hel­hed får fokus på de værdier såv­el som skyg­gesider, der find­es i den dig­i­tale ver­den. Medar­be­jderne på insti­tu­tio­nen får således mulighed for at udvikle og imple­mentere en menings­fuld skærm­poli­tik på et oplyst grund­lag. — En skærm­poli­tik der tilgo­deser insti­tu­tio­nens pæd­a­gogiske mål­sæt­ninger. Fokus for cer­ti­fi­cerin­gen er at værne om børn og unges men­tale sund­hed samt deres moti­va­tion, læring, sociale fæl­lessk­aber og offline fritidsinteresser.

Per­son­alet har med denne cer­ti­fi­cer­ing fået indgående kend­skab til føl­gende temaer:

 • Ind­føring i det prob­lema­tiske for­brug af computerspil 
  • Insti­tu­tio­nens medar­be­jdere får en intro­duk­tion til skær­mens påvirkn­ing af børn og unges men­tale sund­hed. De får yder­mere ind­b­lik i de symp­tomer, man skal være opmærk­som på ved prob­lema­tisk for­brug af computerspil.
 • Sociale medi­er
  • Insti­tu­tio­nens medar­be­jdere får en intro­duk­tion til sociale mediers påvirkn­ing af børn og unges men­tale sundhed.
 • Neu­rol­o­giske påvirkninger af et over­for­brug af com­put­er­spil og dig­i­tale devices 
  • Insti­tu­tio­nens medar­be­jdere bliv­er intro­duc­eret til hjer­nens udvikling samt imp­lika­tion­erne af et stort for­brug af com­put­er­spil og sociale medier.
 • Sam­taleteknikker mål­ret­tet men­nesker med et prob­lema­tisk for­brug af de dig­i­tale devices. 
  • Insti­tu­tio­nens medar­be­jdere bliv­er intro­duc­eret for sam­taleteknikker, der kan anven­des med foræl­dre såv­el som børn og unge, der er blevet, eller er i risiko for at udvikle usund brug af dig­i­tale devices. Deru­dover får kur­sis­terne prak­tiske red­sk­aber til at hjælpe de unge til at bruge sociale medi­er på en mere bev­idst og reflek­terende måde.
 • Dig­i­tale mediers ind­fly­delse på men­nes­kets kog­ni­tive funk­tion­sniveau og læring 
  • Insti­tu­tio­nens medar­be­jdere bliv­er intro­duc­eret til evi­dens­baseret viden­skab omhan­dlende dig­i­tale mediers ind­fly­delse på men­nes­kets kog­ni­tion­er og indlæringsevne.
 • Imple­menterin­gen af nye ret­ningslin­jer for sund skærmpolitik
  • Insti­tu­tio­nens medar­be­jdere bliv­er intro­duc­eret for vigtighe­den af still­ing­ta­gen ift. skærmtider, mob­n­ing på net­tet, sikre en god tone online, billed­del­ing, ind­føring af spil som er alder­ss­varende ift. PEGI, alter­na­tive for­mer for aktiviteter, ind­dragelse af børn og foræl­dre.
  • De nye skærm­re­gler insti­tu­tio­nen fast­sæt­ter skal fremgå på skolens hjemme­side, således at foræl­dre og andre inter­essen­ter kan tilgå den.

På denne bag­grund har insti­tu­tio­nen udviklet føl­gende ret­ningslin­jer, der berettiger dem til at være en insti­tu­tion cer­ti­fi­ceret i en sund skærmpolitik.

SPOR 4 skærmpolitik

I SPOR 4 forhold­er vi os til udviklin­gen og viden om dig­i­tale medi­er. Vi har i år 2019 løbende arbe­jdet på en cer­ti­fi­cer­ing således, at vi alle har fælles til­gang og ret­ningslin­jer omkring hvor­dan og hvornår, vi vil benytte dig­i­tale medi­er. Vi har opsøgt og forholdt os til viden for at dygtig­gøre os, så vi kan lære fra os og dermed vejlede børnene bedst muligt.

Vi er pr. 1. jan­u­ar 2020 blevet cer­ti­fi­ceret af fir­maet www.dabeco.dk i skærm­poli­tik og har i SPOR 4 ved­taget følgende:

Ind­skol­ing:

 • Ingen med­bragte skærme (iPad, tele­fon m.m.) i SPOR 4 tid. Hvis børnene har tele­fon med, skal den ligge slukket i skoletasken.
 • Vi bruger aktivt dig­i­tale plat­forme i pæd­a­gogisk plan­lagte aktiviteter, hvor vi har fokus på læring og socialt sam­spil ift. dan­nelse i den dig­i­tale ver­den blandt børnene.
 • Vi har dage, hvor vi har plan­lagte aktiviteter med dig­i­tale medi­er. Her vil der komme info ud på intra om hvorvidt, man selv skal have Ipad/telefon med.
 • Vi hen­vis­er til PEGI (Pan Euro­pean Game Infor­ma­tion) ved spørgsmål om alder­s­grænser ift. spil.

Gode råd til forældre:

 • Vi opfor­dr­er til at lade tele­fo­nen blive i lom­men, når du hen­ter dit barn.
 • Børn trives godt med grænser. Vær ikke bange for at lave skærm­re­gler, men fork­lar dit barn, hvor­for du laver regler.
 • Vær en god rolle­mod­el. Dit barn spe­jler sig i det, du gør. Det gælder også den måde, du bruger dine skærme på.
 • Vis inter­esse for dit barns liv i den dig­i­tale ver­den, og giv bar­net tid til at fortælle, hvad han eller hun laver på net­tet. På den måde udtrykker du også, at dit barn kan komme til dig, hvis der opstår noget på de dig­i­tale medi­er, som gør dit barn utrygt.